Błąd
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character

Tag: Wietnam

Jak si? zachowywa? aby nie pope?ni? gafy?

Wybieraj?c si? do obcego kraju dobrze jest zapozna? si? nieco ze zwyczajami jego mieszka?ców. Mo?na unikn?? w ten sposób niezr?cznych sytuacji, niezrozumienia, nieprzyjemno?ci, a nawet utraty zaufania do naszej osoby. Wietnam | U?miech Wietnamczyka mo?e mie? wiele znacze? (by vsf) Stare przys?owie mówi: ??W Rzymie zachowuj si? jak Rzymianin?. Mo?e nie zawsze uda si? t? zasad? stosowa? w Wietnamie, ale wa?ne jest, aby mie? pewne wyobra?enie o tym, jak zwykli zachowywa? si? na co dzie? jego mieszka?cy.

Również w kategorii: Przewodnik po Wietnamie

Ho Chi Minh (H? Ch Minh) (dawny Sajgon)

Miasto H? Chí Minh jest najwi?kszym miastem Wietnamu. Wed?ug spisu ludno?ci z 2009 r. liczy 7,1 mln mieszka?ców. Le?y troch? na pó?noc od Delty Mekongu, na zachodnim brzegu rzeki Sajgon. Wietnam | Barwne ulice Ho Chi Minh City (by ashleyt) Klimat Panuje tutaj klimat tropikalny, przeci?tna temperatura roczna wynosi 27.2°C, a ilo?? opadów osi?ga przeci?tnie 1931 mm. Najgor?tszym miesi?cem jest kwiecie?, z temperatur? 35 - 25°C. w styczniu temperatura waha si? od 20 do 30°C. Pora sucha trwa od grudnia do kwietnia.

Rzeka Dziewi?ciu Smokw

Która z wietnamskich rzek nosi t? tajemnicz?, ba?niow? nazw?? Ta sama, która nazywana bywa równie? „Burzliw? Rzek?” (w Chinach), „Matk? Wszelkiej Wody” (w Laosie), „Wielk? Wod?” (w Kambod?y) albo „Wielk? Rzek?” (w Wietnamie). Ze wzgl?du na dziewi?? g?ównych odnóg, które tworz? ogromn? delt?, Wietnamczycy nazywaj? t? rzek? równie? „Rzek? Dziewi?ciu Smoków” - Sông C?u Long. Wietnam | Ma?y mieszkaniec Delty Mekongu (by C. Karras) Mekong Ta rzeka wielu imion, znana w Europie jako Mekong, ma prawie 5000 km d?ugo?ci i jest dziesi?t? pod wzgl?dem d?ugo?ci rzek? ?wiata. Od swoich ?róde? w Tybecie a? do uj?cia do Morza Po?udniowochi?skiego, Mekong ??czy sze?? krajów: Chiny, Birm?, Laos, Kambod?? i Wietnam, na pewnym odcinku wyznacza tak?e granic? pomi?dzy Laosem i Birm? oraz Tajlandi?.

Również w kategorii: Newsy z Wietnamu, Geografia, Mekong

Cho Dong Xuan (Ch? ??ng Xun) tu mo?na kupi? wszystko

Ch? ??ng Xuân jest najwi?kszym rynkiem w Hanoi i w ca?ym Wietnamie Pó?nocnym. Znajduje si? on w pó?nocnej cz??ci Starego Miasta, niedaleko jeziora Hoàn Ki?m (zobacz na mapie). Wietnam | Barwny targ w samym sercu stolicy (by C. Karras) Pierwsze hale targowe zbudowano tutaj w 1889 roku. Dok?adnie 100 lat pó?niej, ze wzgl?du na z?y stan budowli, zburzono je i postawiono nowe, zachowuj?c historyczn? fasad?. Nowa hala sp?on??a doszcz?tnie w 1994 r. Po raz drugi odbudowano targowisko w 1997 r., wykorzystuj?c elementy kolonialnej fasady.

Również w kategorii: Hanoi, Przewodnik po Wietnamie

HMong (HMng)

Historia narodu H’Mông (Hmong) si?ga ponad 4 tys. lat, a ok. 2 tysi?ce lat temu w chi?skich kronikach i ksi?gach historycznych pojawi?y si? pisemne ?wiadectwa ich istnienia. Wed?ug legendy przodkowie H’Mông pochodz? z wysokich stepów Tybetu, Syberii i Mongolii. Wietnam | Barwne stroje kobiet z plemienia H’Mông (by Alpha Lau/avlxyz) Dzieje narodu H’Mông Istniej? dowody na to, ?e H’Mông s? potomkami plemienia o nazwie San Miao, które zosta?o wymienione w chi?skich pismach, pochodz?cych z wczesnej epoki legendarnych cesarzy (2852 do 2255 p.n.e.). Ze ?róde? wynika, ?e plemi? to przeciwstawi?o si? chi?skiemu cesarstwu mi?dzy innymi dlatego, ?e domaga?o si? prawa do w?asnego pisma. Bunt doprowadzi? do nasilenia si? represji ze strony Chi?czyków, a w rezultacie do stopniowego wypierania na przestrzeni stuleci przodków ludu H’Mông w niego?cinne regiony górskiego po?...

Również w kategorii: Przewodnik po Wietnamie, Narody Wietnamu

Klimat Wietnamu

Znaczna rozpi?to?? kraju wzd?u? po?udnika (Wietnam wygl?da troch? jak rozci?gni?ta litera „S”, przylegaj?ca do wschodnich wybrze?y Pó?wyspu Indochi?skiego) wp?ywa na du?e zró?nicowanie klimatyczne poszczególnych jego regionów. Wietnam | W po?udniowej cze?ci kraju wysokie temperatury utrzymuj? si? niemal przez ca?y rok (by paolobosonin ) Wietnam pó?nocny Najwi?ksze ró?nice klimatyczne, jak ?atwo si? domy?li?, zauwa?alne s? mi?dzy Wietnamem Pó?nocnym i Po?udniowym. Na pó?nocy Wietnamu wyst?puje klimat monsunowy zwrotnikowy wilgotny. Upa?y panuj? tu od maja do pa?dziernika, a pora ch?odniejsza trwa od listopada do kwietnia. W Wietnamie pó?nocnym wyra?nie zaznaczaj? si? 4 pory roku o uk?adzie podobnym do tego, wyst?puj?cego w klimacie umiarkowanym. Wiosna i...

Również w kategorii: Przewodnik po Wietnamie

Wietnamskie przes?dy

Wietnamczycy rwnie? maj? swoje przes?dy, ktre chroni? przed nieszcz??ciem, reguluj? sprawy ?ycia codziennego i pozwalaj? utrzyma? kontrol? (a przynajmniej jej z?udzenie) nad otaczaj?c? rzeczywisto?ci?. Wietnam | Tak?e mieszka?cy Wietnamu maj? swoje przes?dy (by midorisyu ) Nie nale?y chwali? nowo narodzonego dziecka, poniewa? z?e duchy mog? si? nim niepotrzebnie zainteresowa?, a nawet zechcie? je zabra? (skoro jest takie wyj?tkowe i cenne). Nie nale?y stawia? na st? jednej miseczki ry?u i jednej pary pa?eczek – jedna miseczka jest stawiana umar?ym. Nie nale?y dotyka? swoimi pa?eczkami innych pa?eczek, ani zostawia? ich w jedzeniu.

Również w kategorii: Przewodnik po Wietnamie

Kandyzowane owoce lotosu

Je?li kupili?my pestki lotosu na ?wi?teczne ksi??ycowe ciasteczka i troch? nam ich zosta?o, mo?emy przyrz?dzi? pewien s?odki przysmak. Wietnam | Kandyzowane pestki lotosu idealnie pasuj? do zielonej herbaty (by Tien Do ) Jak przyrz?dzi? mut sen (m?t sen) – czyli owoce lotosu w cukrze? Musimy odwa?y? suszone pestki lotosu i cukier w proporcji 1:2, nast?pnie namoczy? pestki i pozostawi? na 1-2 godziny. Potem pestki lekko pocieramy, aby usun?? resztki skorupek i dok?adnie myjemy. Kolejnym krokiem jest w?o?enie pestek do wrz?cej wody i gotowanie na ma?ym ogniu a? do mi?kko?ci. Kiedy s? ju? gotowe, odla? wod? i przela? zimn? wod?. Cukier wsypa? do wody (ok. 100 ml wody przy 2 kg cukru – chodzi o zrobienie syropu cukrowego). W naczyniu do sma?enia, na ma?ym ogniu,...

Również w kategorii: Kultura i obyczaje, Kuchnia wietnamska

Tradycyjne targi mieszka?cw gr

Grski region wok? miasta B?c H w prowincji Lo Cai na p?nocy Wietnamu zamieszkuj? prawie wy??cznie mniejszo?ci etniczne. To w?a?nie tu odbywaj? si? jedne z najbardziej popularnych tradycyjnych targw w Wietnamie. Gwarne t?umy okolicznych mieszka?cw, kolorowe stroje i stragany uginaj?ce si? pod ci??arem rozmaitych dbr, tworz? niezapomnian? atmosfer?. Wietnam | Mieszka?cy grskich rejonw p?nocnego Wietnamu (by C. Karras) Trzeba pami?ta?, ?e owe targi nie s? pomy?lane jako atrakcja dla turystw, ale s?u?? mieszka?com grskich wiosek, ktrzy cz?sto musz? w?drowa? tu godzinami.

Również w kategorii: Przewodnik po Wietnamie

?winka wietnamska zamiast kotka

Wietnamsk? brzuchat? ?wink? z ?atwo?ci? mo?na nauczy? wielu czynno?ci, sztuczek oraz wszystkiego tego, co uczyni z niej wspania?ego towarzysza domu i rodziny. Dla wielu hodowanie w domu ?wini to fanaberia, na ?wiecie znajdziemy jednak prawdziwych mi?o?ników tego uroczego i przyjaznego zwierzaka. Wietnam | A mo?e zamiast pieska czy kanarka… ma??, s?odk? ?wink?? (by elisfanclub ) Mo?e i ta ma?a ?winka wymaga nieco wi?cej opieki i jest bardziej wymagaj?ca w kwestiach chocia?by ?ywieniowych (du?e rozmiary doros?ego osobnika) ni? pies czy kot, ale z ca?? pewno?ci? rado??, przyja?? i satysfakcja wynikaj?ca z posiadania tego osobliwego zwierz?cia zrównowa?y wszelkie minusy.

Ao Dai tradycyjny wietnamski strj kobiecy

Tradycyjny wietnamski strój kobiecy ao dai (áo dài) to d?uga, czasem prosta, czasem bogato zdobiona tunika, noszona na lu?nych spodniach. Ao dai jest strojem niezwykle kobiecym, delikatnym i pi?knie podkre?laj?cym figur?. Cho? zas?ania niemal ca?e cia?o, widoczny czasem mi?dzy po?ami skrawek skóry potrafi – jak powiedzia?a w swej ksi??ce wietnamska autorka Kim Thúy – przyprawi? o zawrót g?owy. Wietnam | Ao dai jest strojem niezwykle kobiecym (by tunglycan ) Zwiewne ao dai Tajemnica ao dai tkwi w dopasowanym kroju i wysokim rozci?ciu tuniki, która, cho? narzucona na spodnie i zapi?ta pod szyj?, idealnie podkre?la kszta?ty i rozbudza wyobra?ni?. Ao dai szyte s? z delikatnych tkanin, które powiewaj?c na wietrze pot?guj? zjawiskowy efekt. Jest to strój niewinny i skromny, a jednocze?nie zachwycaj?cy – mo?e w?a?nie z powodu tego kontrastu robi tak du?e wra?enie...

Również w kategorii: Przewodnik po Wietnamie, Kultura i obyczaje,

Ktra z wietnamskich zup jest najpopularniejsza?

Która z wietnamskich zup jest najpopularniejsza? Zupa Pho to jedna z najbardziej znanych wietnamskich potraw. Mo?na j? zje?? nie tylko w ka?dej restauracji Wietnamu, ale i na ulicznych straganach.

Również w kategorii: Ciekawostki o Wietnamie

Wiza Wietnam

Aby móc odwiedzi? Wietnam, nale?y zaopatrzy? si? w paszport i wiz? wjazdow?. Wizy wydaj? urz?dy konsularne Wietnamu. W przypadku posiadania promesy, któr? oferuj? ró?ne biura turystyczne i po?rednicz?ce, mo?liwe jest otrzymanie wizy na granicy pa?stwa (tylko je?li przekraczamy j? droga lotnicz?). Wietnam | Jeden z punktów kontrolnych na wietnamskiej granicy (by wakxy) Pozwolenie na pobyt mo?e zosta? cofni?te lub okres jego wa?no?ci mo?e by? skrócony, je?li cel pobytu jest inny ni? zadeklarowany albo nast?pi?o naruszenie prawa. Uwaga: Wietnam nie daje mo?liwosci wyrabiania wiz na lotnisku. W przypadku braku promesy lub wizy dana osoba nie zostanie wpuszczona na poklad samolotu do Wietnamu (Polviet.com).

Również w kategorii: Przewodnik po Wietnamie, Wiza

Wakacje w Wietnamie

Wakacje w Wietnamie to obietnica niezwyk?ej przygody, dla wielu z nas – przygody ?ycia. Wietnam jest krajem o wielu twarzach, kojarz?cym si? z rozleg?ymi polami ry?owymi, tajemniczymi odm?tami Mekongu, przyjaznymi mieszka?cami w s?omianych kapeluszach i niestety z wci?? jeszcze ?wie?ym wspomnieniem wojny. Wietnam | Phan Thiet – jedna z pi?kniejszych pla? Wietnamu (by bao_tri_nguyen ) Rozwijaj?ca si? turystyka (np. od 1999 do 2004 r. wzros?a o 63 %) jest istotnym elementem wsp?czesnej gospodarki kraju. Wietnam coraz bardziej otwiera si? na go?ci z r?nych zak?tkw ?wiata. Ten przepi?kny kraj najcz??ciej odwiedzaj? tury?ci z Chin, Korei Po?udniowej, Japonii i USA. W?rd turystw europejskich dominuj? Francuzi i Niemcy. W wietnamskich miastach coraz cz??ciej mo?na tak?e dostrzec r?ne oznaczenia i tabliczki informacyjne w j?zyku rosyjskim. W ostatnich latach na wycieczki w te strony decyduje si? tak?e coraz wi?cej Polakw.

Wietnamska herbata

„Pij wino rano, a herbat? w obiad” – mawiaj? Wietnamczycy. Chocia? wielu z nich potrafi zrezygnowa? z codziennej lampki wina, to z herbaty rano, w porze obiadowej i wieczorem – nigdy! Wietnam | Fili?anki z aromatyczn? wietnamsk? herbat? (by ticklemepink) Obowi?zkowa fili?anka Od herbaty zaczyna si? i herbat? ko?czy ka?dy posi?ek. Herbat? umieszcza si? na o?tarzu jako ofiar? i cz?stuje ni? go?ci. Na weselu, pogrzebie, festiwalu czy spotkaniu s?u?bowym – obowi?zkowo musi by? fili?anka gorzkiej zielonej herbaty.

Również w kategorii: Przewodnik po Wietnamie, Herbata

Staro?ytno??

Najstarsze ?lady ludzkiej aktywno?ci na terenie dzisiejszego Wietnamu datowane s? na 300000 – 500000 lat p.n.e. Najstarsz? znan? dot?d kultur? tego regionu jest licz?ca ponad 30000 lat kultura Dieu. G?wnym miejscem znalezisk z tej epoki jest jaskinia Dieu w prowincji Ha Bnh na po?udnie od Hanoi. Wietnam | Najdawniejsze dzieje Wietnamu si?gaj? tysi?cy lat p.n.e. (by dalbera) Od narz?dzi kamiennych po hodowl? byd?a Pocz?wszy od 16000 lat p.n.e. istnia?a, wywodz?ca si? z tego samego regionu, tzw. kultura Ha Bnh. Jej wyroby kamienne znajdowano na terenie ca?ej kontynentalnej Azji Po?udniowej.

Również w kategorii: Przewodnik po Wietnamie

Fauna w Wietnamie

Mwi si? czasem, ?e fauna danego kraju jest bardzo bogata. Jak w takim razie nale?a?oby okre?li? ?wiat zwierz?t Wietnamu, gdzie niemal do ko?ca XX wieku uchowa? si? nieznany naukowcom gatunek ssaka? Wietnam | Klimat Wietnamu stwarza doskona?e warunki bytowania dla wielu gatunkw gadw (by pruzicka ) Saola Dopiero w 1992 roku odkryto w rejonie V? Quang du?ego ssaka z rodziny kr?torogich. By?a to prawdziwa sensacja XX wieku. Nowo poznane zwierz? wygl?da jak antylopa z rogami oryxa – st?d ?aci?ska nazwa Pseudoryx nghetinhensis. Polskie nazwy zwierz?cia, to „w? Vu Quang” albo „saola”. Saola zamieszkuje doliny rzek w lasach deszczowych, odleg?e od ludzkich osiedli. Osi?ga ci??ar do 100 kg. Niestety, nale?y do najrzadszych zwierz?t kopytnych ?wiata i jest zagro?one wygini?ciem. Populacj? saola szacuje si? na kilkaset sztuk.

Również w kategorii: Przewodnik po Wietnamie, Fauna

Wietnamskie owoce

Stosy dorodnych owocw na wietnamskich targach zadziwiaj? bogactwem egzotycznych kszta?tw, kolorw i zapachw. W?rd dobrze znanych bananw, ananasw, czy wygl?daj?cych ja wielkie grejpfruty – pomelo, mo?na spotka? mi?dzy innymi: Wietnam | Stosy owocw na wietnamskim targu (by flydime ) Durian (s?u ring) Kolczasty owoc o owalnym kszta?cie. Jego d?ugo?? dochodzi do 40 cm, a waga do 5 kg. Ro?nie na drzewach osi?gaj?cych wysoko?? nawet 40 m, nic wi?c dziwnego, ?e durian ma opini? najniebezpieczniejszego owocu ?wiata – spadaj?cy z du?ej wysoko?ci kilkukilogramowy ci??ar z pewno?ci? mo?e wyrz?dzi? krzywd?.

Również w kategorii: Przewodnik po Wietnamie

Cesarska Cytadela z Wie?? Flagow? symbol Hanoi

Cesarska Cytadela Than Long (Th?ng Long) zosta?a zbudowana przez dynasti? Ly (Lý) w XI wieku, na pozosta?o?ciach chi?skiej twierdzy z VII wieku, jako oznaka niezale?no?ci pa?stwa Dai Viet (??i Vi?t). Ta interesuj?ca budowla znajduje si? w stolicy Wietnamu – Hanoi. Wietnam | Wie?a Flagowa jest jednym z zachowanych elementów Cytadeli w Hanoi oraz charakterystycznym symbolem wietnamskiej stolicy (by jlascar) Cesarska Cytadela – Hoàng thành Th?ng Long Nazwa tego obiektu brzmi: Hoàng thành Th?ng Long, gdzie Thang Long, to dawna nazwa Hanoi, a hoang thanh oznacza po prostu "cytadel?". Budowla ta by?a rezydencj? wielu wietnamskich dynastii królewskich, pod których panowaniem miasto Th?ng Long pozostawa?o stolic? od 1010 r. do 1802 r., zmieniaj?c tylko w mi?...

Również w kategorii: Hanoi, Przewodnik po Wietnamie, Wie?a Flagowa

Dziesi?cioletnia wojna w serialu Wietnam: zaginione filmy

Historii, ktr? opowiemy, grozi zapomnienie. To historia m??czyzn, ktrzy wrciwszy do domw z Wietnamu, robili wszystko, by zapomnie? o koszmarze wojny. Stanowi? oni drugie milcz?ce pokolenie. „Wietnam: zaginione filmy” | Premierowe odcinki: ?rody o 22:00 od 9 maja na HISTORY W wersji HD w ?rody o 22:40 od 9 maja (by www.historytv.pl ) Cho? Stany Zjednoczone przegra?y t? wojn?, cz?sto zapomina si? dzi?, ?e walcz?cy w niej Amerykanie wygrali wszystkie bitwy. Dzi?ki cyklowi dokumentalnemu „Wietnam: zaginione filmy” na HISTORY weterani wreszcie b?d? mogli przemwi?. Poznamy ich historie i odwag? oraz dowiemy si?, czego najbardziej si? bali i jak wygl?da?a ich codzienna walka. Dwa lata po premierze wyr?nionego nagrod? Emmy serialu „II wojna ?wiatowa: zaginione filmy”, kana? HISTORY si?ga po jeden z najbardziej kontrowersyjnych rozdzia?w w historii ameryka?skiej, tj. wojn? wietnamsk?. 6-odcinkowy serial ...

Religie w Wietnamie przegl?d

Wielu Europejczykw uwa?a Wietnam za kraj buddyjski. Nie jest to jednak tak do ko?ca prawd?. Buddyzm nigdy nie osi?gn?? w Wietnamie takiego zasi?gu i wp?yww jak w krajach o?ciennych: w Kambod?y, Laosie czy Tajlandii. Wietnam | Buddyzm nigdy nie osi?gn?? w Wietnamie tak silnej pozycji jak w krajach o?ciennych (by ultimateslug ) Mniej ni? 10 procent mieszka?cw Wietnamu deklaruje si? jako buddy?ci. Wi?kszo?? Wietnamczykw praktykuje mieszank? kultu przodkw, buddyzmu, daoizmu, konfucjanizmu i animizmu, przy czym najwa?niejszy jest w tym wszystkim kult przodkw. Nowy Rok T?t Nguyn ?n tak?e nie jest ?wi?tem buddyjskim – jest zdecydowanie starszy od buddyzmu. Buddyjski Nowy Rok przypada w kwietniu.

