Błąd
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character

Tag: Tradycyjny strj

Dni Kultury Wietnamskiej czerwiec 2013

„Otwórz serce na Wietnam, otwórz serce na wielokulturowo??” – to motyw przewodni tegorocznych Tu?n l? v?n hóa Vi?t Nam t?i Krakow, czyli Dni Kultury Wietnamskiej w Krakowie. Poszczególne wydarzenia organizowane w ramach festiwalu odb?d? si? na przestrzeni pierwszych trzech tygodni czerwca 2013 roku. Wietnam | Festiwal sprzyja integracji Polaków i Wietnamczyków (by DKW KRK ) Cele i misja festiwalu: Celem nadrz?dnym festiwalu jest integracja Wietnamczyków i Polaków oraz promowanie kultury wietnamskiej w?ród m?odzie?y wietnamskiej wychowuj?cej si? poza ojczyzn?. Misj? DKW KRK jest tak?e dzia?anie przeciwko rasizmowi, obalanie stereotypów, uwra?liwienie na ró?nice kulturowe i zmniejszanie szoku kulturowego. A wszystko to w celu polepszenia komunikacji mi?dzykulturowej.

Ao Dai tradycyjny wietnamski strj kobiecy

Tradycyjny wietnamski strój kobiecy ao dai (áo dài) to d?uga, czasem prosta, czasem bogato zdobiona tunika, noszona na lu?nych spodniach. Ao dai jest strojem niezwykle kobiecym, delikatnym i pi?knie podkre?laj?cym figur?. Cho? zas?ania niemal ca?e cia?o, widoczny czasem mi?dzy po?ami skrawek skóry potrafi – jak powiedzia?a w swej ksi??ce wietnamska autorka Kim Thúy – przyprawi? o zawrót g?owy. Wietnam | Ao dai jest strojem niezwykle kobiecym (by tunglycan ) Zwiewne ao dai Tajemnica ao dai tkwi w dopasowanym kroju i wysokim rozci?ciu tuniki, która, cho? narzucona na spodnie i zapi?ta pod szyj?, idealnie podkre?la kszta?ty i rozbudza wyobra?ni?. Ao dai szyte s? z delikatnych tkanin, które powiewaj?c na wietrze pot?guj? zjawiskowy efekt. Jest to strój niewinny i skromny, a jednocze?nie zachwycaj?cy – mo?e w?a?nie z powodu tego kontrastu robi tak du?e wra?enie...

Wietnamski kapelusz non la (nn l)

W Wietnamie kapelusz jest czym? wi?cej, ni? tylko nakryciem g?owy. Pleciony sto?kowy kapelusz stanowi? od wiekw symbol Wietnamu. Czy nadal jest noszony? Wietnam | Sto?kowy kapelusz jest symbolem Wietnamu (by envizion ) Z czym kojarzy Wam si? s?owo „Azja” poza Budd?, niskimi zarobkami i chaosem na ulicach? By? mo?e w?a?nie ze sto?kowatym kapeluszem – nakryciem g?owy z jasnej plecionki, znanym w dalekich stronach po?udniowo-wschodniej Azji, szczeglnie w Wietnamie. Tradycyjny wietnamski kapelusz non la (nn l) posiada idealn? form? geometryczn? trjk?ta prostok?tnego i jest podtrzymywany na g?owie przy pomocy jedwabnego paska pod brod?. Kapelusze s? wyplatane z li?ci palmowych na bambusowych ramkach, s? ?wiat?o- i wodoszczelne, chroni? zarwno przed s?o?cem, jak i przed deszczem. Nn l mo?e by? te? wykorzystywany jako naczynie do picia albo przenoszenia wody. Podczas upa?w, zamoczony w wodzie, mo?e s?u?y? jako zaimprowizowany „sch?adzacz” g?owy. Jak podpowiadaj? nasi i...

Ao Yem (o Y?m) kobieco i praktycznie

Pe?ne wdzi?ku kobiety i dziewcz?ta w narodowym stroju o Di s? symbolem Wietnamu. Obok o Di istnieje jeszcze jedna niezb?dna cz??? kobiecej garderoby – o Y?m. Wietnam | Kobiece okrycie wierzchnie zwane o Y?m (by C. Karras) o Y?m to grna cz??? damskiego okrycia, bez plecw, podtrzymywan? w?sk? ta?m? na karku, noszon? cz?sto – ale nie tylko – jako bielizna. Pierwowzr pochodzi z Chin i nazywa si? tam d d?u ( ?? ).