Błąd
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character

Tag: Regiony Wietnamu

Prze??cz M P Lng (Ma Pi Leng) brama do nieba

Wi?kszo?? turystów, którzy przyje?d?aj? do Wietnamu, porusza si? tylko utartymi trasami mi?dzy Hanoi i Sajgonem, z krótk? wycieczk? do zatoki Ha Long, Sa Pa, Delty Mekongu i ewentualnie Da Lat. Podczas 3- lub nawet 4-tygodniowej podró?y po Wietnamie trudno o co? wi?cej, ale mo?e zamiast nierealnej próby zwiedzenia ca?ego kraju, warto rozwa?y? kilka mniej znanych atrakcji? Wspania?y krajobraz Ma Pi Leng (by haithanh ) Prowincja Ha Giang We?my na przyk?ad tak? prowincj? Hà Giang (Ha Giang), która posiada chyba najpi?kniejsze i najbardziej niezwyk?e krajobrazy w ca?ym Wietnamie. Le?y ona ca?kiem na pó?nocy kraju, tu? przy granicy z Chinami.

Również w kategorii: Przyroda Wietnamu,

Niepowtarzalna kuchnia narodu Kinh

Wietnam zamieszkuj? 54 grupy etniczne i ka?da z nich posiada w?asn?, charakterystyczn? kuchni?. Poni?ej przedstawimy krótki przegl?d sztuki kulinarnej narodu Kinh, czyli etnicznych Wietnamczyków. Warto zw?aszcza zwróci? uwag? na ró?norodno?? potraw i przypraw w zale?no?ci od warunków przyrodniczych oraz zwyczajów i obyczajów poszczególnych regionów. Kuchnia Kinh jest odmienna w ka?dym regionie (by toehk ) Kuchnia Wietnamczyków Kuchnia narodu Kinh jest odmienna w ka?dym regionie, dwa g?ówne sk?adniki powtarzaj? si? w niej jednak regularnie: ry? i sos rybny. Wietnamczycy rzadko jedz? pojedyncze potrawy. Ka?dy posi?ek sk?ada si? z licznych, mniejszych da?. Gdyby jedzenie z trzech ró?nych regionów Wietnamu, mog?o znale?? si? na jednym stole, by?aby to niezapomniana uczta. Sztuka kulinarna Wietnamczyków posiada unikatowy koloryt, wyró?niaj?cy j? spo?ród innych...

Wakacje w Wietnamie

Wakacje w Wietnamie to obietnica niezwyk?ej przygody, dla wielu z nas – przygody ?ycia. Wietnam jest krajem o wielu twarzach, kojarz?cym si? z rozleg?ymi polami ry?owymi, tajemniczymi odm?tami Mekongu, przyjaznymi mieszka?cami w s?omianych kapeluszach i niestety z wci?? jeszcze ?wie?ym wspomnieniem wojny. Wietnam | Phan Thiet – jedna z pi?kniejszych pla? Wietnamu (by bao_tri_nguyen ) Rozwijaj?ca si? turystyka (np. od 1999 do 2004 r. wzros?a o 63 %) jest istotnym elementem wsp?czesnej gospodarki kraju. Wietnam coraz bardziej otwiera si? na go?ci z r?nych zak?tkw ?wiata. Ten przepi?kny kraj najcz??ciej odwiedzaj? tury?ci z Chin, Korei Po?udniowej, Japonii i USA. W?rd turystw europejskich dominuj? Francuzi i Niemcy. W wietnamskich miastach coraz cz??ciej mo?na tak?e dostrzec r?ne oznaczenia i tabliczki informacyjne w j?zyku rosyjskim. W ostatnich latach na wycieczki w te strony decyduje si? tak?e coraz wi?cej Polakw.

