Błąd
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character

Tag: Wietnam Pó?nocny

Prze??cz Mć Pķ Lčng (Ma Pi Leng) – brama do nieba

Wi?kszo?? turystów, którzy przyje?d?aj? do Wietnamu, porusza si? tylko utartymi trasami mi?dzy Hanoi i Sajgonem, z krótk? wycieczk? do zatoki Ha Long, Sa Pa, Delty Mekongu i ewentualnie Da Lat. Podczas 3- lub nawet 4-tygodniowej podró?y po Wietnamie trudno o co? wi?cej, ale mo?e zamiast nierealnej próby zwiedzenia ca?ego kraju, warto rozwa?y? kilka mniej znanych atrakcji? Wspania?y krajobraz Ma Pi Leng (by haithanh ) Prowincja Ha Giang We?my na przyk?ad tak? prowincj? Hà Giang (Ha Giang), która posiada chyba najpi?kniejsze i najbardziej niezwyk?e krajobrazy w ca?ym Wietnamie. Le?y ona ca?kiem na pó?nocy kraju, tu? przy granicy z Chinami.

RĆ³wnież w kategorii: Przyroda Wietnamu, Regiony Wietnamu

Lung Cu – dalej na pó?noc si? nie da…

Najbardziej na pó?noc wysuni?ty punkt Wietnamu znajduje si? w gminie L?ng Cú (Lung Cu), powiatu ??ng V?n (Dong Van) w prowincji Hà Giang (Ha Giang). Gmina oddalona jest ok. 40 km od miasta powiatowego i 200 km od stolicy prowincji. Le?y na obu brzegach rzeki Nho Qu? (Nho Que). Gmina sk?ada si? z 9 wiosek, liczy ok. 3000 mieszka?ców, z których prawie wszyscy nale?? do mniejszo?ci etnicznych H’Mông (H'Mong), Lô Lô (Lo Lo), Tày (Tay) i Pu Péo (Pu Peo). Wietnam | Wie?a Flagowa (by cathrinka ) Chocia? region nale?y do najsuchszych w Wietnamie, ludzie ?yj? tutaj przewa?nie z rolnictwa. Poza kilkoma tradycyjnymi rzemios?ami, jak np. tkactwo, nie ma tu w?a?ciwie innej alternatywy. Wie?a flagowa 839 stopni prowadzi na szczyt s?ynnej Wie?y Flagowej wzniesionej na górze o wysoko?ci 1700 m, która z trzech stron otoczona jest terytorium Chin. Ta wie?a posiada d?ug? histori?. Po raz pierwszy wzniesiono w tym miejscu budowl? z drewna prawie 1000 lat temu z inicjatywy genera?a Lý Th??ng Ki?t...

RĆ³wnież w kategorii: Lung Cu, Wie?a Flagowa

Tajemnicze Da Chong w górach Ba Vi

Dį Chōng (Da Chong) jest miejscem tajemniczym i niemal nieznanym. Licz?cy 234 ha obszar le?y ok. 64 km na zachód od centrum Hanoi w górach dystryktu Ba Vi. Wietnam | Przez d?ugie lata Da Chong otacza?a g??boka tajemnica (by Cathrin Karras ) Wed?ug legendy w tym miejscu odby?a si? walka ducha gór S?n Tinh i ducha wody Th?y Tinh o przepi?kn? królewn? M? N??ng (Mi Nuong). Ale nie z tego powodu jest dzisiaj ?į Chōng historyczn? atrakcj?. W roku 1957 podj?to decyzj?, aby zbudowa? w tym miejscu tajn? kwater? kierownictwa partii i rz?du na wypadek wojny.

RĆ³wnież w kategorii: Ba Vi, Przewodnik po Wietnamie, Hanoi

Jaskinie Dam Da (??m ?a)

Dobre sto kilometrów na po?udnie od Hanoi, ca?kiem na po?udniu prowincji Hņa Bģnh i niedaleko s?ynnej Pagody Perfumowej (Chła H??ng), znajduje si? atrakcja, której na pró?no by szuka? w przewodnikach turystycznych. Wietnam | Bajeczne jaskinie ??m ?a (by C. Karras ) Kompleks Dam Da Kompleks Dam Da (??m ?a) nale?y do gminy Phu Lao (Phś Lćo) w dystrykcie Lac Thuy (L?c Th?y) i jest po?o?ony w przepi?knym krajobrazie krasowym na terenach zasiedlonych przez mniejszo?? etniczn? Muong (M??ng). W jego sk?ad wchodz? wzniesione w górach ?wi?tynie i pagody, jak równie? oko?o 20 wapiennych grot. W kilku grotach odkryto pami?tki licz?cej ponad 10 000 lat starej kultury Hņa-Bģnh, która rozprzestrzeni?a si? w du?ej cz??ci po?udniowo-wschodniej Azji.

