Błąd
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character

Tag: Przyroda Wietnamu

Prze??cz M P Lng (Ma Pi Leng) brama do nieba

Wi?kszo?? turystów, którzy przyje?d?aj? do Wietnamu, porusza si? tylko utartymi trasami mi?dzy Hanoi i Sajgonem, z krótk? wycieczk? do zatoki Ha Long, Sa Pa, Delty Mekongu i ewentualnie Da Lat. Podczas 3- lub nawet 4-tygodniowej podró?y po Wietnamie trudno o co? wi?cej, ale mo?e zamiast nierealnej próby zwiedzenia ca?ego kraju, warto rozwa?y? kilka mniej znanych atrakcji? Wspania?y krajobraz Ma Pi Leng (by haithanh ) Prowincja Ha Giang We?my na przyk?ad tak? prowincj? Hà Giang (Ha Giang), która posiada chyba najpi?kniejsze i najbardziej niezwyk?e krajobrazy w ca?ym Wietnamie. Le?y ona ca?kiem na pó?nocy kraju, tu? przy granicy z Chinami.

Również w kategorii: Regiony Wietnamu,

?winka wietnamska zamiast kotka

Wietnamsk? brzuchat? ?wink? z ?atwo?ci? mo?na nauczy? wielu czynno?ci, sztuczek oraz wszystkiego tego, co uczyni z niej wspania?ego towarzysza domu i rodziny. Dla wielu hodowanie w domu ?wini to fanaberia, na ?wiecie znajdziemy jednak prawdziwych mi?o?ników tego uroczego i przyjaznego zwierzaka. Wietnam | A mo?e zamiast pieska czy kanarka… ma??, s?odk? ?wink?? (by elisfanclub ) Mo?e i ta ma?a ?winka wymaga nieco wi?cej opieki i jest bardziej wymagaj?ca w kwestiach chocia?by ?ywieniowych (du?e rozmiary doros?ego osobnika) ni? pies czy kot, ale z ca?? pewno?ci? rado??, przyja?? i satysfakcja wynikaj?ca z posiadania tego osobliwego zwierz?cia zrównowa?y wszelkie minusy.

Brzoskwiniowe kwiaty Hoa Dao

W p?nocnym Wietnamie znajduj? si? pi?kne plantacje brzoskwiniowych kwiatw Hoa Dao (Hoa ?o). S? to kwiaty hodowane specjalnie na okazj? obchodw ?wi?ta Tet (T?t), czyli wietnamskiego Nowego Roku. Kwiat brzoskwini, ze wzgl?du na swj czerwono-r?owy kolor, Wietnamczycy uwa?aj? za szcz??liwy symbol, przynosz?cy wiele korzy?ci i zapewniaj?cy pomy?lno?? przez ca?y rok. Wietnam | Istniej? cztery odmiany wietnamskich kwiatw brzoskwini (by vuanhtuannguyen ) Istniej? cztery rodzaje kwiatw brzoskwini. Bich Dao ma g??boki r?owy kolor i posiada wiele kwiatw, Dao Phai jest blador?owy i sadzony bywa g?wnie dla owocw. Dao bach – bia?y kwiat brzoskwini – jest stosunkowo trudny do uprawy, za? drzewka odmiany thon s? niskie, a ich kwiaty ma?e i posiadaj?ce wiele odcieni.

Animizm

Bardzo wyrazisty animizm rozwin?? si? w Wietnamie na skutek uzale?nienia rolniczego spo?ecze?stwa od ?aski i nie?aski natury. Obok kultu przodkw zajmuje on wa?n? pozycj? w wietnamskiej religijno?ci. Wietnam | Animizm cz?sto rozwija si? w spo?ecze?stwach rolniczych uzale?nionych od ?aski i nie?aski natury (by noosles33 ) Na pierwszym miejscu w wietnamskim ?wiecie bogw i duchw stoi pramatka u C? i praojciec L?c Long Qun, grska wieszczka i smok, jak rwnie? duch gr Th?n Ni oraz duch wody Th?n Th?y.

Również w kategorii: Kultura i obyczaje, Wietnam, Spo?ecze?stwo, Religia

Kwiatowa wioska Nhat Tan (Nh?t Tn)

Zbli?a si? nowy Rok Ksi??ycowy, wkrtce rz?dy po Kocie (Krliku?) przejmie Smok. B?dzie on wyznacza? losy roku 2012, a? do 10 lutego 2013, kiedy to ust?pi miejsca W??owi. Wietnam | W Nh?t Tn kwitn? przepi?kne kwiaty brzoskwini, ktre s? podstawowym elementem dekoracyjnym w czasie obchodw Nowego Roku w Wietnamie (by C. Karras ) Dni ?wi?teczne uk?adaj? si? w tym roku w Wietnamie niezwykle korzystnie. Nowy Rok przypada w poniedzia?ek. Do trzech ustawowych dni ?wi?tecznych, od 23 do 25 stycznia, rz?d wietnamski doda? wszystkim pracownikom urz?dw i instytucji pa?stwowych jeszcze dwa kolejne dni wolne od pracy. To daje ??cznie dziewi?? wolnych dni – od 21 do 29 stycznia. W tym okresie wizyty w urz?dach mo?na sobie darowa?.

