Błąd
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character

Tag: Przewodnik po Wietnamie

Jak si? zachowywa? aby nie pope?ni? gafy?

Wybieraj?c si? do obcego kraju dobrze jest zapozna? si? nieco ze zwyczajami jego mieszka?ców. Mo?na unikn?? w ten sposób niezr?cznych sytuacji, niezrozumienia, nieprzyjemno?ci, a nawet utraty zaufania do naszej osoby. Wietnam | U?miech Wietnamczyka mo?e mie? wiele znacze? (by vsf) Stare przys?owie mówi: ??W Rzymie zachowuj si? jak Rzymianin?. Mo?e nie zawsze uda si? t? zasad? stosowa? w Wietnamie, ale wa?ne jest, aby mie? pewne wyobra?enie o tym, jak zwykli zachowywa? si? na co dzie? jego mieszka?cy.

Również w kategorii: Wietnam

Ho Chi Minh (H? Ch Minh) (dawny Sajgon)

Miasto H? Chí Minh jest najwi?kszym miastem Wietnamu. Wed?ug spisu ludno?ci z 2009 r. liczy 7,1 mln mieszka?ców. Le?y troch? na pó?noc od Delty Mekongu, na zachodnim brzegu rzeki Sajgon. Wietnam | Barwne ulice Ho Chi Minh City (by ashleyt) Klimat Panuje tutaj klimat tropikalny, przeci?tna temperatura roczna wynosi 27.2°C, a ilo?? opadów osi?ga przeci?tnie 1931 mm. Najgor?tszym miesi?cem jest kwiecie?, z temperatur? 35 - 25°C. w styczniu temperatura waha si? od 20 do 30°C. Pora sucha trwa od grudnia do kwietnia.

Również w kategorii: Wietnam, Ho Chi Minh (Sajgon)

Cho Dong Xuan (Ch? ??ng Xun) tu mo?na kupi? wszystko

Ch? ??ng Xuân jest najwi?kszym rynkiem w Hanoi i w ca?ym Wietnamie Pó?nocnym. Znajduje si? on w pó?nocnej cz??ci Starego Miasta, niedaleko jeziora Hoàn Ki?m (zobacz na mapie). Wietnam | Barwny targ w samym sercu stolicy (by C. Karras) Pierwsze hale targowe zbudowano tutaj w 1889 roku. Dok?adnie 100 lat pó?niej, ze wzgl?du na z?y stan budowli, zburzono je i postawiono nowe, zachowuj?c historyczn? fasad?. Nowa hala sp?on??a doszcz?tnie w 1994 r. Po raz drugi odbudowano targowisko w 1997 r., wykorzystuj?c elementy kolonialnej fasady.

Również w kategorii: Wietnam, Hanoi

HMong (HMng)

Historia narodu H’Mông (Hmong) si?ga ponad 4 tys. lat, a ok. 2 tysi?ce lat temu w chi?skich kronikach i ksi?gach historycznych pojawi?y si? pisemne ?wiadectwa ich istnienia. Wed?ug legendy przodkowie H’Mông pochodz? z wysokich stepów Tybetu, Syberii i Mongolii. Wietnam | Barwne stroje kobiet z plemienia H’Mông (by Alpha Lau/avlxyz) Dzieje narodu H’Mông Istniej? dowody na to, ?e H’Mông s? potomkami plemienia o nazwie San Miao, które zosta?o wymienione w chi?skich pismach, pochodz?cych z wczesnej epoki legendarnych cesarzy (2852 do 2255 p.n.e.). Ze ?róde? wynika, ?e plemi? to przeciwstawi?o si? chi?skiemu cesarstwu mi?dzy innymi dlatego, ?e domaga?o si? prawa do w?asnego pisma. Bunt doprowadzi? do nasilenia si? represji ze strony Chi?czyków, a w rezultacie do stopniowego wypierania na przestrzeni stuleci przodków ludu H’Mông w niego?cinne regiony górskiego po?...