Gra Yen Tu

W pobli?u miasteczka Ung B w prowincji Qu?ng Ninh (p?nocny Wietnam), oddalona o ok. 125 km od Hanoi, znajduje si? gra Yen Tu (Yn T?), b?d?ca od stuleci istotnym centrum wietnamskiego buddyzmu. Wietnam | Wspinaczka na gr? Yen Tu (Yn T?) (by johnlemon ) Na szczycie wzniesienia o wysoko?ci 1 068 metrw nad poziomem znajduje si? budowla ?wi?tynna – pagoda Dong (Cha ??ng). Historia grskich ?wi?ty? Trzeci krl dynastii Tran (1225-1400) – Tr?n Nhn Tng (1258-1308), po zrzeczeniu si? tronu na rzecz swojego syna – Tr?n Anh Tng’a (1276-1320), uda? si? na gr? Yen Tu (Yn T?) i za?o?y? tam buddyjsk? sekt? zwan? Szko?? Bambusowego Lasu (Trc Lm Yn T?). By?y krl w ciekawy sposb zagospodarowa? grskie tereny: zarz?dzi? tam budow? setek obiektw religijnych, ktre s?u?y?y zarwno jako szko?a, jak i do celw religijnych.

W Wietnamie odkryto ?yw? skamielin?

Naukowcy odkryli w Wietnamie rzadki gatunek szczura, ktry okre?la si? mianem „?ywej skamieliny”. Pierwsze szczury skalne odkryto i opisano dopiero w 2005 roku! Wietnam | Okazuje si?, ?e szczurza rodzinka w Wietnamie jest wi?ksza, ni? wydawa?o si? do tej pory (by furryscalyman ) Stwierdzenie, ?e te szczury s? spokrewnione z wymar?? przed jedenastoma milionami lat grup? gryzoni (Diatomyidae) brzmi sensacyjnie. Laota?ski szczur skalny zosta? znaleziony w Parku Narodowym Phong Nha-K? Bng w Wietnamie Centralnym. „Badania potwierdzi?y, ?e ten gryzo? jest laota?skim szczurem skalnym” – powiedzia? Nguy?n Duy L??ng – ekspert mi?dzynarodowej organizacji przyrodniczej.

Również w kategorii: Newsy z Wietnamu, Fauna

Ly Son "Krlestwo Czosnku"

W okolicach Da Nang znajduj? si? trzy malownicze wyspy L S?n, ktre coraz cz??ciej staj? si? przedmiotem zainteresowania przybywaj?cych do Wietnamu turystw. Miejsce to kusi wspania?ym krajobrazem, male?k? skryt? w?rd ska? ?wi?tyni? i plantacjami aromatycznego czosnku. Wietnam | L S?n to nazwa ma?ego archipelagu trzech wysp. Najwi?ksza z nich to ??o L S?n, mniejsza – ??o B a najmniejsza – M Cu (by C. Karras ) Grupa wysp Ly Son (L S?n) znajduje si? na Morzu Po?udniowochi?skim w odleg?o?ci ok. 30 km od wybrze?a prowincji Qu?ng Ngi w centralnym Wietnamie. Sk?ada si? ona z trzech wysp o powierzchni ok. 10 km2. Na g?wnej wyspie Dao Ly Son (??o L S?n) i po?o?onej na p?noc od niej mniejszej wyspie Dao Be (??o B) ?yje ponad 20000 ludzi (skupionych w trzech gminach), ktrych g?wnym ?rd?em utrzymania jest po?w ryb i owocw morza o...

Zesp? Hey w Wietnamie - w poszukiwaniu inspiracji...

Polski zesp? rockowy Hey obchodzi w tym roku 20-lecie dzia?alno?ci. Z okazji jubileuszu muzycy zafundowali sobie w prezencie inspiruj?c? podr? po Wietnamie! Wietnam | Kasia Nosowska i muzycy zespo?u Hey wrcili z podr?y po Wietnamie - czy znale?li tam inspiracj?? (by inextinguishable ) Egzotyczna wyprawa rozpocz??a si? w Sylwestra 2011 i trwa?a kilka tygodni. Mia?a s?u?y? „na?adowaniu baterii” oraz zdobyciu nowych do?wiadcze?, ktre muzycy zespo?u maj? zamiar wykorzysta? podczas tras koncertowych zaplanowanych na ten rok oraz przy tworzeniu nowej p?yty.

Wspania?e odkrycie wietnamskich archeologw

Wietnamscy archeolodzy odkryli kamienn? drog?, pochodz?c? prawdopodobnie z XIV wieku. Wspania?ego odkrycia dokonano w ruinach cytadeli Ho, po?o?onej w miejscowo?ci Vinh Loc w prowincji Thanh Hoa. Wietnam | Cytadela Ho - brama wej?ciowa (by C.Karras ) 2 kilometry drogi, ??cz?cej po?udniow? bram? twierdzy z miejscem kultu Nam Giao, okre?lono mianem "najpi?kniejszej drogi kamiennej, jak? kiedykolwiek zbudowano w kraju". Droga by?a przypuszczalnie wykorzystywana przez krla i rodzin? krlewsk?. Podr?owali oni mi?dzy cytadel? a pobliskim miejscem kultu, modl?c si? o pokj i dobrobyt. Poza drog? w niemal nienaruszonym stanie, badacze odkryli tak?e cenne antyki: w?cznie metalowe, kamienne kule armatnie i przedmioty ceramiczne, a tak?e ozdoby architektoniczne z okresu 1428-1527.

Nowy Rok u plemienia Hmong

Podobnie jak dla Wietnamczyków, tak?e dla narodu Hmong (H’Mông) Nowy Rok jest najwa?niejszym ?wi?tem w roku. W ich j?zyku nosi on nazw?: „Tsa Hauv Toj”. Wietnam | Podczas noworocznych uroczysto?ci nie brak muzyki, ta?ców i tradycyjnych zabaw (by C. Karras ) Noworoczne uroczysto?ci u Hmongów nie maj? jednak jednego sta?ego terminu. ?wi?tuje si?, kiedy ry? jest ju? zebrany i wszystkie prace zwi?zane ze ?niwami zako?czone. Najcz??ciej przypada to gdzie? w grudniu. ?wi?to trwa 10 do 14 dni i cz?sto bior? w nim udzia? s?siaduj?ce ze sob? wioski.  

Da Nang (? N?ng)

Najwi?ksze miasto centralnego Wietnamu le?a?o niegdy? na obszarze krlestwa Ch?m. Wietnamska nazwa miasta wywodzi si? od historycznego okre?lenia tej miejscowo?ci jako „Daknan”, co znaczy?o „Rozleg?y obszar wody”. Ma to zwi?zek z po?o?eniem Da Nang (? N?ng) nad delt? rzeki Hn. Wietnam | Da Nang znajduje si? w 10 najch?tniej odwiedzanych miast Wietnamu (by archer10 ) Jedno z wa?niejszych miast po?udniowo-?rodkowego wybrze?a Wietnamu Obok Da Nang (zapisywanym czasem tak?e jako: Danang) przebiega pa?stwowa trasa nr 1, ??cz?ca Hanoi z miastem Ho Chi Minh: do stolicy jest st?d 763 km, a do Ho Chi Minh – 982 km. Poza po??czeniem drogowym istniej? dogodne po??czenia kolejowe oraz lotnicze (lotnisko w Da Nang posiada status lotniska mi?dzynarodowego). W pobli?u Da Nang znajduj? si? dwa najbardziej popularne w?rd turystw miasta centralnego Wietnamu: Hue ...

Również w kategorii: Da Nang, Przewodnik po Wietnamie

Zupa Pho

Zupa Pho (Ph?) jest obok wiosennych roladek (Nem ran) najbardziej znan? potraw? Wietnamu. Wed?ug niektórych ?róde? zupa ta pochodzi z prowincji Nam Dinh (Nam ??nh) na pó?nocy kraju i stamt?d, przez Hanoi rozprzestrzeni?a si? na ca?y kraj. Wietnam | Zupa Pho – jedna z najbardziej znanych wietnamskich potraw (by nicktakespics ) Zup? przygotowuje si? zwykle z kur? albo wo?owin?. S? jednak restauracje, gdzie zup? podaje si? z pulpetami (m?c) albo ?wie?ym jajkiem. Dodatki zmieniaj? si? zale?nie od regionu – na po?udniu na przyk?ad dodaje si? kie?ki soi i inne zio?a. Rodzaju mi?sa nie mo?na tak po prostu wymieni?, poniewa? ka?dy sposób przyrz?dzania potrawy wymaga innych przypraw. Dlatego s? w Wietnamie kuchnie specjalizuj?ce si? w drobiu, albo wo?owinie i rzadko polecaj? obie potrawy jednocze?nie.

Również w kategorii: Kuchnia wietnamska

2012 Rok Smoka

Rok 2012 dotar? punktualnie równie? do Wietnamu. Dla Wietnamczyków o wiele wa?niejsze jest jednak noworoczne ?wi?to Tet (T?t Nguyên ?an), którego termin wyliczany jest wed?ug kalendarza ksi??ycowego. Wietnam | Taniec smoka jest szczególnie popularny podczas obchodów ?wi?ta T?t (by victorphung ) W tym roku wypada ono bardzo wcze?nie – w nocy z 22 na 23 stycznia ?egna si? Kot (no w?a?nie – Kot czy Królik?) i ust?puje miejsca Smokowi. Przygotowania id? pe?n? par?, rado?ci z tego wa?nego ?wi?ta nie m?ci nawet niska w tym roku temperatura.

Wietnam i Kambod?a s?siedzi po przej?ciach

Szczegln? dat? w historii obu tych krajw jest 9 stycznia 1979 roku, kiedy to wietnamska armia wraz z oddzia?ami kambod?a?skimi wkroczy?a do stolicy Kambod?y Phnom Penh i po?o?y?a kres ludobjstwu Czerwonych Khmerw. Od tego czasu oba pa?stwa s? ze sob? oficjalnie przyja?nie powi?zane. Rzeczywisto?? jest jednak bardziej skomplikowana… Kambod?a | Pomnik Przyja?ni Wietnamsko-Kambod?a?skiej w Phnom Penh (by slapers ) Trudna przyja?? Stosunki mi?dzy Kambod?anami i Wietnamczykami s? od pokole? nacechowane nieufno?ci? dochodz?c? do g??bokiej niech?ci. Podczas gdy Wietnamczycy uwa?aj? Khmerw za leniwych, niech?tnych do pracy, nieudolnych i niezdyscyplinowanych, Kambod?anie z kolei okre?laj? swoich s?siadw jako „Yuon”, co oznacza nic innego, jak „barbarzy?cy”. Spory terytorialne W ci?gu minionych wiekw Wietnamczycy wyparli Khmerw z Delty Mekongu. Sajgon (dzisiejsze Ho Chi Minh) nazywa? si? a? do ko?ca XVII wieku Prei Nokor i by? ma?ym, prowincjonalnym miastem kambod?a?skim. Do ...

Brzoskwiniowe kwiaty Hoa Dao

W p?nocnym Wietnamie znajduj? si? pi?kne plantacje brzoskwiniowych kwiatw Hoa Dao (Hoa ?o). S? to kwiaty hodowane specjalnie na okazj? obchodw ?wi?ta Tet (T?t), czyli wietnamskiego Nowego Roku. Kwiat brzoskwini, ze wzgl?du na swj czerwono-r?owy kolor, Wietnamczycy uwa?aj? za szcz??liwy symbol, przynosz?cy wiele korzy?ci i zapewniaj?cy pomy?lno?? przez ca?y rok. Wietnam | Istniej? cztery odmiany wietnamskich kwiatw brzoskwini (by vuanhtuannguyen ) Istniej? cztery rodzaje kwiatw brzoskwini. Bich Dao ma g??boki r?owy kolor i posiada wiele kwiatw, Dao Phai jest blador?owy i sadzony bywa g?wnie dla owocw. Dao bach – bia?y kwiat brzoskwini – jest stosunkowo trudny do uprawy, za? drzewka odmiany thon s? niskie, a ich kwiaty ma?e i posiadaj?ce wiele odcieni.

Animizm

Bardzo wyrazisty animizm rozwin?? si? w Wietnamie na skutek uzale?nienia rolniczego spo?ecze?stwa od ?aski i nie?aski natury. Obok kultu przodkw zajmuje on wa?n? pozycj? w wietnamskiej religijno?ci. Wietnam | Animizm cz?sto rozwija si? w spo?ecze?stwach rolniczych uzale?nionych od ?aski i nie?aski natury (by noosles33 ) Na pierwszym miejscu w wietnamskim ?wiecie bogw i duchw stoi pramatka u C? i praojciec L?c Long Qun, grska wieszczka i smok, jak rwnie? duch gr Th?n Ni oraz duch wody Th?n Th?y.

Go!Go! Japan! Festival zaprasza do Hanoi na rockowe granie!

W dniach 3-6 grudnia 2011 r. w wietnamskim Hanoi odb?dzie si? japo?ski festiwal muzyczny "Go!Go! Japan!". Pierwsze rockowe d?wi?ki zabrzmi? w Giang Vo Exhibition Centre o godzinie 17:00. Koniec koncertw przewidywany jest na godzin? 23:00. Wietnam | W grudniu w Hanoi po??cz? si? rockowe brzmienia Japonii i Wietnamu (by spaztacular ) Go!Go! Japan! to jedyne w swoim rodzaju wydarzenie muzyczne, ??cz?ce mocne, rockowe brzmienia zespo?w z Japonii i Wietnamu.

Również w kategorii: Newsy z Wietnamu, ?wi?ta i festiwale, Hanoi

Nielegalny handel bia?ym z?otem

Nielegalny handel ko?ci? s?oniow? nadal kwitnie: w pa?dzierniku tego roku na granicy z Chinami wietnamscy celnicy zarekwirowali 221 k?w s?oni. Oficjalnie handel tym ”bia?ym z?otem”, za ktre ginie rocznie 40000 s?oni, jest od 1989 roku zabroniony. S?o? afryka?ski | Wietnam jest punktem przerzutowym dla afryka?skiej ko?ci s?oniowej, sk?d wi?kszo?? tego luksusowego towaru trafia do Chin (by jamieray ) Ponad ton? wa?y?o 221 k?w s?oniowych, ktre wietnamscy celnicy przechwycili na granicznej rzece Ka Long. K?y by?y ukryte w zwojach r?cznikw i mia?y by? przemycone statkiem do Chin, powiedzia? L Tr?n Tu?n, celnik z prowincji Quang Ninh (Qu?ng Ninh). Razem z ?upem zatrzymano trzech podejrzanych, w tym chi?skiego pasa?era i wietnamskiego kapitana statku.

Również w kategorii: Newsy z Wietnamu, Fauna

Zatoka Ha Long Jednym z Siedmiu Nowych Cudw Natury

Wietnamska Ha Long Bay, mieszcz?ca si? w Zatoce Tonkin, zosta?a uznana za jeden z siedmiu nowych cudw natury! Wyj?tkowa zatoka obejmuje ok 1 600 wapiennych wysp i wysepek, tworz?cych spektakularny krajobraz. Tutejsze ska?y o fantastycznych kszta?tach przypominaj? prawdziwe dzie?a sztuki. Wietnam | Pi?kna Zatoka Ha Long (by David McKelvey ) Ha Long jest niezwykle r?norodna biologicznie. Odnajdziemy tu wiele typowych ekosystemw, takich jak namorzynowe lasy i koralowce oraz tysi?ce tropikalnych ro?lin i zwierz?t wielu gatunkw. Niektre gatunki ryb, kalmarw czy krewetek s? szczeglnie rzadkie i nie wyst?puj? nigdzie indziej.

Mi?towa herbata zamiast jedzenia

Badania jednego z pacjentw szpitala w Can Tho okaza?y si? szokuj?ce dla lekarzy – m??czyzna nie mia? w swoim ?o??dku ?adnych ?ladw obecno?ci sokw trawiennych, a w jego jelitach nie znaleziono najmniejszych nawet resztek jedzenia. Wietnam | Mro?ona, mi?towa, s?odka herbata - oto, co pije Phan Tan Loc (by seelensturm ) Co?, czego lekarze nie potrafili wyt?umaczy?, dla pana Phan Tan Loc nie by?o niczym niezwyk?ym – w ko?cu od niemal 20 lat spo?ywa on wy??cznie... herbat?. Najcz??ciej mro?on? herbat? mi?tow?. Trudno si? zatem dziwi?, ?e z dnia na dzie? Phan Tan Loc sta? si? s?awny. Ten 65-letni rolnik z Au Lac w po?udniowym Wietnamie wiedzie zwyczajne, spokojne ?ycie, jest ojcem pi?tki dzieci i czci Budd?.

Również w kategorii: Newsy z Wietnamu, Kultura i obyczaje, Herbata

Dang Thai Son go?ciem Jubileuszowego koncertu Filharmonii Narodowej w Warszawie

W minion? sobot? odby? si? uroczysty koncert jubileuszowy, zorganizowany z okazji 110 rocznicy istnienia Filharmonii Narodowej w Warszawie. Dzie?a polskich kompozytorw wykona? Wietnamczyk Dang Thai Son oraz Chr i Orkiestra Filharmonii Narodowej pod batut? profesora Antoniego Wita, ktry od 1 stycznia 2002 jest Dyrektorem Naczelnym i Artystycznym Filharmonii Narodowej. Wietnam | Dang Thai Son w 1999 r.wzi?? udzia? w koncertcie z okazji 150. rocznicy ?mierci Fryderyka Chopina (by dreamsjung ) Pierwszy, inauguracyjny Koncert Filharmonii, obejmuj?cy utwory polskich kompozytorw, odby? si? 5 listopada 1901 roku. Orkiestr? poprowadzi? wtedy Emil M?ynarski, a w roli solistw wyst?pili: Wiktor Gr?bczewski na basie oraz Ignacy Jan Paderewski na fortepianie. Od tamtego czasu Filharmonia nazbiera?a na swoim koncie oko?o 120 tourne, ktre odby?y si? na terenie pi?ciu kontynentw. Najs?ynniejsze muzyczne o?rodki na ca?ym ?wiecie, takie jak: Chicago Symphony Hall, Suntory Hall, La Scala czy Carnegie...

Również w kategorii: Newsy z Wietnamu, Ciekawostki o Wietnamie

Niebezpieczny wzrost poziomu oceanw

G?wn? przyczyn? zalewania coraz rozleglejszych terenw przybrze?nych pa?stw azjatyckich mog? by? wyj?tkowo wysokie przyp?ywy oraz towarzysz?ce im procesy erozyjne. 31 pa?dziernika w Wietnamie wysoko?? takiego w?a?nie przyp?ywu przekroczy?a poziom alarmowy o ponad 2 metry. Wietnam - Bac Lieu | Wietnam to jeden z krajw, gdzie skutki wzrostu poziomu oceanw mog? by? dramatyczne (by wanhoff ) Wed?ug aktualnych raportw naukowcw z Wielkiej Brytanii, Wietnam znajduje si? w?rd krajw, ktrym znacznie zagra?a wzrastaj?cy poziom oceanw. Than Nien Online informuje o licznych podtopieniach na du?ej powierzchni terenw wybrze?y prowincji Bac Lieu. Wed?ug podawanych informacji sta?o si? tak w wyniku nadzwyczajnego przyp?ywu, ktry podnis? poziom morza.

Również w kategorii: Newsy z Wietnamu, Geografia, Regiony Wietnamu

?mier? ostatniego jawajskiego nosoro?ca

Wietnam straci? ostatniego przedstawiciela nosoro?cw jawajskich. Obro?cy zwierz?t s? zszokowani po tym, jak odnaleziono martwe zwierz? z uci?tymi rogami. Obecnie na ?wiecie liczba jawajskich nosoro?cw wynosi 50 sztuk. Ten smutny wynik spowodowany jest mi?dzy innymi dzia?aniami k?usownikw, ktrzy poluj? na nosoro?ce, g?wnie dla ich rogw. Wietnam | ?mier? ostatniego jawajskiego nosoro?ca to wielka strata dla Wietnamu (by dhruvaraj ) Tradycyjna medycyna chi?ska przypisuje rogom nosoro?ca cudowne w?a?ciwo?ci. Na czarnym rynku ich cena si?ga 30 tys. USD za kilogram. Dyrektor wietnamskiego oddzia?u WWF ( World Wildlife Foundation ) skomentowa? ten przygn?biaj?cy fakt s?owami: „Nasz kraj straci? cz??? swojego dziedzictwa”. W?adze fundacji oznajmi?y tak?e, ?e "nieskuteczne metody ochrony stosowane przez park s? odpowiedzialne za wymieranie zwierz?t". WWF i International Rhino Foundation zgodnie uwa?aj?, ?e nielegalne polowanie na dzikie i chronione gatunki w przysz?o?ci doprowadzi do podob...

Również w kategorii: Newsy z Wietnamu, Fauna, Przyroda Wietnamu

Szukaj

{jcomments off}

Dworzec kolejowy w Da Lat

Czy wiesz, co jest prawdziw? architektoniczn? pere?k? miejscowo?ci Da Lat (? L?t)? O dziwo nie chodzi tu o ?adn? pi?kn? ?wi?tyni?… Wietnam | Stacja kolejowa w ? L?t (by C. Karras) Miejscem, ktre koniecznie musimy odwiedzi?, wybieraj?c si? do ? L?t, jest tutejszy dworzec kolejowy. Architektura tego niezwyk?ego dworca harmonijnie ??czy elementy zachodnie (Art Deco) ze stylem egzotycznego budownictwa Indochin. Budynek zaprojektowany zosta? w 1932 r. przez francuskich architektw, a jego uroczyste otwarcie mia?o miejsce w 1938 r.