Również w kategorii: Newsy z Wietnamu, Wietnam, Hanoi, Top 10 Wietnam, Sa Pa

Festiwal Kwiatw w Da Lat

4 stycznia 2012 r. zako?czy? si? Festiwal Kwiatw w Da Lat (? L?t). Ka?dego roku to niezwykle barwne... i wonne wydarzenie gromadzi t?umy. Da Lat Flower Festival 2012 rozpocz?? si? w sobot?, 31 grudnia, wielkim przedstawieniem przed 12-tysi?czn? publiczno?ci?: ponad 2000 artystw wyst?pi?o w kolorowych, kwiatowych strojach na Lam Vien Stadion. Wietnam | Kwiatowy Jeep (by functoruse ) Podczas uroczystej ceremonii przez miasto przejecha?o kilka pojazdw pi?knie ozdobionych kwiatami. Auta przewozi?y zas?u?onych rolnikw (i hodowcw kwiatw) do g?wnej sceny. Na imprezie byli tak?e obecni wysocy urz?dnicy pa?stwowi oraz sponsorzy festiwalu. Da Lat znane jest w kraju i za granic? jako miasto wyj?tkowych krajobrazw i pi?knych kwiatw. Nazywane jest cz?sto: "Miastem Kwiatu Mimozy", "Miastem Kwiatu Wi?ni" czy "Miastem Tysi?ca Kwiatw".

Zatoka Ha Long Jednym z Siedmiu Nowych Cudw Natury

Wietnamska Ha Long Bay, mieszcz?ca si? w Zatoce Tonkin, zosta?a uznana za jeden z siedmiu nowych cudw natury! Wyj?tkowa zatoka obejmuje ok 1 600 wapiennych wysp i wysepek, tworz?cych spektakularny krajobraz. Tutejsze ska?y o fantastycznych kszta?tach przypominaj? prawdziwe dzie?a sztuki. Wietnam | Pi?kna Zatoka Ha Long (by David McKelvey ) Ha Long jest niezwykle r?norodna biologicznie. Odnajdziemy tu wiele typowych ekosystemw, takich jak namorzynowe lasy i koralowce oraz tysi?ce tropikalnych ro?lin i zwierz?t wielu gatunkw. Niektre gatunki ryb, kalmarw czy krewetek s? szczeglnie rzadkie i nie wyst?puj? nigdzie indziej.

Niebezpieczny wzrost poziomu oceanw

G?wn? przyczyn? zalewania coraz rozleglejszych terenw przybrze?nych pa?stw azjatyckich mog? by? wyj?tkowo wysokie przyp?ywy oraz towarzysz?ce im procesy erozyjne. 31 pa?dziernika w Wietnamie wysoko?? takiego w?a?nie przyp?ywu przekroczy?a poziom alarmowy o ponad 2 metry. Wietnam - Bac Lieu | Wietnam to jeden z krajw, gdzie skutki wzrostu poziomu oceanw mog? by? dramatyczne (by wanhoff ) Wed?ug aktualnych raportw naukowcw z Wielkiej Brytanii, Wietnam znajduje si? w?rd krajw, ktrym znacznie zagra?a wzrastaj?cy poziom oceanw. Than Nien Online informuje o licznych podtopieniach na du?ej powierzchni terenw wybrze?y prowincji Bac Lieu. Wed?ug podawanych informacji sta?o si? tak w wyniku nadzwyczajnego przyp?ywu, ktry podnis? poziom morza.

Również w kategorii: Wietnam, Newsy z Wietnamu, Geografia

Delta Mekongu magnesem dla turystw

Rok 2010 by? dobrym rokiem dla turystyki w Delcie Mekongu: ??cznie w regionie tym naliczono 1,46 mln zwiedzaj?cych, czyli o 20% wi?cej ni? w roku poprzednim. Jak podaj? statystyki, jedna trzecia wszystkich zagranicznych go?ci Wietnamu odwiedza to malownicze miejsce. Wietnam | Jedna trzecia wszystkich zagranicznych go?ci Wietnamu odwiedza Delt? Mekongu (by dgmckelvey) Szeroko rozga??zione uj?cie rzeki oferuje mnstwo turystycznych atrakcji. Najbardziej znane s? p?ywaj?ce targi w Cai Be (Ci B) i Cai Rang (Ci R?ng, ko?o C?n Th?). Inne osobliwo?ci, to m. in. p?ywaj?ce wioski ko?o Long Xuyen (Long Xuyn) i Chau Doc (Chu ??c), osiedla Khmerw i khmerskie pagody po drodze do Kambod?y oraz rybne farmy, w ktrych pod p?ywaj?cymi domami hoduje si? cenione w Europie pangi.