Również w kategorii: Wietnam, Narody Wietnamu

Klimat Wietnamu

Znaczna rozpi?to?? kraju wzd?u? po?udnika (Wietnam wygl?da troch? jak rozci?gni?ta litera „S”, przylegaj?ca do wschodnich wybrze?y Pó?wyspu Indochi?skiego) wp?ywa na du?e zró?nicowanie klimatyczne poszczególnych jego regionów. Wietnam | W po?udniowej cze?ci kraju wysokie temperatury utrzymuj? si? niemal przez ca?y rok (by paolobosonin ) Wietnam pó?nocny Najwi?ksze ró?nice klimatyczne, jak ?atwo si? domy?li?, zauwa?alne s? mi?dzy Wietnamem Pó?nocnym i Po?udniowym. Na pó?nocy Wietnamu wyst?puje klimat monsunowy zwrotnikowy wilgotny. Upa?y panuj? tu od maja do pa?dziernika, a pora ch?odniejsza trwa od listopada do kwietnia. W Wietnamie pó?nocnym wyra?nie zaznaczaj? si? 4 pory roku o uk?adzie podobnym do tego, wyst?puj?cego w klimacie umiarkowanym. Wiosna i...

Również w kategorii: Wietnam

Thap Po Nagar Sanktuarium narodu Cham

Miasto Nha Trang jest jednym z najwa?niejszych i najbardziej lubianych centrw turystycznych Wietnamu. S?ynne s? zw?aszcza tutejsze pla?e oraz tereny do p?ywania i nurkowania. Najwi?ksz? atrakcj? jest jednak sanktuarium narodu Ch?m (Cham), ktrego pa?stwo istnia?o od II do XVII wieku, zanim nie zosta?o ca?kowicie podbite przez Wietnamczykw. Wietnam | ?wi?tynia Po Nagar, Nha Trang (by cathrinka ) Po Nagar, zwana pierwotnie Po Yang Ino Nagar, znana te? pod imieniem Uroja, czczona by?a w politeistycznej religii Ch?m, jako bogini p?odno?ci. Wraz z narastaj?cym wp?ywem hinduizmu og?oszono j? Bhagavati, ma??onk? g?wnego hinduistycznego boga Shivy. Wietnamczycy przyswoili sobie potem bogini?, jako Thien Y A na na potrzeby w?asnej religii konfucjanizmu i buddyzmu, przy czym otrzyma?a ona nieco inne znaczenie.

Również w kategorii: Po Nagar, Nha Trang

Wietnamskie przes?dy

Wietnamczycy rwnie? maj? swoje przes?dy, ktre chroni? przed nieszcz??ciem, reguluj? sprawy ?ycia codziennego i pozwalaj? utrzyma? kontrol? (a przynajmniej jej z?udzenie) nad otaczaj?c? rzeczywisto?ci?. Wietnam | Tak?e mieszka?cy Wietnamu maj? swoje przes?dy (by midorisyu ) Nie nale?y chwali? nowo narodzonego dziecka, poniewa? z?e duchy mog? si? nim niepotrzebnie zainteresowa?, a nawet zechcie? je zabra? (skoro jest takie wyj?tkowe i cenne). Nie nale?y stawia? na st? jednej miseczki ry?u i jednej pary pa?eczek – jedna miseczka jest stawiana umar?ym. Nie nale?y dotyka? swoimi pa?eczkami innych pa?eczek, ani zostawia? ich w jedzeniu.

Również w kategorii: Wietnam

Tradycyjne targi mieszka?cw gr

Grski region wok? miasta B?c H w prowincji Lo Cai na p?nocy Wietnamu zamieszkuj? prawie wy??cznie mniejszo?ci etniczne. To w?a?nie tu odbywaj? si? jedne z najbardziej popularnych tradycyjnych targw w Wietnamie. Gwarne t?umy okolicznych mieszka?cw, kolorowe stroje i stragany uginaj?ce si? pod ci??arem rozmaitych dbr, tworz? niezapomnian? atmosfer?. Wietnam | Mieszka?cy grskich rejonw p?nocnego Wietnamu (by C. Karras) Trzeba pami?ta?, ?e owe targi nie s? pomy?lane jako atrakcja dla turystw, ale s?u?? mieszka?com grskich wiosek, ktrzy cz?sto musz? w?drowa? tu godzinami.