Również w kategorii: Da Lat, Przewodnik po Wietnamie

Obrady Episkopatu Wietnamu

3 pa?dziernika w centrum duszpasterskim dawnej stolicy kraju rozpocz??y si? obrady Episkopatu Wietnamu. Watyka?ski dyplomata abp Leopoldo Girelli wraz 26 wietnamskimi biskupami dyskutowali o pomys?ach na skuteczne dotarcie z or?dziem Ewangelii do wszystkich mieszka?cw Wietnamu. Wietnam | Wietnamczycy s? w wi?kszo?ci wyznawcami Kaodaizmu (by scjody ) Delegat papieski przypomnia?, ?e Wietnamczycy na przestrzeni wiekw wielokrotnie umierali za wiar? w Chrystusa i mo?na ich stawia? za wzr dla chrze?cijan ca?ego ?wiata. Spotkanie obejmuje temat nowej ewangelizacji, ktra ma dotrze? do ka?dej diecezji w kraju. Konferencja Episkopatu Wietnamu traktuje tak?e o pos?udze charytatywnej Ko?cio?a w?rd najbardziej potrzebuj?cych oraz o spokojnym i buduj?cym dialogu z wyznawcami innych religii. A na ?wiecie istnieje ich bardzo du?o, wiele z nich to od?amy religii oficjalnych. Ka?da z religii ma swoich wiernych wyznawcw, bo cz?owiek od zawsze szuka? blisko?ci z Bogiem, bez wzgl?du na to, jak Go nazywa?. Wietnamska religia kaodaistyczna

Park Narodowy Ba Be (Ba B?)

Ju? francuskich kolonialistw zachwyci?o pi?kno krajobrazu roztaczaj?cego si? wok? jeziora Ba Be (Ba B?) w prowincji Bac Kan na p?nocy Wietnamu. Ten malowniczy grski region, bogaty w rzeki, jeziora i wodospady, wznosi si? na wysoko?? ok. 1100 metrw n.p.m. Wietnam | Jeden z mieszka?cw Parku Narodowego Ba Be (Ba B?) (by C. Karras) Jezioro Ba Be, d?ugie na osiem kilometrw, osi?gaj?ce szeroko?? do dwch kilometrw i g??bokie na 35 m, otaczaj? strome ska?y krasowe. Sam zbiornik le?y na wysoko?ci 150 m n.p.m. Nazwa Ba B? oznacza, ?e ten zbiornik wodny sk?ada si? z trzech oddzielnych jezior (P L?m, P L i P Lng).

Najstarsza Wietnamka

W zesz?ym tygodniu media poinformowa?y oficjalnie, ?e 118-letnia Nguyen Thi Tru otrzyma?a tytu? najstarszej kobiety w Wietnamie. Wietnamka b?dzie si? teraz ubiega?a o wpis do Ksi?gi Rekordw Guinnessa jako najstarsza osoba na ?wiecie! Wietnam | Pomaga? ludziom, kocha? ich i im nie szkodzi? - oto recepta na szcz??cie i d?ugowieczno??! (by tormods ) "Nie mam ?adnej recepty na d?ugowieczno??, oprcz tego, aby pomaga? ludziom, kocha? ich i im nie szkodzi?" – oto co odpowiedzia?a staruszka, zapytana o recept? na d?ugowieczno??. "Praca charytatywna pomo?e wam si? zrelaksowa? i ?y? d?ugo" – doda?a z u?miechem.

Energia s?oneczna dla o?wiaty

Bez wykszta?cenia nie ma przysz?o?ci – dotyczy to zarwno nowoczesnych spo?ecze?stw dobrobytu, jak i krajw rozwijaj?cych si?. Poprawa osobistej sytuacji ?yciowej mieszka?cw i jednocze?nie gospodarczy rozwj ca?ych regionw zale?? w du?ym stopniu od dost?pu do wykszta?cenia i mo?liwo?ci dokszta?cania si?. Wietnam | Bez wykszta?cenia nie ma przysz?o?ci – dotyczy to zarwno nowoczesnych spo?ecze?stw dobrobytu, jak i krajw rozwijaj?cych si? (by charles_chan) Fundacja GDE (za?o?ona w 1998 r. przez dr Michaela Gde) w ramach swojego najnowszego projektu „Energia s?oneczna dla o?wiaty”, zamierza umo?liwi? ludziom w zacofanych regionach ?wiata (gdzie nie istnieje rozbudowana sie? energetyczna) dost?p do energii elektrycznej (dzi?ki technice fotowoltaicznej), a tym samym zwi?kszy? ich szanse na wykorzystanie nowoczesnych mediw w celach edukacyjnych.

Również w kategorii: Newsy z Wietnamu, Gospodarka, Edukacja

Delta Mekongu magnesem dla turystw

Rok 2010 by? dobrym rokiem dla turystyki w Delcie Mekongu: ??cznie w regionie tym naliczono 1,46 mln zwiedzaj?cych, czyli o 20% wi?cej ni? w roku poprzednim. Jak podaj? statystyki, jedna trzecia wszystkich zagranicznych go?ci Wietnamu odwiedza to malownicze miejsce. Wietnam | Jedna trzecia wszystkich zagranicznych go?ci Wietnamu odwiedza Delt? Mekongu (by dgmckelvey) Szeroko rozga??zione uj?cie rzeki oferuje mnstwo turystycznych atrakcji. Najbardziej znane s? p?ywaj?ce targi w Cai Be (Ci B) i Cai Rang (Ci R?ng, ko?o C?n Th?). Inne osobliwo?ci, to m. in. p?ywaj?ce wioski ko?o Long Xuyen (Long Xuyn) i Chau Doc (Chu ??c), osiedla Khmerw i khmerskie pagody po drodze do Kambod?y oraz rybne farmy, w ktrych pod p?ywaj?cymi domami hoduje si? cenione w Europie pangi.

Pagoda ?wi?tego ?wiat?a

W samym ?rodku delty Rzeki Czerwonej, w wiosce Duy Nhat (oko?o 10 km od miasta Thai Binh i ok. 110km od Hanoi), znajduje si? jeden z najpi?kniejszych klasztorw buddyjskich P?nocnego Wietnamu – Chua Keo (Cha Keo), czyli Pagoda ?wi?tego ?wiat?a. Wietnam | Buddyjska ?wi?tynia Cha Keo (by C. Karras) W Cha Keo czczony jest otaczany legend? mnich D??ng Khng L? (1016-1094), ktry uleczy? z ci??kiej choroby krla L Thnh Tng. Za ten czyn mnich otrzyma? od w?adcy honorowy tytu? L Qu?c S?, czyli: Zas?u?ony Nauczyciel Narodu.

Elektrownie wiatrowe w Wietnamie

Ameryka?ska Kompania XZERES – projektant i wykonawca urz?dze? wiatrowych ma?ej mocy (2,5-100 KW), obliczonych na niewielkie gospodarstwa farmerskie, otrzyma?a zamwienia z Wietnamu na sum? 3,2 mln dolarw. Wietnam | Wietnam inwestuje w elektrownie wiatrowe (by kovik ) Dyrektor kompanii Franc Greco poinformowa?, ?e w najbli?szym czasie do miejsca przeznaczenia zostanie dostarczonych 100 tego typu urz?dze?. Ponadto, oczekuje si? poszerzenia skali wsp?pracy, poniewa? do terytorium Wietnamu nale?y ponad 3000 wysp, na ktrych pa?stwo musi zapewni? bezproblemowe zaopatrzenie w energi? elektryczn?.

Również w kategorii: Newsy z Wietnamu, Przyroda Wietnamu, Biznes

Agent Orange smutna rocznica

50 lat temu, 8 sierpnia 1961 roku, armia ameryka?ska po raz pierwszy rozpyli?a nad Wietnamem trucizn?, ktra p?niej pod nazw? „Agent Orange” zyska?a swoj? smutn? s?aw?. Te wysokotoksyczne chemikalia, ktrych wed?ug wietnamskich danych zrzucono na kraj w ci?gu 10 lat 76 milionw litrw, by?y pierwotnie stosowane jako herbicydy. Wietnam | Agent Orange, ?rodek niszcz?cy ro?liny, z czasem okaza? si? niezwykle szkodliwy dla ludzi (by imjosh) Amerykanie chcieli usun?? li?ciasty dach wietnamskich lasw deszczowych, ktre dawa?y schronienie wietnamskim partyzantom. Skutki uboczne okaza?y si? katastrofalne: ludzie, ktrzy mieli kontakt z trucizn? zapadali przewa?nie na choroby nowotworowe, Czynnik pomara?czowy spowodowa? te? r?nego rodzaju upo?ledzenia i niedorozwj.

Wsp?praca wojskowa USA i Wietnamu

Ponad 36 lat od zako?czenia wojny wietnamskiej Stany Zjednoczone i Wietnam podpisuj? umow? militarn?. Sk?ada si? na ni? m.in.: wymiana ekspertw, wsplne seminaria i konferencje, jak rwnie? wsp?praca w badaniach medycznych. Tajlandia | Ponad 36 lat od zako?czenia wojny wietnamskiej Stany Zjednoczone i Wietnam podpisuj? umow? militarn? (by markjsebastian) 1 sierpnia Stany Zjednoczone i Wietnam podpisa?y w Hanoi pierwsz? umow? o wsp?pracy wojskowej. Porozumienie o wsp?pracy s?u?b zdrowia obu krajw podpisali w poniedzia?ek w stolicy Wietnamu szef s?u?by zdrowia marynarki wojennej USA, wiceadmira? Adam Robinson oraz dyrektor generalny s?u?by zdrowia armii wietnamskiej, V? Qu?c Bnh.

Szczup?e i wysokie trend nie tylko w modzie, ale i w wietnamskim budownictwie

W wietnamskiej stolicy Hanoi z roku na rok robi si? coraz cia?niej, dlatego mieszka?cy miasta coraz cz??ciej szukaj? niekonwencjonalnych rozwi?za? budowlanych... Wietnam | Ciasne zak?tki Hanoi (by mikecogh) Z braku miejsca ludzie coraz cz??ciej stawiaj? na rozbudow? swojego domostwa wzwy?, nie zawsze dbaj?c o bezpieczne proporcje pomi?dzy powierzchni? danego budynku a jego wysoko?ci?. Hanoi p?ka w szwach: ka?dego ranka przez centrum miasta ci?gn? ciasne kolumny pojazdw, na ka?dym rogu ulicy stoj? koparki i d?wigi budowlane, ktre pracowicie wznosz? w gr? drapacze chmur. Liczba mieszka?cw ro?nie nieprzerwanie. Tymczasem przestrze? mieszkalna w metropolii jest ograniczona – i droga. Wraz z boomem gospodarczym poszybowa?y w gr? ceny dzia?ek.

Ry?owe ?niwa

We wsiach w okolicach Hanoi pierwsze tegoroczne ?niwa ry?u ju? w toku. W 2011 r. Wietnam, wedle prognoz, wyeksportuje ponad 7 mln ton ry?u. Wietnam | Na polu ry?owym… (by tormods) Do ko?ca czerwca 80 przedsi?biorstw-cz?onkw Vietnam Food Association zawar?o umowy na eksport prawie 5,3 mln ton ry?u. Z tego wys?ano w?a?nie 3,91 mln ton, co oznacza 18% wi?cej ni? w tym samym okresie roku ubieg?ego.

Również w kategorii: Rolnictwo, Gospodarka, Delta Mekongu, Newsy z Wietnamu

Sporne Wyspy Paracel i Spratly, czyli o konflikcie na linii Wietnam-Chiny

Zaostrza si? ton wypowiedzi mi?dzy Wietnamem i Chinami. Ju? od kilku dni wietnamska marynarka wojenna prowadzi manewry na Morzu Po?udniowochi?skim – obecnie premier Nguy?n T?n D?ng og?osi? szczegó?owe wytyczne dotycz?ce mo?liwej wojny z wielkim s?siadem. Obu pa?stwom chodzi o bogaty w surowce obszar morza. Wietnam | Konflikt na linii Wietnam-Chiny toczy si? o bogaty w surowce obszar Morza Po?udniowochi?skiego (by us7thfleet ) Wietnam zaostrzy? konflikt z Chinami. Premier Nguy?n T?n D?ng wyda? zarz?dzenie, w którym okre?la si?, kto na wypadek wojny Chinami jest wy??czony z powo?ania do armii. Od poniedzia?ku Wietnam prowadzi manewry morskie z u?yciem ostrej amunicji. Wiele okr?tów wojennych kr??y przy tym wokó? spornego obszaru na Morzu Po?udniowochi?skim.

Również w kategorii: Newsy z Wietnamu

Den Quan Thanh (??n Qun Thnh) ?wi?tynia Niebia?skiego Stra?nika w Hanoi

Jest to najwa?niejsza ?wi?tynia taoistyczna w Hanoi. Zosta?a zbudowana w 1010 r. i po?wi?cona jednemu z najpot??niejszych bogów taoizmu - Xuan Wu (wiet. Tr?n V?). Wietnam | Taoistyczna ?wi?tynia Quán Thánh (by cmiller) Zgodnie z wierzeniami wyznawców taoizmu, oddawanie bogu nale?ytej czci ma uchroni? miasto przed wszelkim nieszcz??ciem.

Również w kategorii: Hanoi, Przewodnik po Wietnamie

Krtka wizyta u lekarza medycyny tropikalnej w pytaniach i odpowiedziach

Wielu turystów, szczególnie tych wybieraj?cych si? w tropiki po raz pierwszy, nurtuj? pytania dotycz?ce bezpiecze?stwa i zdrowia w podró?y. Przed udaniem si? na egotyczn? wycieczk? warto skontaktowa? si? z lekarzem, specjalizuj?cym si? w zapobieganiu i leczeniu chorób specyficznych dla warunków tropikalnych. Do lekarza medycyny tropikalnej najlepiej uda? si? na 2 miesi?ce przed planowan? podró?? (by mc4army) Poni?ej prezentujemy mini-wizyt? lekarsk? uj?t? w formie pyta? i odpowiedzi:

Również w kategorii: Przewodnik po Wietnamie

Tet Doan Ngo (T?t ?oan Ng?) - jedno z najwa?niejszych ?wi?t w Wietnamie

?wi?to T?t ?oan Ng? przypada w czasie letniego przesilenia dnia z noc? i rozpoczyna sie pi?tego dnia pi?tego miesi?ca ksi??ycowego. Wietnam | Jeden z cz?onów sk?adaj?cych si? na nazw? ?wi?ta to "Ng?", czyli ko? - siódme zwierz? w azjatyckim zodiaku (by a_of_doom) „?oan” oznacza: start, a „Ng?” jest koniem – siódmym zwierz?ciem w azjatyckim zodiaku i odnosi si? do s?o?ca w po?udnie. O tej porze roku ogon gwiazdozbioru Wielkiej Nied?wiedzicy wskazuje dok?adnie na po?udnie. We wszech?wiecie powstaje najwi?ksza ilo?? energii Yang w ca?ym roku. Dlatego ludzie i zwierz?ta musz? w tym czasie szczególnie uwa?a? na swoje zdrowie, aby t? energi? przezwyci??y?.

Również w kategorii: Newsy z Wietnamu, ?wi?to Po?owy Roku

Bez dzieci?stwa

Mimo rozwoju gospodarczego i widocznej poprawy warunków ekonomicznych wietnamskiego spo?ecze?stwa, nadal istnieje w tym kraju problem pracy dzieci.  Wietnam | Mimo post?pu, praca nieletnich w Wietnamie jest nadal smutn? rzeczywisto?ci? (by C. Karras) Ró?nice mi?dzy biednymi i bogatymi, jak równie? mi?dzy miastem i wsi? w ostatnich latach jeszcze si? pog??bi?y. Ustawa z 1994 roku zabrania zatrudniania nieletnich poni?ej 15 lat oraz okre?la czas pracy najm?odszych obywateli na co najwy?ej 7 godzin dziennie i 42 godziny tygodniowo.

Również w kategorii: Newsy z Wietnamu

Poczta G?wna w Sajgonie

Wybudowany w latach 1886-1891 budynek g?ównego urz?du pocztowego H? Chí Minh znajduje si? na wschód od katedry Notre Dame. Starannie odrestaurowana Poczta G?ówna stanowi znacz?c? osobliwo?? miasta. Wietnam | Zabytkowy budynek poczty (by eustaquio) Koniecznie nale?y zwiedzi? wn?trze gmachu, gdzie gigantyczna hala z okienkami przypomina stare czasy, a ogromny portret „Wujka Ho” (Nguy?n Sinh Cunga znany tak?e jako H? Chí Minh) – pó?niejsze dzieje miasta.

Ao Yem (o Y?m) kobieco i praktycznie

Pe?ne wdzi?ku kobiety i dziewcz?ta w narodowym stroju o Di s? symbolem Wietnamu. Obok o Di istnieje jeszcze jedna niezb?dna cz??? kobiecej garderoby – o Y?m. Wietnam | Kobiece okrycie wierzchnie zwane o Y?m (by C. Karras) o Y?m to grna cz??? damskiego okrycia, bez plecw, podtrzymywan? w?sk? ta?m? na karku, noszon? cz?sto – ale nie tylko – jako bielizna. Pierwowzr pochodzi z Chin i nazywa si? tam d d?u ( ?? ).

Również w kategorii: Przewodnik po Wietnamie, , Kultura i obyczaje

Najnowsze informacje o ?wi?tym ??wiu

Wed?ug najnowszych doniesie? prasowych gigantyczny ??w wy?owiony niedawno z wd jeziora Hon Ki?m powraca do zdrowia. Wietnam | Mieszka?cy Hanoi wypatruj? teraz w wodach jeziora H? Hon Ki?m drugiego gigantycznego ??wia (by taylorandayumi) Niezwyk?y mieszkaniec jeziora po?o?onego w samym sercu wietnamskiej stolicy teoretycznie ju? dzi? mg?by wrci? do zbiornika, ale postanowiono troch? z tym poczeka?. ??w pozostanie w placwce opieki tak d?ugo, dopki jezioro nie zostanie dok?adnie oczyszczone. To mo?e potrwa? jeszcze co najmniej dwa miesi?ce.

Również w kategorii: Newsy z Wietnamu, Fauna, Jezioro Ho Hoan Kiem

??w z jeziora Ho Hoan Kiem (H? Hon Ki?m)

Przez wiele tygodni Wietnamczycy obawiali si? o los pot??nego ??wia, ?yj?cego w jeziorze w Hanoi. Wreszcie licznej grupie ratownikw uda?o si? schwyta? ranne zwierz?. Wietnam | ??w jest symbolem niepodleg?o?ci Wietnamu (by chem7) Rzadki i czczony jako symbol niepodleg?o?ci Wietnamu ??w zosta? ku rado?ci tysi?cy obserwatorw skierowany na badania i zabiegi lekarskie. Pierwsza prba schwytania podj?ta w marcu nie powiod?a si?, kiedy pot??ne zwierz? przerwa?o sie? na jeziorze H? Hon Ki?m.

Wietnam P?nocny

Wy?ynne i grskie rejony p?nocnego Wietnamu zamieszkuj? liczne mniejszo?ci etniczne. Zlokalizowane tu wypy i zatoki s? interesuj?cym celem wypraw turystycznych. Region ten odegra? tak?e niebanaln? rol? w historii Wietnamu. Wietnam | Mieszkanka p?nocnego Wietnamu (by snips) Region P?nocno-Wschodni (Vng ?ng B?c) Region obejmuje tereny 11 prowincji na p?noc od Delty Rzeki Czerwonej. Na p?nocy graniczy z Chinami. Ten grski i wy?ynny region Wietnamu zamieszkuj? liczne mniejszo?ci etniczne. Wapienne ska?y uformowa?y odnog? Zatoki Tonki?skiej – s?ynn? Zatok? Ha Long. Skaliste wyspy i wysepki, stromo wznosz?ce si? nad morzem, stanowi? cel wycieczek krajowych i zagranicznych.

Również w kategorii: Przewodnik po Wietnamie, , Regiony Wietnamu, Geografia

Najciekawsze muzea

Pasjonaci wietnamskiej historii i kultury, poza empirycznym poznawaniem poszczególnych zak?tków kraju, nie mog? omin?? najciekawszych muzeów Hanoi, gdzie dane okresy dziejów podawane s? wr?cz „na tacy”, w formie atrakcyjnych i niezwykle ciekawych wystaw. Wietnam | Muzeum Etnologiczne (by yarra64) Muzeum H? Chí Minh - otwarte w dniu 100 urodzin H? Chí Minha (19.05.1990 r.). Przedstawia zarówno osob? "Wujka Ho", jak i czasy, których dzia?a?. Mo?na obejrze? interesuj?ce zdj?cia, r?kopisy itp.

Również w kategorii: Hanoi, Przewodnik po Wietnamie

Ulice i bulwary Ho Chi Minh (H? Ch Minh)

Poza zwiedzaniem zabytków i ?wi?ty?, ciekaw? atrakcj? mo?e by? zwyk?y spacer uliczkami H? Chí Minh. To one najwierniej odzwierciedlaj? charakter miasta, wprost t?tni? ?yciem. Rowerzy?ci w s?omkowych kapeluszach, przydro?ne kolorowe stragany, dzieci graj?ce w pi?k?, a wszystko to na tle tradycyjnych wietnamskich budowli i kolonialnych kamienic – ulice dawnego Sajgonu s? atrakcj? sam? w sobie i niewyczerpanym ?ród?em przepi?knych fotograficznych  kadrów. Wietnam | Malownicze ulice Sajgonu (by bernardoh) Ulica ??ng Kh?i Za czasów kolonialnych nazywa?a si? „Rue Cartinat” i by?a malownicz? promenad?. W czasie wojny ameryka?skiej jej opinia zosta?a mocno nadszarpni?ta poprzez otwierane dla ameryka?skich ?o?nierzy bary i domy publiczne.