Wietnam P?nocny

Wy?ynne i grskie rejony p?nocnego Wietnamu zamieszkuj? liczne mniejszo?ci etniczne. Zlokalizowane tu wypy i zatoki s? interesuj?cym celem wypraw turystycznych. Region ten odegra? tak?e niebanaln? rol? w historii Wietnamu. Wietnam | Mieszkanka p?nocnego Wietnamu (by snips) Region P?nocno-Wschodni (Vng ?ng B?c) Region obejmuje tereny 11 prowincji na p?noc od Delty Rzeki Czerwonej. Na p?nocy graniczy z Chinami. Ten grski i wy?ynny region Wietnamu zamieszkuj? liczne mniejszo?ci etniczne. Wapienne ska?y uformowa?y odnog? Zatoki Tonki?skiej – s?ynn? Zatok? Ha Long. Skaliste wyspy i wysepki, stromo wznosz?ce si? nad morzem, stanowi? cel wycieczek krajowych i zagranicznych.

Również w kategorii: Wietnam, Przewodnik po Wietnamie, , Geografia

Warunki naturalne i krainy geograficzne Wietnamu

58 prowincji oraz 5 miast wydzielonych o statusie prowincji tworzy 8 regionw Wietnamu, zr?nicowanych pod k?tem warunkw naturalnych, krajobrazu i rozwoju gospodarczego. Nale?? do nich: Region Delty Mekongu, Region Delty Rzeki Czerwonej, Region Po?udniowo-Wschodni, Region P?nocno-Wschodni, Region P?nocno-Zachodni, Region P?askowy?u Centralnego, Region Wybrze?a Po?udniowo-?rodkowego i Region Wybrze?a P?nocno-?rodkowego. Wietnam | W granicach Wietnamu wyr?nia si? 8 regionw geograficznych (by noosles33)

Również w kategorii: Wietnam, Przewodnik po Wietnamie, Geografia

P?askowy? Centralny

Region P?askowy?u Centralnego (Vng Ty Nguyn), granicz?cy z Laosem i Kambod??, nie posiada dost?pu do morza. Obecnie P?askowy? Centralny dzieli si? na 5 prowincji (przed zjednoczeniem Wietnamu by?o ich 7). Wietnam | P?askowy? Centralny jest jednym z ubo?szych regionw Wietnamu (by CIAT - International Center for Tropical Agricultu's) Problemy regionu Grskie i wy?ynne tereny ?rodkowego Wietnamu zamieszkuj? liczne mniejszo?ci narodowe. Wed?ug spisu ludno?ci z 2009 r. region zamieszkuje 5107400 osb. Oznacza to ponad trzykrotny przyrost ludno?ci w porwnaniu z rokiem 1976.

Delta Mekongu

Delta Mekongu (Vng ??ng b?ng sng C?u Long) jest regionem po?udniowo-zachodniego Wietnamu, gdzie rzeka Mekong, wraz z ca?? sieci? odng po??czonych kana?ami, wpada do Morza Po?udniowochi?skiego. Delta obejmuje powierzchni? ok. 39000 km2. Wietnam | Odpoczynek w Delcie Mekongu (by Helen Flamme) Spichlerz Wietnamu Obszar Delty Mekongu jest g?sto zaludniony, panuje tu bujna zielona ro?linno??, a urodzajne gleby osadowe sprzyjaj? rolnictwu. Rocznie produkuje si? tutaj ok. 16 mln ton ry?u w trzech zbiorach, zatem popularne okre?lenie regionu mianem „Po?udniowego spichlerza Wietnamu” jest ca?kowicie uzasadnione. Oprcz ry?u hoduje si? tu owoce tropikalne, trzcin? cukrow? i orzechy kokosowe. Du?? rol? odgrywa te? po?w i hodowla ryb oraz owocw morza. Przy tej dzia?alno?ci nie bierze si? niestety pod uwag? ochrony ?rodowiska i hodowla krewetek prowadzi do nieodwracalnych strat w lasach mangrowych.

