Błąd
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character

Tag: Zakupy

Pami?tki z Wietnamu

Wietnam to niezwyk?y kraj po?o?ony w po?udniowo-wschodniej Azji nad Morzem Po?udniowochi?skim. B?d?c tu nie zapomnijmy o zakupie pami?tek, które po powrocie b?d? nam przypomina? o tym egzotycznym miejscu. Ich wybór w Wietnamie jest naprawd? imponuj?cy, dlatego postaramy si? pomóc i prezentujemy list? zakupów: Wietnam | Drewniane figurki na jednym z wietnamskich targów (by khouri ) Kapelusz non la Jednym z symboli Wietnamu s? oczywi?cie specyficzne nakrycia g?owy. Te sto?kowe kapelusze noszone s? przez Wietnamczyków ju? od wieków. Kupimy je niemal na ka?dym wietnamskim bazarze. W naszych domach b?d? stanowi?y fantastyczn? ozdob? na ?cianie. Alkohol Prawdziw? alkoholow? specjalno?ci? Wietnamu jest ry?owe wino z marynowanym w??em w ?rodku, najcz??ciej jest to ?mija l...

Również w kategorii: Newsy z Wietnamu, Pami?tki

Zakupy i ceny w Wietnamie 2012

Ceny wietnamskich produktw spo?ywczych, wyrobw przemys?owych i us?ug s? stosunkowo niskie w porwnaniu z cenami w krajach zachodnich, chocia? jako?? krajowych wyrobw cz?sto odbiega od standardw europejskich. Wietnam | Ceny towarw w ma?ych sklepikach i na targach mog? si? znacznie r?ni? od tych w hotelach i restauracjach (by quartje ) Cen? towaru okre?la zwykle sprzedawca i turysta z Europy musi liczy? si? z wy?sz? cen? ni? ta, ktr? zap?aci Wietnamczyk. Produkty wietnamskie nie s? drogie, zw?aszcza ?wie?e owoce, warzywa, ryby i mi?so, natomiast za towary, ktre s? sprowadzane z Europy trzeba zap?aci? znacznie wi?cej.

Również w kategorii: Informacje praktyczne, Biznes, Ceny, Waluta

Pieni?dze i wydatki

Oficjaln? walut? Wietnamu jest ??ng (mi?dzynarodowy symbol: VND). Jest to jedna z najs?abszych walut ?wiata. Ze wzgl?du na wysok? inflacj? donga nale?y na bie??co kontrolowa? oficjalny kurs tej waluty. Wietnam | Wietnamski dong nale?y do najs?abszych walut ?wiata (by McKay Savage) Dla przyk?adu, w po?owie czerwca 2010 roku, kurs wietnamskiej waluty kszta?towa? si? nast?puj?co: 10000 VND = 1,82 PLN 1 USD = 18375 VND 1000000 VND = 181,71 PLN = 44,50 EUR W du?ych miastach mo?na bez problemu wymieni? pieni?dze w bankach, kantorach, a tak?e sklepach jubilerskich. Nie warto prbowa? korzysta? z atrakcyjnych kursw proponowanych na ulicy przez cinkciarzy - jest wystarczaj?co du?o bezpiecznych okazji.

Również w kategorii: Biznes, Informacje praktyczne, Ceny, Waluta