Najd?u?szy most bambusowy w Wietnamie

Bambusowy most nad rzek? Truong Giang, ??cz?cy spo?eczno?ci Dui Thanh i Dui Ngia w prowincji Quang Nam, jest najd?u?szym tego typu mostem w Wietnamie. Wietnam | Najd?u?szy bambusowy most w Wietnamie mierzy ok. 500 m (by bisku) Przed jego zbudowaniem mieszka?cy s?siednich wsi zmuszeni byli przeprawia? si? przez rzek? ?odziami. W czasie pory deszczowej, kiedy woda w rzece wzbiera?a, wsie rozdzielone by?y wysok? wod?, niczym dwie odleg?e wyspy.

Również w kategorii: Newsy z Wietnamu

Katedra ?w. Jzefa - Nha tho chinh toa Thanh Giuse (Nh th? chnh ta Thnh Giuse)

W 1873 r. biskup Hanoi Paul-Francois Puginier otrzyma? od w?adz miejsce pod budow? ko?cio?a. Drewniany budynek stan?? na miejscu pagody Bào Thiên, zrujnowanej podczas wojny. Wietnam | Figura Matki Boskiej przed Katedr? ?w. Józefa w Hanoi (by eustaquio) W 1882 r. biskup Puginier zacz?? realizowa? plan budowy ko?cio?a, który dzisiaj stanowi jedn? z wa?niejszych atrakcji Hanoi.

Również w kategorii: Hanoi, Przewodnik po Wietnamie

Wietnamscy deweloperzy wyposa?aj? osiedla mieszkaniowe w przystanie

W najwi?kszym mie?cie Wietnamu – Ho Chi Minh pojawi?y si? plany budowy przystani dla jachtów i ?odzi motorowych na terenie kompleksów mieszkalnych. Wietnam | Przysta? tu? przy budynku mieszkalnym to nowy pomys? w?adz Ho Chi Minh (by c-greb) Obecnie na brzegach rzeki Sajgon, która przep?ywa przez miasto, realizuje si? kilka du?ych projektów o warto?ci rz?du 300-700 mln USD. Ka?dy z nich przewiduje budow? przystani dla niewielkich jednostek p?ywaj?cych.

Również w kategorii: Newsy z Wietnamu

Jak wygl?da tradycyjny wietnamski strj kobiecy?

Jak wygl?da tradycyjny wietnamski strój kobiecy? Áo Dài (przybli?ona wymowa: ao zai) jest narodowym strojem wietnamskich dziewcz?t i kobiet. Ka?da kobieta ma w szafie wiele Áo Dài w ró?nych kolorach.

Również w kategorii: Ciekawostki o Wietnamie

Rozmowa zaczyna si? od betelu

Li?cie tej wiecznie zielonej ro?liny (?ac. Piper betle) maj? w Wietnamie i innych krajach Azji Po?udniowo-Wschodniej szczególne zastosowanie – z dodatkiem mleka wapiennego i nasion palmy arekowej stanowi? popularn? u?ywk?. Wietnam | Zaproszenie do rozmowy? (by djsik) Kiedy? betel ?uli wszyscy Wietnamczycy, dzisiaj u?ywka ta popularna jest ju? tylko w?ród przedstawicieli starszych pokole?.

Również w kategorii: Newsy z Wietnamu

J?zyk wietnamski - wymowa i intonacja

J?zyk wietnamski nale?y do grupy j?zyków tonalnych, a to oznacza, ?e nie wystarczy samo odczytanie zapisanych liter, ale trzeba jeszcze wypowiedzie? s?owo w odpowiednim tonie. Pierwszy kontakt z mówionym j?zykiem wietnamskim mo?e nas troch? zaskoczy? i zdezorientowa?. Najdrobniejsza zmiana intonacji zmienia bowiem znaczenie danego wyrazu. Wietnam | Aby zosta? zrozumianym przez miejscowych nie wystarczy samo odczytanie wietnamskich liter, niezwykle istotna jest tak?e intonacja (by flydime) Nie nale?y si? jednak poddawa? – im trudniejszy j?zyk, tym wi?ksza satysfakcja z opanowania ka?dego obcego s?owa.

Również w kategorii: Przewodnik po Wietnamie

W pewnej wietnamskiej wsi rodzi si? mnstwo bli?niakw?

W pewnej wietnamskiej wsi rodzi si? mnóstwo bli?niaków? W prowincji ??ng Nai, w odleg?o?ci ok. 55 km od Miasta H? Chí Minh, znajduje si? niezwyk?a wioska Hung Loc. Co ?wiadczy o jej wyj?tkowo?ci? - w miejscowo?ci tej od lat rodzi si? wyj?tkowo du?o bli?ni?t!

Również w kategorii: Ciekawostki o Wietnamie

Kopiec termitw o kszta?cie przypominaj?cym... Budd?

By?a ju? Matka Boska, jako plama na szybie i Elvis na chlebie tostowym – dzisiaj furor? robi podobny do Buddy kopiec termitów. Wietnam | Termity bywaj? zaskakuj?cymi architektami (by Bernard Oh) Niezwyk?y kopiec, który zlokalizowano w Ben Kat, przyci?ga rzesze pielgrzymów - tysi?ce wiernych przybywaj?, by obserwowa? przedziwne gniazdo termitów.

Również w kategorii: Newsy z Wietnamu

Warzywa Azji Po?udniowo-Wschodniej

Warzywa s? powszechnie u?ywane w kuchni wietnamskiej. Ro?liny o zupe?nie neutralnym lub przeciwnie - bardzo wyrazistym, oryginalnym smaku, stanowi? podstaw? wielu potraw, szczególnie zup i sa?atek. Wietnam | Zbiór kolczochów (by CIAT - International Center for Tropical Agricultu's photostream ) Kolczoch (po wietnamsku: "su su"; inne nazwy: chayote, choko) Gatunek z rodziny dyniowatych. Jedna z nielicznych ro?lin, których wszystkie cz??ci s? jadalne. Kolczoch ma neutralny smak i mo?e by? dodatkiem do wielu potraw.

Również w kategorii: Przewodnik po Wietnamie

Ktry kwiat Wietnamu jest najpi?kniejszy?

Który kwiat Wietnamu jest najpi?kniejszy? „Nie ma w stawie nic pi?kniejszego od lotosu…” Nie zwracaj?c uwagi na to, ?e w naturze lotos ro?nie na bagnach, Wietnamczycy uwa?aj? go za jeden z najszlachetniejszych kwiatów.

Również w kategorii: Ciekawostki o Wietnamie

Klimat Wietnamu

{jcomments on}

Również w kategorii: Przewodnik po Wietnamie

Wietnamski robotbarman

Wietnam – to nie tylko d?ungla, turystyka i zachwycaj?ce krajobrazy. Ju? od kilku lat funkcjonuje w tym kraju pierwsza spó?ka buduj?ca roboty. TOSY produkuje roboty przemys?owe, a tak?e próbuje swych si? w dziedzinie robotów - humanoidów.   Wietnam | Poznajcie TOPOI Dio Pierwszy tego typu robot TOPIO, zbudowany w 2007 r., móg? ju? gra? w ping-ponga z go??mi wystawy IREX w Tokio. Teraz nadszed? czas na kszta?cenie robota w innych sferach dzia?ania, posiad? on mianowicie umiej?tno?ci barmana i kelnera.

Również w kategorii: Newsy z Wietnamu

Dong wietnamski - Przelicznik walut - Kalkulator walutowy

{jcomments off}

Fajka dieu cay (?i?u cy)

Palenie bambusowej fajki ?i?u cày (przybli?ona wymowa: [dieu kaj]) jest znan? wietnamsk? tradycj?. Fajk? pali si? zwyczajowo po jedzeniu w czasie picia herbaty. Wietnam | Palenie tytoniu jest znan? wietnamsk? tradycj? (by paolobosonin) ?i?u cày mo?na nazwa? wietnamsk? fajk? wodn?, jako ?e dym przechodzi tutaj równie? przez wod?, któr? nalewa si? do pierwszego odcinka fajki przez otwór na sto?ek. Kulk? tytoniu (thu?c lào) wk?ada si? w sto?ek i podpala bambusowym ?uczywem.

Również w kategorii: Przewodnik po Wietnamie

Jaki kwiat stanie si? symbolem Wietnamu?

Od d?u?szego ju? czasu tocz? si? o?ywione debaty zwi?zane z wyborem narodowego kwiatu Wietnamu. W ko?cowym efekcie ten kwiatek uznany zostanie za kulturowy symbol i stanie si? znakiem rozpoznawczym kraju na wszystkich mo?liwych ?wi?tach  i festiwalach. Wietnam | Zwyci?zca tytu?u "narodowego kwiatu Wietnamu" musi posiada? kilka wyj?tkowych cech (by Cathrin Karras i a_of_doom) Jednak tytu? „narodowy” mo?e otrzyma? tylko kwiat odpowiadaj?cy wymogom, które okre?li?o Ministerstwo Kultury, Sportu i Turystyki Wietnamu.

Również w kategorii: Newsy z Wietnamu, Przyroda Wietnamu

Szalony Dom w Da Lat

W odleg?o?ci oko?o 1 km na po?udnie od jeziora Xuân H??ng znajduje si? oryginalna budowla rodem z fantastycznej ba?ni lub wyj?ta prosto z planu filmu Tima Burtona… Wietnam | Szalony Dom w ?à L?t (by hiyori13) Ten niezwyk?y architektoniczny twór nosi nazw? „Szalonego Domu”.  Autork? pomys?u jest ekscentryczna wietnamska artystka ??ng Vi?t Nga.  Budynek przez ni? zaprojektowany wzniesiono w 1990 roku, ale prace nad jego wyko?czeniem trwa?y jeszcze kilka lat.

Również w kategorii: Da Lat, Przewodnik po Wietnamie

W Wietnamie znajduje si? fabryka Hondy?

W Wietnamie znajduje si? fabryka Hondy? Motocyklowy zak?ad Hondy zosta? zbudowany w Wietnamie w 1996 roku. Obecnie nale?y do niego 63% motocyklowego rynku kraju.

Również w kategorii: Ciekawostki o Wietnamie

Piwo - Bia hoi (Bia h?i)

W Wietnamie wyró?ni? mo?na kilka gatunków dobrego miejscowego piwa, które jest sprzedawane w butelkach. Bia h?i jest jednak czym? wyj?tkowym. Chodzi tutaj o lekkie piwo beczkowe o zawarto?ci alkoholu rz?du 4-4,5 %. Wietnam | Bia h?i dostaniemy niemal?e wsz?dzie (by rocrowley) Bia h?i  jest dost?pne w ca?ym kraju. Litr tego piwa kosztuje ok. 4000 VND, co równa si? ok. 20 centom ameryka?skim.

Również w kategorii: Przewodnik po Wietnamie

Zatoka Ha Long (H? Long)

Zatoka H? Long (V?nh H? Long) to obszar 1500 km2 w Zatoce Tonki?skiej na p?nocy Wietnamu. Le?y w odleg?o?ci 3 godzin jazdy samochodem z Hanoi na wschd. Wietnam | Kajobrazy Zatoki H? Long (by marfis75) Przyrodnicze dziedzictwo ?wiata Tutejszy krajobraz tworz? tysi?ce ska? wapiennych, wystaj?cych z morza na wysoko?? kilkuset metrw oraz mnstwo mniejszych i wi?kszych wysp, w wi?kszo?ci niezamieszkanych przez ludzi. W roku 1994 Zatoka H? Long zosta?a wpisana na list? ?wiatowego Dziedzictwa UNESCO.

Również w kategorii: Hanoi, Przewodnik po Wietnamie, Okolice Hanoi

Co wiesz o wietnamskiej kawie?

Co wiesz o wietnamskiej kawie? Wietnam sta? si? drugim co do wielko?ci eksporterem kawy na ?wiecie, a marki kawy wietnamskiej produkcji z ka?dym dniem umacniaj? swoj? pozycj? na mi?dzynarodowych rynkach.

Również w kategorii: Ciekawostki o Wietnamie, Kawa

Jak dotrze? do Wietnamu?

Do po?o?onego na Dalekim Wschodzie Wietnamu dotrze? mo?na zarówno drog? powietrzn?, jak i l?dow?. To, jaki sposób wybierzemy na przemierzenie tysi?cy kilometrów dziel?cych Polsk? od Wietnamu, zale?y od naszych podró?niczych preferencji. Wietnam | Wietnamskie wybrze?e z lotu ptaka (by nlann) Podró? samolotem Do Wietnamu mo?na dosta? si? samolotem, albo – je?li kto? ma du?o czasu – tak?e drog? l?dow?. Z lotniska Ok?cie w Warszawie (WAW) istniej? po??czenia z mi?dzynarodowymi portami lotniczymi w Hanoi (HAN) i Ho Chi Minh (SGN) z przesiadkami Moskwie, Londynie albo Frankfurcie nad Menem. Cz?sto mo?na te? dolecie? do Wietnamu przez Hongkong albo Bangkok.

Również w kategorii: Przewodnik po Wietnamie

Wietnam zdrowie

Poziom opieki medycznej w Wietnamie odbiega generalnie od standardów europejskich. Jedynie w du?ych miastach, jak Hanoi i Ho Chi Minh, czynne s? prywatne kliniki medyczne, gdzie poziom us?ug medycznych stoi na wysokim poziomie, ale te? koszt pobytu w nich jest bardzo wysoki. Konsultacja w takiej klinice kosztuje ok. 80 USD. Wietnam | Okresowe badania stanu zdrowia mieszka?ców prowincji Bac Ninh (by soldiersmediacenter) Najlepszym rozwi?zaniem jest wykupienie ubezpieczenia, które pokryje koszty leczenia, oraz unikanie sytuacji, które mog? zagra?a? naszemu zdrowiu.

Również w kategorii: Przewodnik po Wietnamie

Wietnam informacje dla kierowcw

Przepisy ruchu drogowego w Wietnamie nie ró?ni? si? zasadniczo od naszych, nie oznacza to jednak, ?e mo?na sobie wynaj?? samochód, na przyk?ad w Hanoi, i przemierza? beztrosko kraj wzd?u? i wszerz. Wietnam | Na wietnamskich drogach wiele mo?e nas zaskoczy? (by wirralwater) W?adze wietnamskie nie uznaj? ani krajowego (polskiego), ani mi?dzynarodowego prawa jazdy. Mo?liwe jest uzyskanie wietnamskiego prawa jazdy na podstawie polskiego, ale decyzj? o samodzielnym prowadzeniu samochodu po wietnamskich drogach i ulicach dobrze jest dwa razy przemy?le?.

Również w kategorii: Przewodnik po Wietnamie

Jaka jest historia wietnamskiej herbaty?

Jaka jest historia wietnamskiej herbaty? Wietnam s?ynie ze swej herbaty, warto wi?c po?wi?ci? chwilk?, aby dowiedzie? si? o niej nieco wi?cej. Z dawien dawna Wietnamczycy sadzili dwa rodzaje krzeww herbacianych:

Również w kategorii: Ciekawostki o Wietnamie, Herbata

2011 rok Kota czy Krlika?

2011 – rok Kota czy Królika? Je?li chodzi o to, które zwierz? – wed?ug chi?skiej tradycji – obejmowa?o patronat nad rokiem 2011, w mediach pojawia?y si? ró?ne informacje.

Również w kategorii: Nowy Rok (Tet), Ciekawostki o Wietnamie

Jakie suknie ?lubne preferuj? Wietnamki?

Jakie suknie ?lubne preferuj? Wietnamki? Niezwykle oryginaln? sukni? ?lubn? z ?ywych kwiatów zaprojektowa?a dla siebie 25 letnia Le Thi Luong. Jej wykonanie zaj??o siedmiu „szwaczkom” dwa pe?ne dni.

Również w kategorii: Ciekawostki o Wietnamie

Warunki naturalne i krainy geograficzne Wietnamu

58 prowincji oraz 5 miast wydzielonych o statusie prowincji tworzy 8 regionw Wietnamu, zr?nicowanych pod k?tem warunkw naturalnych, krajobrazu i rozwoju gospodarczego. Nale?? do nich: Region Delty Mekongu, Region Delty Rzeki Czerwonej, Region Po?udniowo-Wschodni, Region P?nocno-Wschodni, Region P?nocno-Zachodni, Region P?askowy?u Centralnego, Region Wybrze?a Po?udniowo-?rodkowego i Region Wybrze?a P?nocno-?rodkowego. Wietnam | W granicach Wietnamu wyr?nia si? 8 regionw geograficznych (by noosles33)

P?askowy? Centralny

Region P?askowy?u Centralnego (Vng Ty Nguyn), granicz?cy z Laosem i Kambod??, nie posiada dost?pu do morza. Obecnie P?askowy? Centralny dzieli si? na 5 prowincji (przed zjednoczeniem Wietnamu by?o ich 7). Wietnam | P?askowy? Centralny jest jednym z ubo?szych regionw Wietnamu (by CIAT - International Center for Tropical Agricultu's) Problemy regionu Grskie i wy?ynne tereny ?rodkowego Wietnamu zamieszkuj? liczne mniejszo?ci narodowe. Wed?ug spisu ludno?ci z 2009 r. region zamieszkuje 5107400 osb. Oznacza to ponad trzykrotny przyrost ludno?ci w porwnaniu z rokiem 1976.

Phan Rang - bajeczne pla?e i wci?? ?ywa kultura Cham (Ch?m)

Ma?e miasteczko Phan Rang le?y ok. 350 km na pó?noc od Miasta H? Chí Minh, 108 km na po?udniowy wschód od ?à L?t i 105 km na po?udnie od znanego kurortu Nha Trang. Tworzy ono wraz s?siednim Thàp Chàm podwójne miasto, okre?lane cz?sto wspólnym mianem Phan Rang/Thap Cham, licz?ce 160 000 mieszka?ców i jest stolic? prowincji Ninh Thu?n. Wietnam | Pla?a Ninh Ch? (by  C. Karras) Dzieje regionu W tym regionie znajdowa?o si? niegdy? po?udniowe królestwo Ch?m (Czampa), które w XVII wieku zosta?o ostatecznie podbite przez Wietnamczyków.

Również w kategorii: Da Lat, Przewodnik po Wietnamie

Jarmark mi?o?ci w Khau Vai

Raz w roku, zawsze 27 dnia trzeciego miesi?ca ksi??ycowego, czyli mi?dzy ko?cem kwietnia i po?ow? maja, w miejscowo?ci Khau Vai w prowincji Hà Giang, tu? przy granicy z Chinami odbywa si? niezwyk?y jarmark. Wietnam | Doroczny jarmark mi?o?ci jest ?wi?tem niezwykle barwnym i pe?nym emocji (by C. Karras) Prowincja Ha Giang (Hà Giang) s?siaduje z prowincj? Lao Cai (Lào Cai), znajduj?c? si? po jej zachodniej stronie. Od ponad 100 lat do Khau Vai przybywaj? osoby stanu wolnego, by na dorocznym jarmarku pozna? potencjalnego ?yciowego partnera lub tylko spotka? si? z ukochan? osob?, z któr? z ró?nych wzgl?dów (przewa?nie finansowych) nie mog? by? razem.

Również w kategorii: Sa Pa, Przewodnik po Wietnamie

Perfumowa pagoda Chua Huong (Cha H??ng)

Na po?udnie od Hanoi w prowincji H Ty, w?rd przepi?knych krajobrazw wapiennych gr, wije si? zakosami rzeka ?y. Ko?o gry H??ng Tch znajduje si? imponuj?cy zesp? pagd i ?wi?ty? zbudowanych w jaskiniach, grotach i uskokach skalnych. Wietnam | Cha H??ng, czyli Perfumowa Pagoda (by anthea) Kompleks pagd, ktrego pocz?tki si?gaj? XV wieku, jest jednym z najwa?niejszych miejsc buddyjskich pielgrzymek. Dotrze? tam mo?na jedynie ?odzi?.

Również w kategorii: Hanoi, Przewodnik po Wietnamie, Okolice Hanoi

Phuoc Tich (Ph??c Tch) wie?, w ktrej od 500 lat lepi si? garnki

W prowincji Th?a Thin-Hu?, nad spokojn? rzek? Lu, le?y wie? s?yn?ca od stuleci ze swych wyrobw ceramicznych. Miejscowo?? Ph??c Tch powsta?a w XV wieku za panowania krla L Thnh Tng. Wietnam | Wietnamska ceramika (by goosmurf) Ka?dy dom we wsi Ph??c Tch zwi?zany jest z histori? jakiej? rodziny. Mieszka?cy tej miejscowo?ci cz?sto przechowuj? przer?ne rodowe relikwie - zabytkowe przedmioty, wykonane kilka wiekw temu.

Również w kategorii: Hue, Przewodnik po Wietnamie

Can Tho (C?n Th?) serce Delty Mekongu

Na po?udniowym brzegu Dolnego Mekongu (Sng H?u Giang), 170 km na po?udniowy-wschd od miasta H Ch Minh, le?y najwi?ksze miasto Delty Mekongu - C?n Th?. Jest ono nie tylko geograficznym ?rodkiem Delty, ale tak?e znacz?cym centrum gospodarczym Wietnamu. Wietnam | P?ywaj?cy targ w Delcie Mekongu (by C. Karras) Dzieje miasta Pierwsze wzmianki dotycz?ce tej miejscowo?ci pochodz? z 1739 r. Miasto nosi?o wwczas nazw? Tr?n Giang, a pod francuskim panowaniem awansowa?o do rangi portu prze?adunkowego ry?u i innych produktw rolnych.