Delta Rzeki Czerwonej

Vng ??ng b?ng sng H?ng to kraina geograficzna Wietnamu p?nocnego, zwi?zana z systemem Rzeki Czerwonej i jej delt? utworzon? z naniesionych osadw. Najwa?niejsze miasta regionu to: stolica – Hanoi, H?i Phng, Thi Bnh oraz Nam ??nh. Wietnam | Rybak na wodach Rzeki Czerwonej (by mauricekoop) Historia regionu Po?o?enie delty rzeki ulega?o du?ym zmianom w historii naszej planety. Ponad 4000 lat temu, kiedy poziom morza by? 5-6 metrw wy?szy ni? dzisiaj, uj?cie Rzeki Czerwonej znajdowa?o si? na zachd od Hanoi. Ilo?? osadw niesionych przez rzek? wzros?a znacznie w ostatnim czasie z powodu erozji gleby, wylesie? nadbrze?nych terenw oraz intensywnego rolnictwa. Rzeka Czerwona niesie corocznie ok.10 milionw ton osadw, czyli ok. 1,5 kg w ka?dym m3 wody. Tak ogromna masa osadw powoduje wzrost delty o ok. 100 m rocznie.

?rodkowe Wybrze?e

Zasoby naturalne regionu stanowi? podstaw? dla jego rozwoju gospodarczego, g?wnie grnictwa i przemys?u materia?w budowlanych. D?uga linia brzegowa, pi?kne pla?e, parki narodowe i zabytki architektury, to z kolei g?wne atuty regionu w zakresie turystyki. Wietnam | Wybrze?e ?rodkowego Wietnamu (Prowincja Khnh Ha) (by jywhite) Cz??? p?nocna W sk?ad Regionu Wybrze?a P?nocno-?rodkowego (Vng B?c Trung B?) wchodzi 5 prowincji i jedno miasto wydzielone Hu?. Region ma kluczowe znaczenie dla gospodarki Wietnamu jako o? p?noc-po?udnie dla transportu kolejowego oraz trasy po??cze? Laosu z Morzem Po?udniowochi?skim. Wyd?u?ony kszta?t regionu sprawia, ?e warunki klimatyczne s? tu bardzo zr?nicowane. W regionie znajduje si? kilka uj?? rzek, ktre mog? sta? si? portami wa?nymi dla wymiany towarowej zarwno regionalnej i krajowej, jak i mi?dzynarodowej.

Region Po?udniowo-Wschodni

Region Po?udniowo-Wschodni (Vng ?ng Nam B?) graniczy na p?nocy i zachodzie z Kambod??, na po?udniowym zachodzie - z Delt? Mekongu, na p?nocnym wschodzie - z P?askowy?em Centralnym, na wschodzie - z Regionem Wybrze?a Po?udniowo-?rodkowego i z Morzem Po?udniowochi?skim. Wietnam | miasteczko V?ng Tu (by functoruser) Ludno?? regionu Region dzieli si? na 7 prowincji. W jego sk?ad wchodzi miasto wydzielone H? Ch Minh. Wed?ug stanu na 1.04.2009 r. Region Po?udniowo-Wschodni zamieszkuje 14025380 mieszka?cw, co stanowi 16,3% ludno?ci Wietnamu. Przemys? i turystyka Jest to region bardzo rozwini?ty przemys?owo, a stopie? jego urbanizacji si?ga 50%. W strefie przybrze?nej znajduje si? wiele atrakcyjnych turystycznie miejscowo?ci, a ciep?a woda, liczne ?owiska ryb i bogactwo owocw morza zach?caj? do odwiedzenia tego regionu.