Również w kategorii: Newsy z Wietnamu, Hanoi, ?wi?ta i festiwale

Zatoka Ha Long Jednym z Siedmiu Nowych Cudw Natury

Wietnamska Ha Long Bay, mieszcz?ca si? w Zatoce Tonkin, zosta?a uznana za jeden z siedmiu nowych cudw natury! Wyj?tkowa zatoka obejmuje ok 1 600 wapiennych wysp i wysepek, tworz?cych spektakularny krajobraz. Tutejsze ska?y o fantastycznych kszta?tach przypominaj? prawdziwe dzie?a sztuki. Wietnam | Pi?kna Zatoka Ha Long (by David McKelvey ) Ha Long jest niezwykle r?norodna biologicznie. Odnajdziemy tu wiele typowych ekosystemw, takich jak namorzynowe lasy i koralowce oraz tysi?ce tropikalnych ro?lin i zwierz?t wielu gatunkw. Niektre gatunki ryb, kalmarw czy krewetek s? szczeglnie rzadkie i nie wyst?puj? nigdzie indziej.

?mier? ostatniego jawajskiego nosoro?ca

Wietnam straci? ostatniego przedstawiciela nosoro?cw jawajskich. Obro?cy zwierz?t s? zszokowani po tym, jak odnaleziono martwe zwierz? z uci?tymi rogami. Obecnie na ?wiecie liczba jawajskich nosoro?cw wynosi 50 sztuk. Ten smutny wynik spowodowany jest mi?dzy innymi dzia?aniami k?usownikw, ktrzy poluj? na nosoro?ce, g?wnie dla ich rogw. Wietnam | ?mier? ostatniego jawajskiego nosoro?ca to wielka strata dla Wietnamu (by dhruvaraj ) Tradycyjna medycyna chi?ska przypisuje rogom nosoro?ca cudowne w?a?ciwo?ci. Na czarnym rynku ich cena si?ga 30 tys. USD za kilogram. Dyrektor wietnamskiego oddzia?u WWF ( World Wildlife Foundation ) skomentowa? ten przygn?biaj?cy fakt s?owami: „Nasz kraj straci? cz??? swojego dziedzictwa”. W?adze fundacji oznajmi?y tak?e, ?e "nieskuteczne metody ochrony stosowane przez park s? odpowiedzialne za wymieranie zwierz?t". WWF i International Rhino Foundation zgodnie uwa?aj?, ?e nielegalne polowanie na dzikie i chronione gatunki w przysz?o?ci doprowadzi do podob...

Również w kategorii: Wietnam, Newsy z Wietnamu, Fauna

Park Narodowy Ba Be (Ba B?)

Ju? francuskich kolonialistw zachwyci?o pi?kno krajobrazu roztaczaj?cego si? wok? jeziora Ba Be (Ba B?) w prowincji Bac Kan na p?nocy Wietnamu. Ten malowniczy grski region, bogaty w rzeki, jeziora i wodospady, wznosi si? na wysoko?? ok. 1100 metrw n.p.m. Wietnam | Jeden z mieszka?cw Parku Narodowego Ba Be (Ba B?) (by C. Karras) Jezioro Ba Be, d?ugie na osiem kilometrw, osi?gaj?ce szeroko?? do dwch kilometrw i g??bokie na 35 m, otaczaj? strome ska?y krasowe. Sam zbiornik le?y na wysoko?ci 150 m n.p.m. Nazwa Ba B? oznacza, ?e ten zbiornik wodny sk?ada si? z trzech oddzielnych jezior (P L?m, P L i P Lng).

Elektrownie wiatrowe w Wietnamie

Ameryka?ska Kompania XZERES – projektant i wykonawca urz?dze? wiatrowych ma?ej mocy (2,5-100 KW), obliczonych na niewielkie gospodarstwa farmerskie, otrzyma?a zamwienia z Wietnamu na sum? 3,2 mln dolarw. Wietnam | Wietnam inwestuje w elektrownie wiatrowe (by kovik ) Dyrektor kompanii Franc Greco poinformowa?, ?e w najbli?szym czasie do miejsca przeznaczenia zostanie dostarczonych 100 tego typu urz?dze?. Ponadto, oczekuje si? poszerzenia skali wsp?pracy, poniewa? do terytorium Wietnamu nale?y ponad 3000 wysp, na ktrych pa?stwo musi zapewni? bezproblemowe zaopatrzenie w energi? elektryczn?.

Również w kategorii: Newsy z Wietnamu, Wietnam, Biznes

Jaki kwiat stanie si? symbolem Wietnamu?

Od d?u?szego ju? czasu tocz? si? o?ywione debaty zwi?zane z wyborem narodowego kwiatu Wietnamu. W ko?cowym efekcie ten kwiatek uznany zostanie za kulturowy symbol i stanie si? znakiem rozpoznawczym kraju na wszystkich mo?liwych ?wi?tach  i festiwalach. Wietnam | Zwyci?zca tytu?u "narodowego kwiatu Wietnamu" musi posiada? kilka wyj?tkowych cech (by Cathrin Karras i a_of_doom) Jednak tytu? „narodowy” mo?e otrzyma? tylko kwiat odpowiadaj?cy wymogom, które okre?li?o Ministerstwo Kultury, Sportu i Turystyki Wietnamu.

Również w kategorii: Wietnam, Newsy z Wietnamu