My Son (M? S?n) wietnamski Angkor Wat

U wybrze?y ?rodkowego Wietnamu zachowa?y si? ukryte po?rd d?ungli ruiny kompleksu ?wi?tynnego dawnego Krlestwa Ch?mpa (Czampa). Monumentalne kamienne bloki i zachowane tajemnicze p?askorze?by s? ?wiadectwem barwnej historii tych ziem i wspomnieniem dawnej pot?gi. Wietnam | Wspanie?e p?askorze?by ruin M? S?n (by C. Karras) Pa?stwa narodu Ch?m zamieszkiwa?y, pocz?wszy od II wieku, ziemie mi?dzy Hue (Hu?) i Phan Thiet (Phan Thi?t) w centralnej i po?udniowej cz??ci dzisiejszego Wietnamu. Krlestwo Ch?mpa prze?ywa?o swj rozkwit od VIII do XIV wieku. Jego upadek nast?pi? po licznych wojnach z Khmerami i napieraj?cymi wzd?u? wybrze?a na po?udnie Wietnamczykami.

Również w kategorii: Przewodnik po Wietnamie

Wietnam pogoda - pogoda w Wietnamie. Prognoza pogody w Wietnamie

{jcomments on}

Również w kategorii: Przewodnik po Wietnamie

Rze?ba wietnamska

Wietnamskie rze?biarstwo wykazuje ten sam dualizm, co inne wietnamskie sztuki: z jednej strony ulega zagranicznym wp?ywom, z drugiej za? pozostaje wierne narodowemu duchowi. Wietnam | Rze?ba wietnamska zdradza wp?ywy chi?skie (by srgblog) Ze wszystkich zagranicznych wp?ywów, które wzbogaci?y wietnamsk? sztuk? rze?biarsk?, najwi?ksze by?y te pochodz?ce z Chin. To wida? zarówno w wyborze postaci, jak i w motywach rze?b. Zarówno w chi?skim, jak i wietnamskim rze?biarstwie tworzono pos?gi do ozdabiania wn?trz pagód - dzie?a sztuki s?u??ce skupieniu i modlitwie. Wybór motywów tak?e wskazuje na wzory chi?skie: 4 ulubione ba?niowe zwierz?ta i 4 pory roku. Wietnam | Delikatne, p?ynne linie p?askorze?by Królestwa Cham (by

Również w kategorii: Przewodnik po Wietnamie

Wej?? do Perfumowej Pagody

W przepi?knej scenerii górskiej znajduje si? stary zespó? ?wi?tynny Chùa H??ng. Dotrze? tam mo?na jedynie ?odzi?. ?wi?tynie i pagody zbudowano w grotach, jaskiniach i na skalnych uskokach.   Histori? powstania „Perfumowej Pagody” pi?knie t?umaczy stara legenda… (foto by C. Karras). Czytaj wi?cej>>>

Również w kategorii: Top 10 Wietnam

Kupi? co? w Cho Dong Xuan (Ch? ??ng Xun)

Masz ochot? na szalone zakupy? Ch? ??ng Xuân - najwi?ksze targowisko w Hanoi i w ca?ym Pó?nocnym Wietnamie, to miejsce w?a?nie dla Ciebie. Mo?na tu znale?? wszystko czego dusza zapragnie, m.in.: owoce, odzie?, sprz?t elektroniczny, ?ywe ptaki i oczywi?cie oryginalne pami?tki (foto by C. Karras). Czytaj wi?cej>>>

Również w kategorii: Top 10 Wietnam

Zje?? ksi??ycowe ciastko

Ka?dego roku w ósmym miesi?cu kalendarza ksi??ycowego obchodzi si? w Wietnamie ?wi?to ?rodka jesieni -  T?t Trung Thu. Tradycyjn? potraw? w tym dniu s? ”ksi??ycowe ciastka” Bánh Trung Thu. Ciasteczka te s? bardzo smaczne, o ró?norodnym nadzieniu i pe?ni? rol? symbolicznego upominku, jakim obdarowuje si? rodzin? i przyjació? (foto by C. Karras). Czytaj wi?cej>>>

Również w kategorii: Top 10 Wietnam

Obejrze? teatr lalek wodnych

Ta niespotykana nigdzie indziej forma sztuki teatralnej rozwin??a si? przed 1000 lat tam, gdzie woda od zawsze mia?a decyduj?cy wp?yw na ?ycie ludzi – w Delcie Rzeki Czerwonej. Niezwyk?a technika teatralna, interesuj?ce tematy i setki barwnych, drewnianych „aktorów” gwarantuj? niezapomniane prze?ycie.(foto by C. Karras). Czytaj wi?cej>>>

Również w kategorii: Top 10 Wietnam

Wypi? zimne bia hoi (bia h?i)

Co mo?na zrobi? w letnie popo?udnie, kiedy termometr wspi?? si? ju? powy?ej 35 kresek? Mo?na wskoczy? do wody, albo zamówi? zimne bia h?i… W Wietnamie istnieje wiele rodzajów lokalnego piwa – w pierwsz? niedziel? grudnia odbywa si? nawet w Hanoi wietnamska odmiana „Oktoberfest”...  (foto by C. Karras). Czytaj wi?cej>>>

Również w kategorii: Top 10 Wietnam

Zapali? fajk? dieu cay (?i?u cy)

Zwykle pali si? t? fajk? podczas picia herbaty. Przechodz?cy przez wod? dym ma wszechstronne dzia?anie: ?agodzi stres, poprawia przemian? materii, dzia?a relaksuj?co, pomaga na przezi?bienie – tak przynajmniej twierdz? pal?cy fajk? Wietnamczycy. Fajka ?i?u cày jest najcz??ciej wykonana z bambusa, ale mo?na te? spotka? fajki z rogu bawo?u (foto by Two Roses). Czytaj wi?cej>>>

Również w kategorii: Top 10 Wietnam

Przymierzy? ao dai (o di)

Trudno o ubiór bardziej podkre?laj?cy urod? i elegancj? kobiety ni? áo dài. Jest to narodowy strój wietnamskich kobiet. Nosi si? go na co dzie?, tak?e do szko?y i pracy. Wszystkie panie wk?adaj? áo dài a ?wi?teczne i uroczyste okazje. Ka?da Wietnamka ma w szafie obowi?zkowo kilka sztuk áo dài w ró?nych kolorach (foto by C. Karras). Czytaj wi?cej>>>

Również w kategorii: Top 10 Wietnam

Zobaczy? kolorowe jarmarki wietnamskich grali

Targi, które odbywaj? si? w górskiej prowincji Lào Cai, nie s? przedstawieniem dla turystów, tak w?a?nie wygl?da codzienne ?ycie mieszka?ców tej przepi?knej krainy. Ró?norodno?? towarów, setki uczestnicz?cych w targach kobiet, m??czyzn i dzieci odzianych w tradycyjne stroje – wszystko to tworzy fascynuj?cy, wielobarwny obraz (foto by C. Karras). Czytaj wi?cej>>>

Również w kategorii: Top 10 Wietnam

Pa?stwo i polityka

Wietnam jest pa?stwem jednopartyjnym, w którym monopol na w?adz? posiada Komunistyczna Partia Wietnamu. Wietnam | Wn?trza pa?acu prezydeckiego w Ho Chi Minh City (by jamehealy) Forma rz?du Wietnam jest rz?dzony przez trzyosobowe kolegium, sk?adaj?ce si? z przewodnicz?cego KPW, premiera i prezydenta. Wszystkie decyzje tego kolegium s? podejmowane jednomy?lnie. Przewodnicz?cy partii jest te? z regu?y przewodnicz?cym Biura Politycznego KPW, które liczy 15 cz?onków. Wed?ug konstytucji, Zgromadzenie Narodowe, czyli jednoizbowy parlament Wietnamu, jest najwy?szym organem w?adzy pa?stwowej. Deputowani do Zgromadzenia Narodowego wybierani s? na pi?cioletni? kadencj?. W ostatnich wyborach 20.05.2007 r. wybrano 493 deputowanych.

Również w kategorii: Przewodnik po Wietnamie

Sport w Wietnamie

Reprezentacja Wietnamu rzadko bywa widoczna podczas wielkich wydarze? sportowych. Chocia? sport jest w Wietnamie zjawiskiem masowym, to jednak sport wyczynowy, z braku infrastruktury i ?rodków finansowych, jest s?abo rozwini?ty. Wietnam | Najpopularniejszym sportem w Wietnamie jest pi?ka no?na (by themanzomandisastersquadron) Wojna najpierw z Francj?, a potem ze Stanami Zjednoczonymi , uniemo?liwia?a normalne funkcjonowanie pa?stwa. Dopiero po zjednoczeniu kraju powsta?y warunki do tworzenia struktur sportowych od nowa. Krokiem do integracji ze ?wiatowym ruchem sportowym by?o powo?anie Komitetu Olimpijskiego.

Również w kategorii: Przewodnik po Wietnamie

Religie Wietnamu

W Wietnamie g??boko zakorzenione s? rozmaite wierzenia i religie, ktre od tysi?cy lat stanowi? wa?n? cz??? ?ycia jego mieszka?cw. Poszczeglne wierzenia mieszaj? si? ze sob? lub istniej? rwnolegle. Co ciekawe, w Wietnamie nigdy nie by?o ?adnych wojen religijnych, ani masowych prze?ladowa? innowiercw. Wietnam | Wiele ?rde? podaje, ?e a? 80% spo?ecze?stwa Wietnamu to osoby bez wyznania. W rzeczywsto?ci funkcjonuje tu wiele wierze? religijnych, ktre wzajemnie si? przenikaj? (by nerdcoregirl) Animizm Animizm to wiara w to, ?e wszystko w przyrodzie posiada dusz?, ?e we wszystkich rzeczach i zjawiskach codziennego ?ycia mieszkaj? duchy. Na podstawie tego, czy drzewo, gra, kamie? na polu, s?o?ce, deszcz, wiatr itd. przynosz? cz?owiekowi korzy?ci czy te? zmartwienia, mo?na wnioskowa?, ?e mieszkaj? w nich dobre lub z?e duchy. Z wierze? tych wynika pewien pragmatyzm Wietnamczyk...

Również w kategorii: Przewodnik po Wietnamie, Religia

Gospodarka Wietnamu

Wietnam nale?y do tych krajów, które przechodz? od planowej gospodarki socjalistycznej do gospodarki rynkowej. Ten proces przyczyni? si? do znacznego rozwoju gospodarczego Wietnamu i sprawi?, ?e kraj sta? si? atrakcyjnym miejscem inwestycji. Wietnam | M??czyzna na polu ry?owym (by mauricekoop) Historia Po zjednoczeniu Wietnamu gospodarka kraju stan??a przed powa?nym problemem: dwie po?owy kraju by?y zorganizowane wed?ug kompletnie ró?nych zasad. Komunistyczna Pó?noc z planow? gospodark? i spó?dzielczym rolnictwem, totalne zniszczona ameryka?skimi bombardowaniami i Po?udnie, wprawdzie z gospodark? rynkow?, ale ca?kowicie uzale?nione od dop?ywu ameryka?skich pieni?dzy, który oczywi?cie si? sko?czy?.

Również w kategorii: Przewodnik po Wietnamie

Ph??c Tch wie? garncarzy

B?d?c w mie?cie Hu? warto uda? si? do le??cej w gminie Phong Hoa niezwyk?ej wioski Ph??c Tìch. Od ponad 500 lat s?ynie ona ze swych wyrobów ceramicznych. Ró?nego rodzaju naczynia kuchenne by?y st?d dostarczane nawet na dwór królewski. Ka?dego roku dniu 5 listopada mo?na wzi?? udzia? w uroczysto?ciach na cze?? za?o?yciela garncarskiego rzemios?a (foto by rightee). Czytaj wi?cej>>>

Również w kategorii: Top 10 Wietnam

Hu? - grobowce Synw Nieba

Na po?udnie od miasta Hu? - starej stolicy cesarstwa, le?? grobowce cesarzy z dynastii Nguy?n. Wietnamscy w?adcy, nie licz?c si? z kosztami, starali si? zapewni? sobie monumentalne i pi?kne miejsca spoczynku godne ich królewskiego pochodzenia. (foto by C. Karras). Czytaj wi?cej>>>

Również w kategorii: Top 10 Wietnam

Sa Pa miasto na letnie upa?y

Sam dojazd do tego miasta dostarcza ju? niezapomnianych wra?e?. Trasa nale?y niew?tpliwie do najpi?kniejszych w Wietnamie, a widoki s? z kategorii „zapieraj?cych dech w piersiach”. Sa Pa jest jednym z nielicznych miejsc w Wietnamie, gdzie zim? temperatura spada poni?ej zera, a czasem pojawia si? nawet ?nieg. Ale to nie bia?y puch przyci?ga tutaj turystów… (foto by C. Karras). Czytaj wi?cej>>>

Również w kategorii: Top 10 Wietnam

Hre (Hr)

Nard Hr ?yje w grzystych rejonach prowincji Qu?ng Ngi oraz Bnh ??nh w po?udniowej cz??ci Wietnamu Centralnego. Wed?ug spisu ludno?ci z 1.04.1999 r. Hr liczyli 113111 osb, dzisiaj ich liczba si?ga ok. 120000. Wietnam | Tkaczka z plemienia Hr ?ycie codzienne Hr trudni? si? przede wszystkim upraw? ry?u, stosuj?c przy tym podobne techniki co ludzie z nizin. Zwierz?ta hoduj? g?wnie na ofiary z okazji r?nych ceremonii i rytua?w. Bawo?y s?u?? jednak rwnie? jako pomoc w gospodarstwie. Hr poszczyci? si? mog? dobrze rozwini?tym koszykarstwem i tkactwem.

Również w kategorii: Przewodnik po Wietnamie, Narody Wietnamu

Raz w roku Khau Vai

W górskiej miejscowo?ci Khau Vai w prowincji Hà Giang, tu? przy granicy z Chinami, odbywa si? raz w roku niezwyk?y jarmark – jarmark mi?o?ci. Z ca?ego regionu przybywaj? na ten dzie? przedstawiciele ludu H’Mông, Dao, Tày i innych mniejszo?ci etnicznych Wietnamu. Tutaj spotykaj? si? starzy przyjaciele, tu zawi?zuj? si? nowe przyja?nie i mi?o?ci (foto by C. Karras). Czytaj wi?cej>>>

Również w kategorii: Top 10 Wietnam

C?n Th? serce Delty Mekongu

C?n Th?, to nie tylko geograficzny ?rodek Delty Mekongu, ale równie? wa?ny o?rodek gospodarczy i badawczy. Ale nie samo miasto stanowi tutaj najwa?niejsz? atrakcj?, o wiele bardziej fascynuj?ca jest obserwacja ?ycia na Wielkiej Rzece, m. in. wspania?ych p?ywaj?cych targów. Warto wynaj?? ?ódk? i wczesnym rankiem uda? si? w rejs w stron? Cái R?ng (foto by C. Karras). Czytaj wi?cej>>>

Również w kategorii: Top 10 Wietnam

?wi?tynia Literatury pierwszy uniwersytet Wietnamu

Utworzona w XI wieku szko?a by?a ku?ni? kadr dla administracji pa?stwowej. Kryterium rekrutacji na wysokie stanowiska urz?dnicze stanowi?y kwalifikacje, a nie przynale?no?? do warstwy szlacheckiej. Egzaminy by?y d?ugie i skrajnie trudne, ale szcz??liwy absolwent tej uczelni mia? zagwarantowan? wysok? pozycj? w s?u?bie pa?stwowej oraz przywileje na ca?e ?ycie (foto by C. Karras). Czytaj wi?cej>>>

Również w kategorii: Top 10 Wietnam

M? S?n wietnamski Angkor Wat

M? S?n, czyli „Pi?kna Góra”, to pozosta?o?? pot??nego zespo?u ?wi?tynnego w ?rodku d?ungli. Warto odwiedzi? to bezcenne ?wiadectwo kultury i sztuki wysoko rozwini?tego narodu Ch?m. Szkoda, ?e z ponad 70 budowli przetrwa?y do naszych czasów ruiny  jedynie 21 z nich. O warto?ci tego zabytku ?wiadczy fakt, ?e M? S?n zosta?a wpisana na list? ?wiatowego dziedzictwa kultury UNESCO (foto by C. Karras). Czytaj wi?cej>>>

Również w kategorii: Top 10 Wietnam

Phan Rang kultura Ch?m oraz cudowne pla?e

Kwitn?ce przez kilkana?cie wieków królestwo Champa zosta?o w XVII wieku podbite przez Wietnam i odesz?o w cie? historii. Potomkowie narodu Ch?m zachowali jednak swoj? kulturow? to?samo??. Kontakt z ci?gle ?yw? kultur? tego narodu oraz mo?liwo?? odpoczynku na cudownych pla?ach mo?na znale?? w mie?cie Phan Rang i jego okolicach (foto by C. Karras). Czytaj wi?cej>>>

Również w kategorii: Top 10 Wietnam

Hu? - Cytadela i Zakazane Miasto

Na wzór cesarskiego pa?acu w Pekinie zbudowano w Wietnamie, na powierzchni ponad 5 km2, jeden z najwspanialszych dworów cesarskich Azji. Cytadela chroniona by?a licznymi fortyfikacjami, a jej serce stanowi?o Zakazane Miasto – miejsce zamieszkania rodziny królewskiej (foto by C. Karras). Czytaj wi?cej>>>

Również w kategorii: Top 10 Wietnam

Zatoka H? Long - bajkowy ?wiat wysp

1969 wapiennych wysp, wznosz?cych si? stromo z dna morza, liczne groty i jaskinie ozdobione stalaktytami i stalagmitami, urocze male?kie pla?e i p?ywaj?ce wioski rybaków… Ten niezwyk?y cud natury, to V?nh H? Long, czyli „Zatoka zanurzaj?cego si? smoka”. Szczególnie romantycznie wygl?da spowita mg??, ale niezapomnianych widoków dostarcza o ka?dej porze (foto by C. Karras). Czytaj wi?cej>>>

Również w kategorii: Top 10 Wietnam

Architektura Wietnamu

Wietnamska architektura, cho? zdradza wp?ywy zagraniczne, w gruncie rzeczy jest niezwykle oryginalna. Cz?sto sztuka wietnamska jest mylona z chi?sk? - niektórzy twierdz? nawet, ?e jest kiepsk? kopi? chi?skiej, rodzajem sztuki kolonialnej. Wycofuj? si? jednak z tego mylnego stwierdzenia, kiedy tylko bli?ej poznaj? zabytki Wietnamu. Wietnam | Tradycyjne budownictwo wietnamskie (by McKay Savage) Materia?y budowlane Na czym polega oryginalno?? wietnamskiej architektury? Na sposobie pojmowania ?ycia przez naród wietnamski. Wietnamczycy najch?tniej osiedlaj? si? na terenach delt rzek. Poniewa? nie s? zbyt bogaci i nie posiadaj? zbyt wiele przestrzeni ?yciowej aby si? rozwin??, ograniczaj? budow? pagód, ?wi?ty?, miejsc kultu i w?asnych mieszkania do materia?ów, które znajduj? w okolicy. Poniewa? drewno i bambus s? najbardziej dost?pnymi materia?ami budowlanymi, wszystkie budowle, bez wzgl?du na ich przeznaczenie, sk?adaj? si? w zasadzie z jednego...

Również w kategorii: Przewodnik po Wietnamie

Hanoi miasto po?rd rzek

Hanoi – najstarsze istniej?ce do dzisiaj miasto sto?eczne Azji Po?udniowej – obchodzi w roku 2010 tysi?czn? rocznic? powstania. Wietnam | Huc Bridge w Hanoi (by phillipo) Po?o?enie i klimat Stolica Wietnamu Hanoi le?y w ?yznej delcie Rzeki Czerwonej ok. 100 km od jej uj?cia do Zatoki Tonki?skiej. Panuje tutaj klimat zwrotnikowo-monsunowy z upalnymi i wilgotnymi latami, oraz z suchymi i gor?cymi zimami. Od maja do wrze?nia ?rednia temperatura powietrza wynosi w Hanoi 29,2°C. W ci?gu roku jest tu przeci?tnie 114 dni deszczowych.

Również w kategorii: Hanoi, Przewodnik po Wietnamie

Podziwia? kwiaty lotosu w Hanoi

Lotos wyrasta z b?ota, ale nigdy nie brudzi li?ci ani kwiatów. Jest w buddyzmie symbolem czysto?ci, a w Wietnamie równie? kwiatem narodowym. Szczególnie cenne odmiany lotosu kwitn? w Hanoi w okolicach Jeziora Zachodniego (H? Tây). Trudno nie zachwyci? si? tak pi?knym widokiem… (foto by C. Karras). Czytaj wi?cej>>>

Również w kategorii: Top 10 Wietnam

Cesarstwo wietnamskie

Pod koniec X wieku upad?a w Chinach dynastia Tang. Wietnamczycy wykorzystali ten okres s?abo?ci, aby wyzwoli? si? spod panowania chi?skiego. Wietnam | Pierwsze wolne pa?stwo wietnamskie rozwija?o si? od X w. (by Everjean) Wolne pa?stwo wietnamskie Pierwsze wolne pa?stwo wietnamskie, po trwaj?cej ponad 1000 lat okupacji chi?skiej, powsta?o po zwyci?skiej bitwie nad rzek? B?ch ??ng w roku 938. Umacnianie pa?stwa prowadzi? do 968 roku w?adca Dinh Bo Linh. Przez nast?pnych 31 lat do w?adzy dochodzi?y ró?ne krótkotrwale dynastie.