Góra Yen Tu

W pobli?u miasteczka Uōng Bķ w prowincji Qu?ng Ninh  (pó?nocny Wietnam), oddalona o ok. 125 km od Hanoi,  znajduje si? góra Yen Tu (Yźn T?), b?d?ca od stuleci istotnym centrum wietnamskiego buddyzmu. Wietnam | Wspinaczka na gór? Yen Tu (Yźn T?) (by johnlemon ) Na szczycie wzniesienia o wysoko?ci 1 068 metrów nad poziomem znajduje si? budowla ?wi?tynna – pagoda Dong (Chła ??ng). Historia górskich ?wi?ty? Trzeci król dynastii Tran (1225-1400) – Tr?n Nhān Tōng (1258-1308), po zrzeczeniu si? tronu na rzecz swojego syna – Tr?n Anh Tōng’a (1276-1320), uda? si? na gór? Yen Tu (Yźn T?) i za?o?y? tam buddyjsk? sekt? zwan? Szko?? Bambusowego Lasu (Trśc Lām Yźn T?). By?y król w ciekawy sposób zagospodarowa? górskie tereny: zarz?dzi? tam budow? setek obiektów religijnych, które s?u?y?y zarówno jako szko?a, jak i do celów religijnych.

Brzoskwiniowe kwiaty Hoa Dao

W pó?nocnym Wietnamie znajduj? si? pi?kne plantacje brzoskwiniowych kwiatów Hoa Dao (Hoa ?ąo). S? to kwiaty hodowane specjalnie na okazj? obchodów ?wi?ta Tet (T?t), czyli wietnamskiego Nowego Roku. Kwiat brzoskwini, ze wzgl?du na swój czerwono-ró?owy kolor, Wietnamczycy uwa?aj? za szcz??liwy symbol, przynosz?cy wiele korzy?ci i zapewniaj?cy pomy?lno?? przez ca?y rok. Wietnam | Istniej? cztery odmiany wietnamskich kwiatów brzoskwini (by vuanhtuannguyen ) Istniej? cztery rodzaje kwiatów brzoskwini. Bich Dao ma g??boki ró?owy kolor i posiada wiele kwiatów, Dao Phai jest bladoró?owy i sadzony bywa g?ównie dla owoców. Dao bach – bia?y kwiat brzoskwini – jest stosunkowo trudny do uprawy, za? drzewka odmiany thon s? niskie, a ich kwiaty ma?e i posiadaj?ce wiele odcieni.

Park Narodowy Ba Be (Ba B?)

Ju? francuskich kolonialistów zachwyci?o pi?kno krajobrazu roztaczaj?cego si? wokó? jeziora Ba Be (Ba B?) w prowincji Bac Kan na pó?nocy Wietnamu. Ten malowniczy górski region, bogaty w rzeki, jeziora i wodospady, wznosi si? na wysoko?? ok. 1100 metrów n.p.m. Wietnam | Jeden z mieszka?ców Parku Narodowego Ba Be (Ba B?) (by C. Karras) Jezioro Ba Be, d?ugie na osiem kilometrów, osi?gaj?ce szeroko?? do dwóch kilometrów i g??bokie na 35 m, otaczaj? strome ska?y krasowe. Sam zbiornik le?y na wysoko?ci 150 m n.p.m. Nazwa Ba B? oznacza, ?e ten zbiornik wodny sk?ada si? z trzech oddzielnych jezior (Pé L?m, Pé Lł i Pé Lčng).

Pagoda ?wi?tego ?wiat?a

W samym ?rodku delty Rzeki Czerwonej, w wiosce Duy Nhat (oko?o 10 km od miasta Thai Binh i ok. 110 km od Hanoi), znajduje si? jeden z najpi?kniejszych klasztorów buddyjskich Pó?nocnego Wietnamu – Chua Keo (Chła Keo), czyli Pagoda ?wi?tego ?wiat?a. Wietnam | Buddyjska ?wi?tynia Chła Keo (by C. Karras) W Chła Keo czczony jest otaczany legend? mnich D??ng Khōng L? (1016-1094), który uleczy? z ci??kiej choroby króla Lż Thįnh Tōng. Za ten czyn mnich otrzyma? od w?adcy honorowy tytu? Lż Qu?c S?, czyli: Zas?u?ony Nauczyciel Narodu. 

Wietnam Pó?nocny

Wy?ynne i górskie rejony pó?nocnego Wietnamu zamieszkuj? liczne mniejszo?ci etniczne. Zlokalizowane tu wypy i zatoki s? interesuj?cym celem wypraw turystycznych. Region ten odegra? tak?e niebanaln? rol? w historii Wietnamu. Wietnam | Mieszkanka pó?nocnego Wietnamu (by snips) Region Pó?nocno-Wschodni (Vłng ?ōng B?c) Region obejmuje tereny 11 prowincji na pó?noc od Delty Rzeki Czerwonej. Na pó?nocy graniczy z Chinami. Ten górski i wy?ynny region Wietnamu zamieszkuj? liczne mniejszo?ci etniczne. Wapienne ska?y uformowa?y odnog? Zatoki Tonki?skiej – s?ynn? Zatok? Ha Long. Skaliste wyspy i wysepki, stromo wznosz?ce si? nad morzem, stanowi? cel wycieczek krajowych i zagranicznych.