BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:89. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character


Miasto sto?eczne prowincji Lâm ??ng, po?o?one na wysoko?ci 1500 m n.p.m., ma wiele nazw: „Ma?y Pary?”, ”Miasto artystów”, „Miasto wiecznej wiosny” lub te? skrót ?aci?skiego zwrotu „Dat Aliis Laetitiam Aliis Temperiem” (co w przybli?eniu oznacza: „da? jednemu pi?kno, innemu ?wie?o??”).

Wietnam | Przedziwne domy z ?ŕ L?t
Wietnam | Przedziwny dom z ?à L?t (by djrue)

Jak zawsze w takim wypadku, wszystkie nazwy s? mniej albo wi?cej trafne. Najbardziej prawdopodobne, chocia? prozaiczne, jest t?umaczenie nazwy ?à L?t jako „Rzeka (narodu) L?t”.

Miasto i jego mieszka?cy

Miasto ?à L?t liczy ok. 256 600 mieszka?ców (wg stanu na 2009 r.), a zaludnienie wynosi tutaj 469 osób/km2.

Klimat

Ze wzgl?du na po?o?enie panuje tutaj klimat zbli?ony do umiarkowanego - ?rednia temperatura wynosi 18-21°C, przy czym najwy?sza nie przekracza 30°C, a najni?sza nie spada poni?ej 5°C. ?rednia ilo?? opadów w roku, to 1562 mm.

Ch?odny klimat i podobne do parku otoczenie wyró?niaj? to miasto od innych w Wietnamie. Z tego te? powodu ?à L?t jest ulubionym celem wycieczek mieszka?ców miasta H? Chí Minh. Z dawnego Sajgonu mo?na dotrze? do ?à L?t albo samolotem (45 minut), albo autobusem (6 godzin). Równie? z Hanoi s? po??czenia lotnicze do ?à L?t.

Wietnam | Miejskie targowisko
Wietnam | Miejskie targowisko (by Everjean)

Miejsce wytchnienia francuskich kolonizatorów

?agodny klimat i czaruj?ca mieszanka przyrodniczej sielanki z egzotyk? sk?oni?y francuskie w?adze kolonialne do stworzenia na p?askowy?u Lang Biang ma?ego ?wiata sztuki. W roku 1897, lekarz i podró?nik Alexandre Yersin, w jednej z licznych podró?y po Wietnamie zbada? t? okolic?. Ze wzgl?du na jej ca?oroczny przyjemny klimat poleci? to miejsce w?adzom kolonialnym na za?o?enie górskiego kurortu.

W terenie otoczonym przez wiecznie zielone lasy, ma?e rzeki i wodospady oraz idylliczne jeziora, powsta?y wille, hotele i ko?cio?y. Zm?czeni moskitami i upa?em nizinnych miast urz?dnicy kolonialni, francuscy kupcy i ich miejscowi faworyci ci?gn?li tutaj, aby odpocz?? w mi?ym, ch?odnym, górskim powietrzu.

Wietnam | Malownicze okolice ?ŕ L?t
Wietnam | Malownicze okolice ?à L?t (by functoruser)

Powiew Europy

W czasie wojny wietnamskiej ?à L?t zosta?o w du?ej mierze nienaruszone i rozwin??o si? w ostatnim czasie w Mekk? narodowej turystyki. Dla wielu Wietnamczyków miasto pozostaje synonimem pi?kna i wypoczynku i jest ulubionym celem podró?y. Przy tym, co jest ca?kiem nietypowe dla Wietnamu, turysta mo?e mie? wra?enie, ?e przebywa w mie?cie europejskim.

Malownicze jezioro w samym centrum miasta

Centralnym punktem miasta jest sztuczne jezioro Xuân H??ng, które do 1919 r. by?o zatok?. Ma ono ok. 5 km2 powierzchni i mo?na pop?ywa? po nim ?ódk? w kszta?cie ?ab?dzia.

Na wzgórzu nad jeziorem wznosi si? by?a rezydencja francuskiego gubernatora.

Na pó?nocno-zachodnim brzegu jeziora Xuân H??ng znajduje si? ogród kwiatowy (Công viên hoa ?à L?t). Oczarowuje zwiedzaj?cych morzem ró?nobarwnych orchidei, hortensji, ró?, tulipanów, mieczyków i wielu innych gatunków kwiatów i kwitn?cych krzewów. Wioski wokó? ?à L?t s? znane i s?yn? z hodowli kwiatów.

Wietnam | Rzut oka na ?ŕ L?t
Wietnam | Rzut oka na ?à L?t (by tuey)