Również w kategorii: Przewodnik po Wietnamie

Cha Bi ?nh najwi?ksza ?wi?tynia Wietnamu

Na przypadaj?cy w 2010 roku jubileusz 1000-lecia Hanoi, otwarto po czteroletniej budowie najwi?kszy kompleks ?wi?tynny Wietnamu. Znajduje si? w pobli?u dawnej stolicy Hoa L?, sto kilometrów na po?udnie od Hanoi. Wietnam | ?wi?tynia Chùa Bái ?ính (by C. Karras) Kompleks zajmuje powierzchni? ponad 100 ha. Zosta? zaplanowany ?ci?le wed?ug regu? feng shui. W g?ównej ?wi?tyni znajduj? si? trzy br?zowe pos?gi Buddy przesz?o?ci, tera?niejszo?ci i przysz?o?ci. Ka?dy z nich wa?y 50 ton.

Również w kategorii: Newsy z Wietnamu

Literatura

Najstarsze zachowane pami?tki pisanej literatury wietnamskiej datowane s? na X-XII wiek. W nast?pnych stuleciach rozwin??a si? te? poezja dworska. Wietnam | Najstarsze zabytki wietnamskiej literatury pochodz? z X w. (by laurent_jegou ) Dawne legendy i pierwsze dzie?a pisane Najstarsze dzieje Wietnamu zachowa?y si? m.in. w przekazywanych z pokolenia na pokolenie legendach o W?adcy-Smoku L?c Long Quân i narodzinach pierwszych ludzi z jaj, w bohaterskich ba?niach o Phu Dong, w podaniach o wojowniczych siostrach Tr?ng (legendarne przywódczynie antychi?skiego powstania – 40-42 n.e.) i budowie twierdzy Co loa. Zachowa? si? te?  cykl epickich opowie?ci „Narodziny Wody i Ziemi”.

Również w kategorii: Przewodnik po Wietnamie

Teatr wietnamski

W Wietnamie wyró?nia si? kilka charakterystycznych form sztuki teatralnej. Poszczególne ich zasady, wytyczne i sceniczne tajemnice, przekazywane s? ustnie z pokolenia na pokolenie. Wietnam | Wietnamskie lalki teatralne wyst?puj?ce na tafli wody (by charles_chan ) Chèo Najstarsza forma teatralna Wietnamu nazywa si? Chèo. Za scen? dla Chèo s?u?y?o dawniej podwórze wspólnego domu we wsi. Wyst?powa?y na nim amatorskie albo pó?profesjonalne zespo?y. Teatr Chèo wykorzystuje ludowe melodie i ta?ce. Orkiestra towarzysz?ca przedstawieniu gra na  ludowych instrumentach. Tre?? sztuki stanowi? w?tki opowie?ci ludowych i tematy popularnych poematów. Równie? dzisiaj teatr Chèo zajmuje wa?ne miejsce w ?yciu kulturalnym wietnamskiej wsi.

Również w kategorii: Przewodnik po Wietnamie

Muzyka

Muzyczno-taneczna kultura Wietnamu liczy sobie wiele stuleci. Na br?zowych b?bnach pochodz?cych z czasów ?ông S?n (staro?ytna kultura z epoki br?zu) przedstawiono wizerunki ludzi ta?cz?cych przy akompaniamencie bambusowego kèn b?u (tradycyjny instrument d?ty). Wietnam | Koncert tradycyjnej muzyki wietnamskiej (by eustaquio ) Instrumenty muzyczne Najstarszy znaleziony przez archeologów instrument muzyczny, u?ywany w epoce kamiennej, sk?ada? si? z 8 dok?adnie obrobionych p?ytek kamiennych.

Również w kategorii: Przewodnik po Wietnamie

Katedra Notre Dame w Ho Chi Minh (H? Ch Minh)

Rzymsko-katolicki ko?ció? katedralny jest najwi?ksz? i najbardziej okaza??  ?wi?tyni? w Sajgonie. Wietnam | Katedra Notre Dame w H? Chí Minh (by eustaquio) Katedra znajduj?ca si? na Placu Komuny Paryskiej wzniesiona zosta?a w  latach 1877-1883. Budowla reprezentuje styl neoroma?ski.

Park Kultury ?am Sen (??m Sen)

Najwi?kszy park miasta Công viên V?n hoá ??m Sen le?y na zachód od Pa?acu Zjednoczenia. Miejsce to urzeka pi?knem przyrody i beztrosk? atmosfer?. Wietnam | Công viên V?n hoá ??m Sen, czyli w skrócie: Park Kultury Dam Sen (by miniviews) Wspania?y park rozrywki Dam Sen to g?ówny kierunek rodzinnych wypraw do H? Chí Minh. Oczywi?cie nie tylko najm?odsi  mog? si? tu dobrze bawi?.

Wyprawa do Delty Mekongu

Wycieczka do Delty Mekongu jest dla zwiedzaj?cych Sajgon absolutn? konieczno?ci?. Liczne odnogi tej najpot??niejszej rzeki Indochin wp?ywaj? tam do Morza Po?udniowochi?skiego. Wietnam | Zachwycaj?ce krajobrazy Delty Mekongu (by dgmckelvey) Krajobraz tej cz??ci Wietnamu bez chwili wahania zaliczy? mo?na do kategorii „zapieraj?cych dech w piersiach”. Zaznamy tu ukojenia i spokoju na tle natury, co pozwoli nam cho? na chwil? zapomnie? o nerwowym programie wycieczki.

Place i skwery Ho Chi Minh (H? Ch Minh)

H? Chí Minh to t?tni?ce ?yciem miasto, a zatem nie mo?e w nim zabrakn?? mniejszych i wi?kszych, mniej lub bardziej malowniczych placów i skwerów, gdzie znajdziemy chwil? wytchnienia od miejskiego zgie?ku i, zasiad?szy na ?awczce, b?dziemi mieli czas na spokojn? kontemplacj? atmosfery dawnego Sajgonu. Wietnam | Hotel Continental (by calflier001) Plac Lam S?n Ten wspania?y plac le?y w odleg?o?ci oko?o 200 metrów na po?udnie od katedry Notre Dame. Tam rozszerza si? nieco ulica ??ng Kh?i, przy której koncentruj? si? luksusowe sklepy i centra handlowe.

Wodospady

Okolice ?à L?t s?yn? z naturalnego pi?kna: urzekaj?ce doliny, kwiatowe dywany i malownicze wodospady, to cechy wyró?niaj?ce krajobraz tej cz??ci Wietnamu. Wietnam | Kaskady Pongour (by C. Karras) Wodospad Pongour Niezwykle pi?kny wodospad Pongour znajduje si? oko?o 50 km od ?à L?t. Wspó?tworzy on naprawd? czaruj?c? sceneri?: liczne kaskady pob?yskuj? w?ród ska? na bajkowym tle zielonej puszczy.

Również w kategorii: Da Lat, Przewodnik po Wietnamie

Dolina Mi?o?ci

Kilka kilometrów na pó?noc od ?à L?t le?y malownicza Dolina Mi?o?ci (Thung L?ng Tình Yêu). Zgodnie z oczekiwaniami zachwyc? nas tutejsze krajobrazy i by? mo?e nieco zaskocz?… wietnamscy kowboje. Wietnam | "Dolina Mi?o?ci" - co kryje miejsce o tak romantycznej nazwie? (by teijo) Mo?na tu zaczerpn?? ?wie?ego powietrza, przespacerowa? si? po lesie, w którym polowa? niegdy? sam król B?o ??i (ostatni cesarz Wietnamu panuj?cy w latach 1926-1945) albo skusi? si? na przeja?d?k? ?odzi? po malowniczym jeziorze ?a Thi?n.

Również w kategorii: Da Lat, Przewodnik po Wietnamie

Wojna Ameryka?ska (1957-1975)

30 lipca 1964 r. Stany Zjednoczone sprowokowa?y incydent w Zatoce Tonki?skiej (atak p?nocno-wietnamskich kutrw torpedowych na ameryka?ski okr?t wojenny), ktry pos?u?y? jako pretekst do rozpocz?cia dzia?a? zbrojnych przeciwko Wietnamowi P?nocnemu. Wietnam | ?o?nierze Po?udniowego Wietnamu w 1968 r. (by vnrozier) Incydent Tonki?ski Tak? nazw? okre?la si? wydarzenia, ktre mia?y miejsce w Zatoce Tonki?skiej, u wybrze?y wczesnego Wietnamu P?nocnego, w sierpniu 1964 roku. Ameryka?ski okr?t wojenny mia? wtedy rzekomo wda? si? w wymian? ognia z wietnamskimi kutrami torpedowymi. Incydent zosta? wykorzystany przez ameryka?ski rz?d prezydenta Lyndona Johnsona jako pretekst do oficjalnego zaanga?owania si? w konflikt mi?dzy dwoma pa?stwami wietnamskimi, co w rezultacie przerodzi?o w wojn? wietnamsk? (1965-1975).

Wojna Indochi?ska (1946-1954)

Próba ponownego podporz?dkowania sobie niepodleg?ego Wietnamu Pó?nocnego przez Francj? doprowadzi?a w 1946 roku do wybuchu Wojny Indochi?skiej. Wietnam | Pomnik Wojny Indochi?skiej znajduj?cy si? we francuskiej miejscowo?ci Fréjus (by Alain Michot) Walki partyzackie W Wietnamie Po?udniowym, pod kontrol? Francji, zosta? utworzony w 1948 r. rz?d opozycyjny. Na jego czele postawiono by?ego cesarza B?o ??i. Rozpocz??y si? wieloletnie walki partyzanckie zako?czone decyduj?c? bitw? pod ?i?n Biên Ph?. Bitwa oddzia?ów Vi?t Minh, pod dowództwem genera?a Võ Nguyên Giáp o francusk? twierdz? trwa?a od 13 marca do 7 maja 1954 roku.

Również w kategorii: Przewodnik po Wietnamie

Ludno?? Wietnamu

Wietnam liczy ok. 85,5 mln mieszka?ców. Spo?ecze?stwo wietnamskie jest bardzo m?ode: ok. 30% ludno?ci jest poni?ej 14 roku ?ycia, a tylko 5,6% powy?ej 65 roku. Wietnam | A? 30% mieszka?ców Wietnamu to osoby poni?ej 14 roku ?ycia (by knobil) Demografia Przeci?tna d?ugo?? ?ycia wynosi w Wietnamie 67,8 lat dla m??czyzny i 73,6 lat dla kobiety. Wi?kszo?? Wietnamczyków ?yje w g?sto zaludnionych deltach Rzeki Czerwonej i Mekongu.

Również w kategorii: Przewodnik po Wietnamie

Historia nowo?ytna

W po?owie XIX wieku dosz?o do rozruchów zubo?a?ej ludno?ci, a jej gniew skierowa? si? przeciwko francuskim misjonarzom i miejscowym chrze?cijanom. Dla zademonstrowania si?y i ochrony swoich zakonników francuskie kanonierki zaj??y w 1858 r. port Da Nang i delt? Mekongu. Wkrótce potem wp?yn??y na wody Rzeki Perfumowej, p?yn?cej przez ówczesn? stolic? Hu?. Wietnam | Francuscy kolonizatorzy u brzegów Da Nang - ze zbiorów Musée National de la Marine w Pary?u (by dalbera) Protektorat francuski W 1862 roku cesarz zosta? zmuszony do uznania protektoratów francuskich: Annam, Cochi-China  i Tonkin. W ten sposób Wietnam dosta? si? pod panowanie kolonialne Francuzów.

Również w kategorii: Przewodnik po Wietnamie

Pagoda Linh Phuoc (Linh Ph??c)

W pobli?u ? L?t, w miejscowo?ci Tr?i Mt, znajduje si? najpi?kniejsza w tym regionie pagoda Linh Ph??c. Budowla zosta?a wzniesiona w latach 1949-1952 i odrestaurowana w 1990 r. przez mnicha Thich Tam Vi. Wietnam | Zjawiskowa pagoda Linh Ph??c (by C. Karras) Wewn?trz ?wi?tyni znajduje si? pos?g Buddy prawie pi?ciometrowej wysoko?ci, ukazuj?cy mistrza wdzi?cznie zasiadaj?cego w pozycji zwanej "kwiatem lotosu".

Również w kategorii: Da Lat, Przewodnik po Wietnamie

Mauzoleum Ho Chi Minh (H? Ch Minh)

Mauzoleum „Wujka Ho” (Bc H?), jak pieszczotliwie nazywaj? swego przywdc? Wietnamczycy, znajduje si? na placu Ba ?nh. Zwiedzaj?cy i czciciele H? Ch Minha mog? tutaj zobaczy? jego zabalsamowane zw?oki. Do wej?cia do mauzoleum ustawia si? zawsze d?uga kolejka. Wietnam | Mauzoleum H? Ch Minh (by marfis75) Od wrze?nia do grudnia mauzoleum jest zamykane. W tym czasie odbywa si? konserwacja doczesnych szcz?tkw H? Ch Minha.

Katedra Notre Dame

Katedra Notre Dame, zwana te? – ze wzgl?du na znajduj?c? si? na szczycie dachu metalow? figurk? – „kogucim ko?cio?em”, zosta?a wy?wi?cona w 1964 r. Wietnam | Katedra w ?à L?t (by a_of_doom) Ko?ció? ma 65m d?ugo?ci i 14 m szeroko?ci. Jego wysoka na 47 m dzwonnica robi imponuj?ce wra?enie i jest jednym z charakterystycznych punktów miasta, poniewa? doskonale wida? j? z wielu zak?tków ?à L?t.

Również w kategorii: Da Lat, Przewodnik po Wietnamie

?wi?tynia Literatury

W stolicy Wietnamu znajduje si? oko?o 180 ?wi?ty? i pagód. ?wi?tynia Literatury jest bez w?tpienia najwi?ksz? i najpi?kniejsza ?wi?tyni? Hanoi.  Znajduje si? w dzielnicy ??ng ?a i jest oddalona od centrum miasta o 2-3 km (zobacz na mapie). Wietnam | ?wi?tynia Literatury jest najwspanialszym zabytkiem stolicy Wietnamu (by dalbera) Oaza spokoju Bez problemu mo?na si? tam dosta? na piechot?, autobusem albo taksówk?. Chocia? otacza j? zewsz?d chaotyczny ruch ulic, to skryta za prawie dwumetrowym murem ?wi?tynia, jawi si? jako oaza spokoju w tym pe?nym po?piechu mie?cie.

Również w kategorii: Hanoi, Przewodnik po Wietnamie

Stare Miasto w Hanoi

Stare Miasto Hanoi, po?o?one na pó?noc od jeziora H? Hoàn Ki?m, jest kolorow? mieszanin? w?skich domów, t?tni?cych ?yciem restauracji, przytulnych kawiarni i oczywi?cie s?awnych w?skich uliczek, zape?nionych sklepami z pami?tkami i stoiskami ze specja?ami kuchni wietnamskiej. Wietnam | W wielu zak?tkach Starego Miasta (Old Quarter) Hanoi kwitnie tradycyjne r?kodzielnictwo (by yeowatzup) Najstarsza cz??? stolicy Wietnamu po?o?ona jest w pobli?u jeziora Hoan Kiem. Zachowa? si? tu oryginalny uka?d ulic i wiele zabytków architektury mieszkalnej i ?wiatynnej.

Również w kategorii: Hanoi, Przewodnik po Wietnamie

Zabytkowe budowle Ho Chi Minh (H? Ch Minh)

Dawny Sajgon, miasto po?o?one na po?udniu Wietnamu, charakteryzuje niezwykle ciekawa i zró?nicowana architektura. Spotkamy tu nie tylko ?wi?tynie ró?nych wyzna?, ale tak?e wiele zabytków okresu kolonialnego, które wprowadzaj? niesamowity europejski powiew do tego rejonu Indochin. Wietnam | Ratusz miejski z pomnikiem bohatera narodowego (by adforce1) Ratusz Przy ulicy Nguy?n Hu? znajduje si? dawny ratusz Sajgonu (dzisiejsze H? Chí Minh), wspania?a budowla wzniesiona w 1906 roku we francuskim stylu kolonialnym.

Hanoi miasto jezior i staww

W dziewi?ciu dzielnicach wietnamskiej stolicy znajduje si? ??cznie 110 ma?ych i du?ych jezior. Oko?o 50 z nich za?o?ono sztucznie albo powi?kszono. Razem z Rzek? Czerwon? i mniejszymi rzekami, które p?yn? przez miasto, Hanoi dysponuje - w porównaniu z innymi miastami - ogromn? powierzchni? wody. W Mie?cie Ho Chi Minh, które jest dwa razy wi?ksze od Hanoi, jest tylko jedno jedyne ma?e jezioro. Wietnam | Zachód s?o?ca w Hanoi (by longo) Jeziora, stawy, sadzawki i rzeki pe?ni? w Hanoi funkcj? pot??nej klimatyzacji. Ogrzewaj? miasto w zimie i ch?odz? je latem. A podczas obfitych opadów deszczu szybko odprowadzaj? wod? z zalanych ulic.

Również w kategorii: Hanoi, Przewodnik po Wietnamie

Wodny Teatr Lalek w Hanoi

Wodny Teatr Lalek (Múa r?i n??c) to szczególny rodzaj inscenizacji, które istniej? tylko w Wietnamie. Trudno jest ustali?, kiedy odby?o si? pierwsze przedstawienie lalkowe na wodnej scenie. Pewne jest tylko to, ?e od niepami?tnych czasów, szczególnie w okresie monsunów, odgrywane by?y na stawach i jeziorach Wietnamu barwne, oryginalne i zapieraj?ce dech w piersiach spektakle. Wietnam | Bohaterowie niezwyk?ego teatru (by kudumomo ) Przedstawienie teatru lalek wodnych, po wietnamsku Múa R?i N??c, jest jedyn? w swoim rodzaju form? sztuki, która powsta?a w delcie Rzeki Czerwonej ponad 1000 lat temu. W tym regionie element wody zawsze mia? ogromny wp?yw na ?ycie cz?owieka i jego kultur?. Pocz?tkowo przedstawienia lalkowe odbywa?y si? na wiejskich stawach albo zalanych polach ry?owych.

Również w kategorii: Hanoi, Przewodnik po Wietnamie

Flora Wietnamu

?wiat ro?linny Wietnamu Du?e zró?nicowanie Wietnamu pod wzgl?dem klimatycznym, spowodowane jego ponad 1600 kilometrow? rozpi?to?ci? wzd?u? po?udnika,  poci?ga za sob? znaczn? ró?norodno?? w ?wiecie ro?lin. Wietnam | Zachwycaj?ca ro?linno?? Wietnamu (by kentgoldman ) Lasy Przed francusk? kolonizacj? niemal ca?y kraj pokrywa?y wiecznie zielone lasy – wilgotne monsunowe na pó?nocy i równikowe na po?udniu.  Intensywne wycinanie lasów pod plantacje doprowadzi?o do tego, ?e dzisiejsza lesisto?? Wietnamu wynosi zalewie 24%. W?ród ponad 1500 gatunków ro?lin drzewiastych wyst?puj? m.in. cenne drzewa palisandrowe, ?elazne, lakowe, kamforowe, mahoniowe i wiele innych. Drzewa, liczne pn?cza i niezliczone gatunki ro?lin zielnych tworz? tropikaln? d?ungl?.

Również w kategorii: Przewodnik po Wietnamie

Geografia

Geografi? Wietnamu mo?na ?artobliwie ale celnie opisa? jednym zdaniem: „bambusowy pr?t z dwiema miseczkami ry?u”. Bardzo ?yzne i urodzajne równiny delty Czerwonej Rzeki na pó?nocy i Mekongu na po?udniu ??czy – cienki niczym bambus – w?ski pas górzystego l?du. Wietnam | Ba?niowe krajobrazy Delty Mekongu (by TheMalt ) Po?o?enie geograficzne Wietnam le?y we wschodniej cz??ci Pó?wyspu Indochi?skiego. Od wschodniej, po?udniowej i po?udniowo-zachodniej strony oblewaj? go wody, kolejno: Zatoki Tonki?skiej, Morza Po?udniowochi?skiego i Zatoki Tajlandzkiej. Od pó?nocy Wietnam graniczy z Chinami, od zachodu za? z Laosem i Kambod??.

Również w kategorii: Przewodnik po Wietnamie

Parki Narodowe Wietnamu

Zdecydowana wi?kszo?? obj?tych ochron? obszarw Wietnamu le?y w grach. Jeszcze w 2002 r. na terenie kraju znajdowa?o si? 25 parkw narodowych, dzi? jest ich ponad 30. Wietnam | Wyspiarskie krajobrazy Cat Ba (by VascoPlanet.com) W trosce o zachowanie bezcennych skarbw flory i fauny, Wietnam otacza specjaln? ochron? coraz to nowe obszary kraju, nadaj?c im status Parku Narodowego. Z wyj?tkiem Parku Narodowego Cc Ph??ng, ktry zosta? za?o?ony w 1966 roku i Ct B (1986), pozosta?e powsta?y w latach 1991-2004.

Również w kategorii: Przewodnik po Wietnamie

Tradycyjne wesele wietnamskie

Wsp?czesne, ale tradycyjnie pojmowane wesele, r?ni si? mocno od tego z przesz?o?ci. G?wn? r?nic? stanowi? pieni?dze – istnieje spo?eczna presja, aby „zastawi? si?, a postawi?”, co prowadzi niektre rodziny do wydatkw rwnych 10-letnim dochodom. Wietnam | Wsp?czesna wietnamska Para M?oda tu? po ?lubie (by eustaquio ) Ma??e?stwo dawniej i dzi? Istotn? r?nic? jest wiek przysz?ych ma??onkw. Wcze?niej za idealn? par? uwa?ano 20-letniego m??czyzn? i 18-letni? kobiet?. Obecnie, ze wzgl?du na kszta?cenie si? m?odzie?y, emancypacj? kobiet oraz konieczno?? budowania w?asnej kariery zawodowej, wiek zawierania ma??e?stwa przesun?? si? o 5 do 10 lat. Tradycja swatania m?odych ludzi wysz?a ju? w?a?ciwie z mody, ale wi?kszo?? rodzicw nadal chce decydowa?, czy przysz?y partner ?yciowy ich dziecka jest odpowiednim kandydatem do tej roli. M?odzi Wietnamczycy bior? zwykle pod uwag? zastrze?enia swoich rodzicw.

Również w kategorii: Przewodnik po Wietnamie

Wietnam - informacje oglne

Wietnam jest pa?stwem Azji Po?udniowo-Wschodniej, rozci?gaj?cym si? wzd?u? wybrze?y Morza Po?udniowochi?skiego. Jego geografi? malowniczo przyrównuje si? do dwóch miseczek ry?u (rozleg?e, ?yzne delty rzek na pó?nocy i po?udniu kraju) zawieszonych na bambusowym pr?cie (pasmo gór Annamskich). Wietnam | Wietnamskie kobiety w tradycyjnych kapeluszach (by vincenthudry ) Warunki naturalne Krajobraz Wietnamu tworz? przede wszystkim urodzajne delty rzek: Czerwonej (na pó?nocy kraju) i Mekongu (na po?udniu), po??czone w?skim pasmem Gór Annamskich. Znaczne rozci?gni?cie kraju wzd?u? po?udnika decyduje o zró?nicowaniu klimatycznym, przyrodniczym i gospodarczym poszczególnych regionów Wietnamu.

Również w kategorii: Przewodnik po Wietnamie

Wp?ywy kulturowe

Wietnam nale?y do najstarszych krajów Azji Po?udniowo-Wschodniej, a jego kultura wywodzi si?  w prostej linii z kultury ?ông S?n, sprzed oko?o 3000 lat. Wietnam, posiadaj?cy tak bogate tradycje, stanowi integraln? cz??? dorobku kulturowego ca?ej Azji Wschodniej. Wietnam | Taniec tradycyjny (by wanhoff ) Wp?ywy chi?skie Wietnamska kultura rozwin??a si? na styku dwóch cywilizacji: chi?skiej i indyjskiej. Z Chin dotar?o tutaj pismo hieroglificzne, u?ywane do po?owy XX wieku (zanim Wietnam wprowadzi? alfabet oparty na ?aci?skim).

Również w kategorii: Przewodnik po Wietnamie

Rzeki Wietnamu

Do najwi?kszych rzek Wietnamu nale??: Rzeka Czerwona i Mekong. W ich rozleg?ych dolinach doskonale rozwija si? rolnictwo, komunikacja wodna i handel. Pot??ne masy wd uchodz? do Morza Po?udniowochi?skiego, tworz?c rozga??zione, malownicze delty. Wietnam | Liczne kana?y rzeczne Wietnamu tworz? g?st? sie? komunikacyjn? (by chiccops ) Rzeka Czerwona - Sng H?ng Niesione przez rzek? osady zawieraj? du?e ilo?ci tlenku ?elaza, ktry barwi jej wody na kolor czerwono-br?zowy – st?d nazwa rzeki. D?ugo?? Rzeki Czerwonej wynosi 1149 km, co daje jej 204. pozycj? na li?cie najd?u?szych rzek ?wiata. P?ynie ona przez terytorium Chin (639 km) i Wietnamu (510 km). Rzeka Czerwona wyp?ywa z p?nocnej cz??ci chi?skiej prowincji Yunnan, w pobli?u wietnamskiego miasta Lo Cai przekracza granic? i wp?ywa do regionu Tonkin. G?wnym dop?ywem Rzeki Czerwonej jest Rzeka Czarna (Sng ?). Ona rwnie? ma ?rd?a w Yunnan i w rejonie prowincji Ph Th? wpada do Rzeki Czerwonej.

Również w kategorii: Przewodnik po Wietnamie, Mekong, Rzeka Czerwona

Kalendarium dziejw Wietnamu

Najdawniejsze dzieje Wietnamu si?gaj? trzeciego tysi?clecia p.n.e. Historia kraju na przestrzeni kolejnych wieków by?a niezykle barwna, burzliwa, a momentami - tragiczna. Wietnam | Przedstawienie teatralne ilustruj?ce dzieje dynastii Le, która rz?dzi?a Wietnamem a? do 1789 r. (by gregw66 ) 2879 p.n.e.        Wed?ug tradycji ustnej pocz?tek zorganizowanego pa?stwa wietnamskiego ok. 500 p.n.e.    Pierwsze pisemne wzmianki o istnieniu wietnamskich pa?stw 258 p.n.e.          Utworzenie zjednoczonego królestwa Âu L?c 207 p.n.e.          Genera? Tri?u ?à og?asza si? w?adc? niepodleg?ego pa?stwa Nam Vi?t 111 p.n.e.          Zaj?cie Wietnamu przez ...

Również w kategorii: Przewodnik po Wietnamie

Jezioro Westchnie?

Trzeba przyzna?, ?e Wietnamczycy maja talent do nadawania pewnym miejscom niezwykle romantycznych nazw. Któ? s?ysz?c o Dolinie Mi?o?ci czy Jeziorze Westchnie? powstrzyma si? od odwiedzenia tych magicznych zak?tków? Wietnam | Jezioro Westchnie? - tu w?a?nie rozegra? si? dramat legendarnych kochanków (by C. Karras) Ma?e jeziorko, zwane Jeziorem Westchnie?, Ho Than Tho (H? Than Th?), le?y kilka kilometrów na wschód od Doliny Mi?o?ci, malowniczo ulokowane w?ród lasu piniowego. To wspania?e miejsce, aby nacieszy? si? cisz? i pi?knem przyrody, na przyk?ad udaj?c si? na w?drówk? wokó? jeziora. Nie zaznamy tu jednak nudy. Do okolicznych atrakcji nale?y m. in.  mo?liwo?? przeja?d?ki na kucyku i oczywi?cie barwne stoiska z pami?tkami.

Również w kategorii: Da Lat, Przewodnik po Wietnamie

Po?egnanie zmar?ego

Uroczysto?ci ?a?obne trwaj? w Wietnamie 3 dni, poniewa? wed?ug starych wierze?, dusza opuszcza cia?o cz?owieka dopiero po tym czasie. Wietnam | Wonne kadzide?ka s? wa?nym elementem ceremonii pogrzebowych (by windo ) Wszyscy krewni, przyjaciele, znajomi i s?siedzi s? powiadamiani o ?mierci tak szybko, jak to mo?liwe. Tym sposobem wok? zmar?ego gromadzi si? czasem sto i wi?cej ?a?obnikw. W ci?gu tych trzech dni rozbrzmiewa bez przerwy ?a?obna muzyka, wykonywana przez orkiestr? z?o?on? ze skrzypiec, cytry, instrumentw d?tych drewnianych i b?bna. Do tego dochodzi monotonny ?piew. Nieprzerwanie musz? p?on?? kadzide?ka, aby nie utraci? ??czno?ci ze zmar?ym.

Również w kategorii: Przewodnik po Wietnamie

Wietnam - transport

Dwa du?e miasta Wietnamu - Hanoi i Ho Chi Minh, maj? mi?dzynarodowe porty lotnicze, oferuj?ce po??czenia z wi?kszo?ci? miast azjatyckich i kilkoma europejskimi. Istniej? te? po??czenia kolejowe z Chinami i drogowe ze wszystkimi s?siadami. Wietnam | ?aden ?rodek transportu nie mo?e równa? si? z jazd? na rowerze (by bergertime) Przej?cia graniczne s? czynne  zazwyczaj tylko w ci?gu dnia. Cudzoziemcy, je?li tylko maj? wszystkie niezb?dne dokumenty, mog? korzysta? z dowolnego przej?cia granicznego.

Również w kategorii: Przewodnik po Wietnamie

?wi?tynia Nefrytowej Gry i Most The Huc (Th Hc)

Nefrytowa ?wi?tynia (Ng?c S?n) wznosi si? na ma?ej wysepce, na pó?nocnym kra?cu s?ynnego jeziora Hoàn Ki?m w Hanoi. Wietnam | ?wi?tynia Nefrytowej Góry - ??n Ng?c S?n (by dalbera) Ze wschodniego brzegu jeziora prowadzi na wysp? przepi?kny drewniany most z czerwonymi balustradami - ulubiony motyw niezliczonej ilo?ci zdj?? z wietnamskich woja?y. „Most Wschodz?cego S?o?ca” - C?u Thê Húc – jest niew?tpliwie jedn? z najwa?niejszych atrakcji tej cz??ci miasta.

Również w kategorii: Hanoi, Przewodnik po Wietnamie

Kuchnia wietnamska

Kuchnia wietnamska, przez wielu znawców uwa?ana za najlepsz? kuchni? Azji - je?li nie ca?ego ?wiata, ??czy wp?ywy kuchni chi?skiej, indyjskiej i francuskiej. Wietnam | Krewetki, makaron i listki mi?ty, czyli ró?norodno?? smaków kuchni wietnamskiej (by Alpha Lau/avlxyz) Z Chin pochodzi wok – specjalne naczynie do szybkiego gotowania potraw na ogniu, pa?eczki do jedzenia (??a) oraz niektóre sposoby przyrz?dzania potraw rozpowszechnione zw?aszcza na pó?nocy Wietnamu. Jedzenie pa?eczkami wi??e si? ze zwyczajem dzielenia potraw na ma?e kawa?eczki, na pojedyncze k?sy.

Również w kategorii: Przewodnik po Wietnamie

Waluta Wietnamu wietnamski dong

Oficjaln? walut? Wietnamu jest dong (??ng). Mi?dzynarodowy symbol wietnamskiej waluty to VND. Dong jest jedn? z najs?abszych walut ?wiata. 1 USD to wi?cej ni? 20 tysi?cy dongów! Ka?dy banknot zdobi podobizna Ho Chi Minha. Wietnam | Dwie?cie dongów (Hai tr?m ??ng) (by kalleboo) Wietnam – jak? walut? zabra? ze sob?? Pytanie o walut? cz?sto towarzyszy nam w czasie przygotowa? do podró?y. Wymiany waluty dokonujemy zwykle ju? na miejscu w Wietnamie i w tym celu najlepiej jest zabra? ze sob? dolary. Ich kurs wymiany na wietnamskie dongi (VND) jest najbardziej korzystny. Dolar cz?sto nazywany bywa drug? walut? Azji. Wymiana euro te? jest oczywi?cie mo?liwa, ale dolar króluje niepodzielnie. W niektórych miejscach mo?emy nawet p?aci? dolarami (w takim wypadku ceny mog? by? jednak zawy?ane). Pieni?dze (dongi) mo?emy te? wyp?aca?...

Również w kategorii: Waluta, Informacje praktyczne

Najlepsze hotele i firmy turystyczne Wietnamu

Ministerstwo Kultury, Sportu i Turystyki Wietnamu wr?czy?o nagrody 30 hotelom, 20 agencjom podró?y i 15 przedsi?biorstwom dzia?aj?cych w sferze us?ug turystycznych.  Ceremonia odby?a si? w stolicy kraju - Hanoi. Wietnam | Pi?ciogwiazdkowy Hotel Majestic w Ho Chi Minh City (by dgmckelvey) W tym roku nagrod? otrzyma?o 10 zagranicznych biur podró?y, w?ród nich: Saigontourist, Ben Thanh Tourist, Tan Dinh Tourist, Apex Vietnam, Exotissimo, Vietnam Tourism JS Company w Hanoi i  HCM City, Hoa Binh Tourist, Vietravel i Huong Giang Tourism.

Również w kategorii: Newsy z Wietnamu

Festiwal Perfumowej Pagody

Uroczysto?ci zwi?zane z pewn? wyj?tkow? wietnamsk? ?wi?tyni? zaczynaj? si? 6 dnia pierwszego miesi?ca ksi??ycowego i ko?cz? wraz z trzecim miesi?cem. Wietnam | Perfume Pagoda - jeden ze wspanialszych zabytków Wietnamu (by anthea ) W roku 2010 pocz?tek ?wi?ta przypada na 30 marca. Jest to najd?u?sze ?wi?to Wietnamu – trwa ponad dwa miesi?ce. Perfumowa Pagoda jest jedn? z najstarszych  ?wi?ty? w Wietnamie, zosta?a zbudowana w XV wieku. Znajduje si? ok. 70 km na po?udniowy-zachód od Hanoi. Ka?dego roku stanowi cel buddyjskich pielgrzymek ze wszystkich zak?tków Wietnamu.

Również w kategorii: Przewodnik po Wietnamie

Narody Wietnamu

Obok etnicznych Wietnamczykw (Kinh) w Wietnamie wyr?nia si? a? 53 mniejszo?ci narodowe, stanowi?ce ok. 13% ludno?ci. Wietnam | Grskie rejony Wietnamu zamieszkuj? tradycyjne plemiona (by AnalogST) Wi?kszo?? tych narodw zamieszkuje grskie regiony Wietnamu P?nocnego.

Również w kategorii: Przewodnik po Wietnamie, Narody Wietnamu

Wymiana waluty informacje praktyczne

Wietnamski dong i ameryka?ski dolar s? dominuj?c? walut? rozliczeniow? w Wietnamie. Ze wzgl?du na niestabilno?? donga wiele cen jest podawana w dolarach, co szcz??liwie zwalnia ci? z konieczno?ci ?mudnego liczenia zer. Wietnam | Dolar jest walut? bardzo mile widzian? w Wietnamie (by McKay Savage ) P?atno?? w dolarach Dongi i dolary istniej? równolegle - w sklepach i na targach mo?esz zap?aci? dolarami, a otrzyma? reszt? w dongach. Za hotel mo?esz zap?aci? dolarami i resztk? dongów (na przyk?ad w ostatnim dniu pobytu).

Również w kategorii: Przewodnik po Wietnamie

Pagoda Jednej Kolumny

Pagoda Jednej Kolumny (Chùa M?t C?t) zosta?a zbudowana w 1049 roku przez cesarza Lý Thái Tông. Za wzór konstrukcji ?wi?tyni pos?u?y? kwiat lotosu. Wietnam | Pagoda Jednej Kolumny - Chùa M?t C?t (by charlottemarillet) Ta forma wzi??a si?, wed?ug legendy, ze snu bezdzietnego cesarza Lý Thái Tông: ?ni? on o boginii Quan Âm, która przepowiedzia?a mu syna – ujrza? dziecko siedz?ce na kwiecie lotosu.

Również w kategorii: Hanoi, Przewodnik po Wietnamie

Dom Ho Chi Minha (H? Ch Minha)

W parku w pobli?u placu Ba ?nh znajduje si? dom, w ktrym mieszka? Bc H? ("Wujek H?"). Wietnam | Drewniany dom H? Ch Minha (by abbeyman2002) Chodzi tu o skromny drewniany dom postawiony na palach. Budynek stoi obok prywatnego schronu przeciwlotniczego i pokazuje pe?en prostoty styl ?ycia legendarnego przywdcy Wietnamczykw.

J?zyk wietnamski - podstawowe zwroty

J?zyk wietnamski nie nale?y do naj?atwiejszych, warto jednak, zanim wybierzemy si? w podró?, nauczy? si? kilku jego podstawowych zwrotów. Cho? j?zyk wietnamski na przestrzeni wieków czerpa? wiele z chi?skiego, obecnie do jego zapisu stosuje si? alfabet ?aci?ski, co dla turystów europejskich mo?e by? ma?ym u?atwieniem. Wietnam | Tury?ci podejmuj?cy prób? nauczenia si? cho? kilku zwrotów w ojczystym j?zyku Wietnamczyków s? odbierani bardzo pozytywnie (by flydime) Spotkanie Witaj/dzie? dobry – Xin cha?o ?(Sin ciao)    Jak si? Pan/Pani miewa? – Anh/Chi? co? kho?e không? ?(A? (do m??czyzny) Czi (do kobiety) ko h?e hong?) Dobrze, dzi?kuj? – Kho?e, cam ?n ?(H?e, kam on)

Również w kategorii: Przewodnik po Wietnamie

Wietnam - przepisy celne

Przez granice Wietnamu, podobnie jak ma to miejsce w przypadku wielu innych krajów, mo?na  przewozi? bez c?a rzeczy osobiste w ilo?ciach nie wskazuj?cych na przeznaczenie handlowe. Wietnam | Tan Son Nhat International Airport w Ho Chi Minh (by midorisyu ) Warto?ciowe przedmioty Gotówk? w ilo?ci powy?ej 3000 USD oraz przedmioty o du?ej warto?ci nale?y zg?osi? w deklaracji celnej. Kopi? otrzymanego tam dokumentu nale?y zachowa? do czasu wyjazdu. Kontroli podlegaj? te? wwo?one i wywo?one ksi??ki, czasopisma, kasety wideo i magnetofonowe oraz p?yty CD.

Również w kategorii: Przewodnik po Wietnamie

Poradnik turysty

Planuj?c podró? do Wietnamu warto zapozna? si? nie tylko z ofert? turystyczn?, ale równie? z niektórymi przepisami, które w tym kraju obowi?zuj?. Wietnam | Wietnam jest krajem niezwykle egzotycznym dla turystów z Zachodu (by jowalmu71 ) Szczepienia, s?u?ba zdrowia ?wiatowa Organizacja Zdrowia zaleca szczepienia przeciwko durowi brzusznemu, t??cowi, dendze, ?ó?taczce typu A i B oraz boreliozie.

Również w kategorii: Przewodnik po Wietnamie

Kim by? Ho Chi Minh (H? Ch Minh)?

H? Ch Minh to znany wietnamski rewolucjonista i polityk, jedna z najwybitniejszych osobisto?ci XX wieku. Ten niez?omny bojownik o jedno?? i niepodleg?o?? Wietnamu, nie doczeka? niestety ostatecznego zwyci?stwa nad Amerykanami i zjednoczenia kraju. Wietnam | Portret H? Ch Minha, czyli Nguy?n Sinh Cunga (by joxeankoret) ?y? w latach 1890-1969. By? premierem (1945-1955) i prezydentem (1955-1969) Demokratycznej Republiki Wietnamu. Jego prawdziwe nazwisko z lat dzieci?stwa to Nguy?n Sinh Cung. „H? Ch Minh” jest jednym z oko?o 50 pseudonimw, jakimi si? pos?ugiwa?. W Wietnamie do dzisiaj nazywany jest pieszczotliwie "Bc H?" (Wujek H?).

?wi?ta i festiwale

Jedn? z osobliwo?ci ?ycia w Wietnamie, zw?aszcza w rejonach wiejskich, s? liczne festiwale. Niektóre z nich maj? wielowiekow? tradycj? i  si?gaj? korzeniami tysi?ca lat, inne pojawi?y si? stosunkowo niedawno. Wietnam | Huczne festiwale odbywaj? si? kilka razy do roku (by victorphung ) Wietnamskie festiwale mog? mie? przeró?n? tematyk?: znane s? festiwale morskie, festiwale po?wi?cone danemu owocowi lub ?wi?tyni, walki byków czy wy?cigi na s?oniach.

Również w kategorii: Przewodnik po Wietnamie

?wi?to Krlw Hung (Hng)

To niezwyk?e ?wi?to rozpoczyna si? zwykle dziesi?tego dnia trzeciego miesi?ca ksi??ycowego (czyli w okolicach kwietnia) i trwa przez ca?y tydzie?. Wietnam | ?wi?tuj?cy t?um zebrany u bram ?wi?tyni legendarnego w?adcy Wietnamu (by MINHNGOC photographer) G?ówne uroczysto?ci ?wi?to Królów Hùng odbywaj? si? w kompleksie królewskich ?wi?ty? w prowincji Phú Th?. Legendarni królowie Wietnamu Królowie Hùng s? uwa?ani w Wietnamie za za?o?ycieli pa?stwa V?n Lang – pierwszego pa?stwa narodu Wietów, które istnia?o w epoce br?zu ok. 2000 lat p.n.e. Legendarni bohaterowie Wietnamu zajmuj? wa?ne miejsce w historii kraju.

Również w kategorii: Przewodnik po Wietnamie

Flaga i god?o Wietnamu

Zarówno Narodowa flaga Wietnamu, jak i god?o pa?stwowe, przedstawiaj? z?ot? pi?cioramienn? gwiazd? na czerwonym tle. Pi?? ramion gwiazdy, to pi?? klas spo?ecznych wspólnie buduj?cych socjalizm: robotnicy, ch?opi, ?o?nierze, inteligencja i m?odzie?. Wietnam | Flaga pa?stwowa Wietnamu (by mariachily ) Flaga Obecna forma flagi narodowej ustanowiona zosta?a 30 listopada 1955 roku. Gwiazda symbolizuje kierownicz? rol? Komunistycznej Partii Wietnamu, czerwony kolor za? – sukces rewolucji. Z?oto i czerwie?, jako barwy narodowe Wietnamu, by?y u?ywane równie? w czasach historycznych. Flaga cesarstwa Annam mia?a kolor ?ó?ty (Annam, to historyczna nazwa Wietnamu, która Wietnamczykom kojarzy si? jednak z okupacj? najpierw chi?sk?, a potem francusk? i z tego wzgl?du ma dla nich wyd?wi?k pejoratywny). Na bazie tej flagi w?adze kolonialne utworzy?y flag? Francuskich Indochin.  Na ?ó?tym tle, w lewym górnym rogu umieszczono niebiesko-bia?o-czerwony prostok?t.

Również w kategorii: Przewodnik po Wietnamie

Pagoda Quan Su (Qun S?) w Hanoi

Pagoda ambasadorów (Chùa Quán S?) powsta?a w XV wieku za panowania dynastii Lê, jako cz??? kompleksu budowli, w których przyjmowani byli zagraniczni wys?annicy. Wietnam | Pagoda ambasadorów - Chùa Quán S? (by C. Karras)

Również w kategorii: Hanoi, Przewodnik po Wietnamie

Kiedy jecha? do Wietnamu?

Wybieraj?c si? do Wietnamu musimy pami?ta? o znacznym zró?nicowaniu tutejszego klimatu pomi?dzy pó?noc? i po?udniem kraju, a tak?e o wyst?powaniu pory deszczowej (IV-XI). Wietnam | S?onecznej, ?agdnej pogody mo?emy spodziewa? si? wiosn? lub jesieni? (by vsf ) Najlepsza pora na wyjazd do Wietnamu to miesi?ce wiosenne - od marca do kwietnia lub jesienne - od wrze?nia do grudnia. Letnie upa?y dochodz?ce czasem do 40°C, po??czone z du?? wilgotno?ci? powietrza, mog? by? bardzo uci??liwe.

Również w kategorii: Przewodnik po Wietnamie

Wsp?praca wietnamsko-rosyjska

Prezydent Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew oraz sekretarz generalny Komunistycznej Partii Wietnamu Nông ??c M?nh s? zgodni co do ró?norodnych form wspó?pracy mi?dzy Rosj? i Wietnamem. Wietnam | Sekretarz generalny Komunistycznej Partii Wietnamu Nông ??c M?nh (by ricephotos) Rosja gotowa pomóc Wietnamowi w budowie metra W lutym 2010 roku delegacja kierownictwa Moskwy odwiedzi?a Wietnam, gdzie osi?gni?to porozumienie o budowie metra.

Również w kategorii: Newsy z Wietnamu

1000 lat Hanoi

Najstarsze jeszcze istniej?ce miasto sto?eczne w Azji Po?udniowo-wschodniej przygotowuje si? do swoich 1000 urodzin. Wietnam | Huczne obchody niezwyk?ej rocznicy (by C. Karras) ?wi?towanie rozpocz??o si? w zasadzie z pocz?tkiem roku, ale najwa?niejsze uroczysto?ci przewidziane s? na dni od 1 do 10 pa?dziernika 2010.

Również w kategorii: Newsy z Wietnamu, Hanoi

Brau (Bru, Brao)

Cz?onkowie ludu Bru (Brau, Brao) przyw?drowali do Wietnamu ponad 100 lat temu. Najwi?ksza ich liczba zamieszkuje Laos (od 13 do 24tysi?cy) i Kambod?? (ok. 14tysi?cy). W Wietnamie Bru, licz?cy zaledwie kilkuset cz?onkw, nale?? do najmniejszej z mniejszo?ci narodowych. Wietnam | Charakterystyczn? cech? ludu Bru jest ich umi?owanie do palenia tytoniu (by Christian Erni - IWGIA) W roku 1982 Wietnam zamieszkiwa?o zaledwie 282 cz?onkw narodu Bru. Spis ludno?ci z 1.04.1999 r. wykaza? 313 osb tej narodowo?ci (155 m??czyzn i 158 kobiet), za? wed?ug ostatnich szacunkw z 2010 r., nard Bru w Wietnamie liczy 350 osb. Wszyscy jego cz?onkowie ?yj? na terenie kilku wsi w prowincji Kon Tum, w pobli?u granicy z Laosem i Kambod??.

Również w kategorii: Przewodnik po Wietnamie, Narody Wietnamu

Park Narodowy Cat Ba (Ct B) w Zatoce H? Long

Cát Bà to urocza wyspa i chyba najpi?kniejszy park narodowy Wietnamu. Znajdziemy tu mnóstwo jezior, wodospadów i tajemniczych grot ukrytych w wapiennych górach. Wietnam | Park Narodowy Cát Bà (by rapidacid) Krajobraz Najwy?sze wzniesienia Cát Bà si?gaj? 331 m n.p.m. Wi?kszo?? tutejszych rzek i jezior tylko okresowo wype?nia si? wod?, poniewa? spora jej ilo?? wsi?ka w ziemi? i p?ynie podziemnymi korytami prosto do morza.

Również w kategorii: Przewodnik po Wietnamie

Delta Mekongu

Delta Mekongu (Vng ??ng b?ng sng C?u Long) jest regionem po?udniowo-zachodniego Wietnamu, gdzie rzeka Mekong, wraz z ca?? sieci? odng po??czonych kana?ami, wpada do Morza Po?udniowochi?skiego. Delta obejmuje powierzchni? ok. 39000 km2. Wietnam | Odpoczynek w Delcie Mekongu (by Helen Flamme) Spichlerz Wietnamu Obszar Delty Mekongu jest g?sto zaludniony, panuje tu bujna zielona ro?linno??, a urodzajne gleby osadowe sprzyjaj? rolnictwu. Rocznie produkuje si? tutaj ok. 16 mln ton ry?u w trzech zbiorach, zatem popularne okre?lenie regionu mianem „Po?udniowego spichlerza Wietnamu” jest ca?kowicie uzasadnione. Oprcz ry?u hoduje si? tu owoce tropikalne, trzcin? cukrow? i orzechy kokosowe. Du?? rol? odgrywa te? po?w i hodowla ryb oraz owocw morza. Przy tej dzia?alno?ci nie bierze si? niestety pod uwag? ochrony ?rodowiska i hodowla krewetek prowadzi do nieodwracalnych strat w lasach mangrowych.

Delta Rzeki Czerwonej

Vng ??ng b?ng sng H?ng to kraina geograficzna Wietnamu p?nocnego, zwi?zana z systemem Rzeki Czerwonej i jej delt? utworzon? z naniesionych osadw. Najwa?niejsze miasta regionu to: stolica – Hanoi, H?i Phng, Thi Bnh oraz Nam ??nh. Wietnam | Rybak na wodach Rzeki Czerwonej (by mauricekoop) Historia regionu Po?o?enie delty rzeki ulega?o du?ym zmianom w historii naszej planety. Ponad 4000 lat temu, kiedy poziom morza by? 5-6 metrw wy?szy ni? dzisiaj, uj?cie Rzeki Czerwonej znajdowa?o si? na zachd od Hanoi. Ilo?? osadw niesionych przez rzek? wzros?a znacznie w ostatnim czasie z powodu erozji gleby, wylesie? nadbrze?nych terenw oraz intensywnego rolnictwa. Rzeka Czerwona niesie corocznie ok.10 milionw ton osadw, czyli ok. 1,5 kg w ka?dym m3 wody. Tak ogromna masa osadw powoduje wzrost delty o ok. 100 m rocznie.

?rodkowe Wybrze?e

Zasoby naturalne regionu stanowi? podstaw? dla jego rozwoju gospodarczego, g?wnie grnictwa i przemys?u materia?w budowlanych. D?uga linia brzegowa, pi?kne pla?e, parki narodowe i zabytki architektury, to z kolei g?wne atuty regionu w zakresie turystyki. Wietnam | Wybrze?e ?rodkowego Wietnamu (Prowincja Khnh Ha) (by jywhite) Cz??? p?nocna W sk?ad Regionu Wybrze?a P?nocno-?rodkowego (Vng B?c Trung B?) wchodzi 5 prowincji i jedno miasto wydzielone Hu?. Region ma kluczowe znaczenie dla gospodarki Wietnamu jako o? p?noc-po?udnie dla transportu kolejowego oraz trasy po??cze? Laosu z Morzem Po?udniowochi?skim. Wyd?u?ony kszta?t regionu sprawia, ?e warunki klimatyczne s? tu bardzo zr?nicowane. W regionie znajduje si? kilka uj?? rzek, ktre mog? sta? si? portami wa?nymi dla wymiany towarowej zarwno regionalnej i krajowej, jak i mi?dzynarodowej.

Ha Nhi (H Nh)

Pierwotn? ojczyzn? narodu H Nh by?a tybeta?ska wy?yna dzisiejszej chi?skiej prowincji Qinghai. W III wieku lud ten rozpocza? d?ug? w?drwk? na po?udnie. Wietnam | Przedstwicielki tzw. Kwiatowego H Nh w barwnych strojach Ponad 90% H Nh zamieszkuje Po?udniowozachodnie Chiny, a konkretnie prowincj? Yunnan. Tylko niewielka ich cz??? osiedli?a si? w wietnamskich prowincjach Lai Chu i Lo Cai, w bezpo?redniej blisko?ci Chin. W 1999 r. oszacowano, ?e na obszarze tym ?yje 17535 osb narodowo?ci H Nh, dzisiaj jest ich ponad 20tys.

Również w kategorii: Przewodnik po Wietnamie, Narody Wietnamu

Pierwszy przedstawiciel Watykanu w komunistycznym Wietnamie

Nast?puje normalizacja stosunków mi?dzy Stolic? Apostolsk? a Socjalistyczn? Republik? Wietnamu: papie? Benedykt XVI powo?a? swego przedstawiciela w Wietnamie. Dwustronne stosunki zosta?y zerwane po wojnie ameryka?skiej w 1975 r. Wietnam | Ko?ció? katolicki w Ho Chi Minh City (by jburgin) Wspólny komunikat g?osi m.in.: „ Strona wietnamska przypomnia?a o swej konsekwentnej polityce poszanowania wolno?ci wiary i religii, i o ustawowych regulacjach  w tej dziedzinie.

Również w kategorii: Newsy z Wietnamu

Festiwal w Hue (Hu?)

Co dwa lata (od 2000 r.) w Hu? odbywa si? huczny i barwny festiwal zaliczany do najwa?niejszych wydarze? kulturalnych Wietnamu. Wietnam | Festiwal w Hue (by wuinvietnam) Geneza festiwalu jest do?? oryginalna: pewne francusko-wietnamskie spotkanie kulturalne zorganizowane w 2000 roku przerodzi?o si? w wielkie mi?dzynarodowe wydarzenie. Ju? dwa lata pó?niej w uroczystym festiwalu wyst?powali arty?ci z wielu krajów azjatyckich, a z czasem do??czy?y do nich grupy z Argentyny, Australii, Niemiec i USA.

Również w kategorii: Hue, Przewodnik po Wietnamie

Park Narodowy B?ch Ma (B?ch M - Hu?)

Mi?o?ników przyrody z pewno?ci? zainteresuje wycieczka do oddalonego o ok. 45 km od Hu? Parku Narodowego B?ch Mã, gdzie na powierzchni ok. 40 000 ha lasu deszczowego znajduje si? wielki rezerwat przyrody. Wietnam | Bach Ma National Park (by youngshanahan) Park rozci?ga si? od Gór Annamskich (Tr??ng S?n) a? do wybrze?a. Najwy?szym wzniesieniem jest tutaj B?ch Mã (1450 m n.p.m.), sk?d przy dobrej pogodzie roztacza si? wspania?y widok a? po wybrze?e.

Również w kategorii: Przewodnik po Wietnamie

Hue (Hu?) - Cytadela i Zakazane Miasto

Cytadela nad brzegami Perfumowej Rzeki, czyli dominuj?ca nad miastem twierdza, zawdzi?cza swoj? s?aw? wspania?ej krlewskiej przesz?o?ci i p?niejszym perypetiom wojennym. Wietnam | Cytadela w Hu? znajduje si? na li?cie ?wiatowego Dziedzictwa UNESCO (by jacqueline) Cesarski dwr w Hue Budow? ogromnej twierdzy-pa?acu rozpocz?? Gia Long – pierwszy cesarz z dynastii Nguyen (Nguy?n). Jego nast?pcy kontynuowali wyposa?anie i zdobienie cytadeli, a? sta?a si? jednym z najwspanialszych dworw cesarskich Azji. Zajmowa?a powierzchni? ponad pi?ciu kilometrw kwadratowych, z labiryntem wewn?trznych dziedzi?cw i pasa?y.

Również w kategorii: Hue, Przewodnik po Wietnamie

Hue (Hu?) - Groby cesarzy Nguy?n

Jako „synowie niebios“, wietnamscy krlowie uwa?ali swoje istnienie na ziemi za chwilowy pobyt, a ?mier? za wej?cie do wiecznego raju, gdzie mieli uzyska? najwy?szy cel ?ycia, zjednoczenie z bosk? ide?. Wietnam | Przedstawiciele Dynastii Nguy?n rz?dzili Wietnamem ??cznie a? 143 lata (by daverugby83) Aby wi?c tak?e po ?mierci zapewni? sobie wszelki dostatek, nie ?a?owali ani wydatkw z pa?stwowej kasy, ani wysi?ku poddanych, by miejsce zamieszkania w ?yciu wiecznym odpowiednio przygotowa?.

Również w kategorii: Hue, Przewodnik po Wietnamie, Dynastia Nguyen

?wi?tynia Thien Mu (Thin M?)

?wi?tynia niebia?skiej bogini Thien Mu (Thin M?) - symbol miasta Hu? - stoi na wzgrzu na p?nocnym brzegu Rzeki Perfumowej, oddalona niespe?na 5 km od centrum. Naj?atwiej dop?yn?? do niej ?odzi?. Wietnam | ?wi?tynia niebia?skiej bogini Thin M? w Hu? (by dalbera) Legenda Wed?ug legendy, niebia?ska bogini objawi?a si? tutaj w roku 1601 jednemu z ksi???cych przodkw dynastii Nguy?n i przepowiedzia?a mu, ?e to miejsce stanie si? w przysz?o?ci stolic? ich pa?stwa. Od tego czasu urz?dzano na wzgrzu r?ne ?wi?tynie, ktre niszczy?y tajfuny i powodzie, ale by?y one wci?? na nowo odbudowywane.

Również w kategorii: Hue, Przewodnik po Wietnamie

Da Lat (? L?t) - "Ma?y Pary?"

Miasto sto?eczne prowincji Lâm ??ng, po?o?one na wysoko?ci 1500 m n.p.m., ma wiele nazw: „Ma?y Pary?”, ”Miasto artystów”, „Miasto wiecznej wiosny” lub te? skrót ?aci?skiego zwrotu „Dat Aliis Laetitiam Aliis Temperiem” (co w przybli?eniu oznacza: „da? jednemu pi?kno, innemu ?wie?o??”). Wietnam | Przedziwny dom z ?à L?t (by djrue) Jak zawsze w takim wypadku, wszystkie nazwy s? mniej albo wi?cej trafne. Najbardziej prawdopodobne, chocia? prozaiczne, jest t?umaczenie nazwy ?à L?t jako „Rzeka (narodu) L?t”. Miasto i jego mieszka?cy Miasto ?à L?t liczy ok. 256 600 mieszka?ców (wg stanu na 2009 r.), a zaludnienie wynosi tutaj 469 osób/km2. Klimat Ze wzgl?du na po?o?enie panuje tutaj klimat zbli?ony do umiarkowanego - ?rednia temperatura wynosi 18-21°C, przy czym najwy?sza nie przekracza 30°C, a najni?sza nie spada poni?ej 5°C. ?rednia ilo?? opadów w roku, to 1562 ...

Również w kategorii: Da Lat, Przewodnik po Wietnamie

Sa Pa

Ma?e miasto w pó?nocno-zachodniej, przygranicznej prowincji Lào Cai rozwin??o si? w ostatnich latach w wa?ne centrum turystyczne. „Sa Pa” oznacza w chi?skim j?zyku mandary?skim „piaszczysta pla?a”. Wietnam | Sa Pa z lotu ptaka (by hierundsonstwo) Po?o?enie i klimat Sa Pa le?y na wysoko?ci ok. 1600m, dlatego te? przeci?tne temperatury s? tu ni?sze o 10-15° w porównaniu z Hanoi. Szczególnie podczas lata jest Sa Pa idealnym miejscem, aby schroni? si? przed upa?ami panuj?cymi na nizinach. ?rednia roczna temperatura wynosi tutaj tylko 15°C. W lecie nie ma upa?ów (20-25°C w ci?gu dnia), natomiast zim? temperatura spada nawet poni?ej 0°. ?rednia roczna ilo?? opadów waha si? od 1800 do 2200 mm (najwi?cej opadów jest od maja do sierpnia). Sa Pa jest jednym z nielicznych miejsc w Wietnamie, gdzie spotyka si? ?nieg. Najwi?cej ?niegu spad?o tutaj w lutym 1968 roku – a? 20cm grubo?ci.

Również w kategorii: Sa Pa, Przewodnik po Wietnamie

Hue (Hu?) nad Perfumow? Rzek?

Miasto Hue (Hu?) le?y prawie dok?adnie w centrum Wietnamu: w linii prostej jest oddalone od H N?i o 540 km i o 650 km od H? Ch Minh. Roz?o?one jest w pagrkowatym krajobrazie po obu stronach Rzeki Perfumowej (albo: Aromatycznej). Wietnam | Hue - dawne miasto cesarskie (by dalbera) Perfumowa Rzeka Rzeka Perfumowa (H??ng Giang albo Sng H??ng) ma swoje ?rd?a w Laosie i p?ynie przez gry Tr??ng S?n. Po oko?o 80 km wpada do Morza Po?udniowochi?skiego 20 km na p?nocny-wschd od Hu?. Znajduje si? tam pi?kna piaszczysta pla?a, rzadko jeszcze odwiedzana przez zagranicznych turystw.

Również w kategorii: Hue, Przewodnik po Wietnamie

Projekt budowy szybkiej kolei w Wietnamie odrzucony

Kto chce podró?owa? z Hanoi do Miasta Ho Chi Minh kolej?, potrzebuje dwóch dni, prawdopodobnie w?asnym ?rodkiem lokomocji by?oby znacznie pr?dzej. Wietnam | Stacja kolejowa w Hanoi (by dgmckelvey) Planowane po??czenie tych miast lini? kolejow? du?ych pr?dko?ci znacznie skróci?oby czas podró?y. D?ugo?? trasy wynosi 1570 km. Do tego dochodz? 43 kilometry mostów nad rzekami i drogami oraz 117 kilometrów tuneli.

Również w kategorii: Newsy z Wietnamu

Region Po?udniowo-Wschodni

Region Po?udniowo-Wschodni (Vng ?ng Nam B?) graniczy na p?nocy i zachodzie z Kambod??, na po?udniowym zachodzie - z Delt? Mekongu, na p?nocnym wschodzie - z P?askowy?em Centralnym, na wschodzie - z Regionem Wybrze?a Po?udniowo-?rodkowego i z Morzem Po?udniowochi?skim. Wietnam | miasteczko V?ng Tu (by functoruser) Ludno?? regionu Region dzieli si? na 7 prowincji. W jego sk?ad wchodzi miasto wydzielone H? Ch Minh. Wed?ug stanu na 1.04.2009 r. Region Po?udniowo-Wschodni zamieszkuje 14025380 mieszka?cw, co stanowi 16,3% ludno?ci Wietnamu. Przemys? i turystyka Jest to region bardzo rozwini?ty przemys?owo, a stopie? jego urbanizacji si?ga 50%. W strefie przybrze?nej znajduje si? wiele atrakcyjnych turystycznie miejscowo?ci, a ciep?a woda, liczne ?owiska ryb i bogactwo owocw morza zach?caj? do odwiedzenia tego regionu.

Rekordowe upa?y w Hanoi

W stolicy Wietnamu trwa pe?nia lata. Od dwóch tygodni panuj? tu niespotykane od lat upa?y. Termometr wskazuje co dzie? ponad 40°C. Nawet noc? w centrum miasta temperatura nie spada poni?ej  30°C. Wietnam | Ochrona przed pal?cym s?o?cem (by emilio labrador) Poniewa? nie zanosi si? na du?e opady deszczu, dochodzi do ogromnych problemów z dostaw? energii elektrycznej. Zbiorniki retencyjne elektrowni wodnych s? prawie puste, a stany wody w rzekach ekstremalnie niskie.

Również w kategorii: Newsy z Wietnamu, Hanoi

Wietnam otrzyma 5 mln dolarw na przezwyci??enie skutkw wojny chemicznej

Organizacja Narodów Zjednoczonych przydzieli?a Wietnamowi 5 mln USD na przezwyci??enie skutków „wojny chemicznej” – masowego u?ycia przez wojska USA wysokotoksycznych defoliantów w czasie dzia?a? wojennych w latach 60-70 ubieg?ego wieku. Wietnam | Pami?tki wojny wietnamskiej w Ho Chi Minh War Remanats Museum (by Bernard Oh) Wed?ug Johna Hendra - koordynatora programów ONZ w Wietnamie, projekt skierowany jest na oczyszczenie z chemikaliów terenów w pobli?u bazy wojsk lotniczych USA w po?udniowej prowincji Biên Hoà, niedaleko najwi?kszego centrum gospodarczego Wietnamu – miasta Ho Chi Minh (Sajgonu).

Również w kategorii: Newsy z Wietnamu

?wi?to kwiatw nad jeziorem Hoan Kiem (Hon Ki?m) w Hanoi (stycze? 2010)

Na pocz?tku roku w Hanoi przy ulicy ?inh Tiên Hoàng, bezpo?rednio na brzegu jeziora Hoàn Ki?m, mia? miejsce wielki festiwal kwiatów. Wietnam | ?wi?to kwiatów w Hanoi (by Cathrin Karras) By?a to impreza zwi?zana z obchodami Nowego Roku, ale te? pocz?tek obchodów 1000-lecia wietnamskiej stolicy, których kulminacja przypadnie na pa?dziernik 2010 r.

Również w kategorii: Hanoi, Newsy z Wietnamu