Również w kategorii: Wietnam

Ao Dai tradycyjny wietnamski strj kobiecy

Tradycyjny wietnamski strój kobiecy ao dai (áo dài) to d?uga, czasem prosta, czasem bogato zdobiona tunika, noszona na lu?nych spodniach. Ao dai jest strojem niezwykle kobiecym, delikatnym i pi?knie podkre?laj?cym figur?. Cho? zas?ania niemal ca?e cia?o, widoczny czasem mi?dzy po?ami skrawek skóry potrafi – jak powiedzia?a w swej ksi??ce wietnamska autorka Kim Thúy – przyprawi? o zawrót g?owy. Wietnam | Ao dai jest strojem niezwykle kobiecym (by tunglycan ) Zwiewne ao dai Tajemnica ao dai tkwi w dopasowanym kroju i wysokim rozci?ciu tuniki, która, cho? narzucona na spodnie i zapi?ta pod szyj?, idealnie podkre?la kszta?ty i rozbudza wyobra?ni?. Ao dai szyte s? z delikatnych tkanin, które powiewaj?c na wietrze pot?guj? zjawiskowy efekt. Jest to strój niewinny i skromny, a jednocze?nie zachwycaj?cy – mo?e w?a?nie z powodu tego kontrastu robi tak du?e wra?enie...

Również w kategorii: Wietnam, Kultura i obyczaje,

Najpopularniejsze azjatyckie kierunki podr?y

Wed?ug danych serwisu Fru.pl, w oparciu o ilo?? dokonanych rezerwacji, liczba Polaków wybieraj?cych si? do Azji w 2012 roku wzros?a o 15% w stosunku do roku poprzedniego. Azja staje si? coraz bardziej dost?pna dla turystów, g?ównie dzi?ki uruchamianym nowym po??czeniom lotniczym, a tak?e dzi?ki wci?? utrzymuj?cym si? niskim cenom ju? na miejscu. Tajlandia | Tajlandia – oko w oko ze s?oniem (www.abcTajlandia.pl) (by elisfanclub ) Polacy wybieraj? Chiny i Tajlandi? Jak si? okazuje, równie? na podstawie analizy danych serwisu Fru.pl, spo?ród kierunków azjatyckich, najwi?cej polskich turystów wybiera Chiny i Tajlandi?.

Również w kategorii: Newsy z Wietnamu, Hanoi, Hoi An

Wiza Wietnam

Aby móc odwiedzi? Wietnam, nale?y zaopatrzy? si? w paszport i wiz? wjazdow?. Wizy wydaj? urz?dy konsularne Wietnamu. W przypadku posiadania promesy, któr? oferuj? ró?ne biura turystyczne i po?rednicz?ce, mo?liwe jest otrzymanie wizy na granicy pa?stwa (tylko je?li przekraczamy j? droga lotnicz?). Wietnam | Jeden z punktów kontrolnych na wietnamskiej granicy (by wakxy) Pozwolenie na pobyt mo?e zosta? cofni?te lub okres jego wa?no?ci mo?e by? skrócony, je?li cel pobytu jest inny ni? zadeklarowany albo nast?pi?o naruszenie prawa. Uwaga: Wietnam nie daje mo?liwosci wyrabiania wiz na lotnisku. W przypadku braku promesy lub wizy dana osoba nie zostanie wpuszczona na poklad samolotu do Wietnamu (Polviet.com).

Również w kategorii: Wietnam, Wiza

Grupa etniczna E De (Rade)

?, zwani tak?e Ra?, ?yj? od dawnych lat na Wy?ynie Centralnej Wietnamu, przewa?nie w prowincjach Dak Lak (??k L?k) i Gia Lai. Spis z 1 kwietnia 1999 roku wykaza? 270348 przedstawicieli tego narodu, dzisiaj jest ich ok. 330000. Ich j?zyk nale?y do grupy j?zykw malajo-polinezyjskich. Wietnam | Grupa etniczna E De zamieszkuje przede wszystkim prowincje Dak Lak i Gia Lai w regionie P?askowy?u Centralnego Wietnamu (by cathrinka.blog.de ) ?rd?a utrzymania Podstawowym po?ywieniem E De jest ry?. Oprcz niego uprawia si? tak?e kukurydz?, ziemniaki, tyto?, chili, warzywa i bawe?n?. W ostatnich latach coraz wi?kszego znaczenia nabiera przemys?owa produkcja kawy, kauczuku, pieprzu i kakao. Bawo?y, ?winie i kury s? hodowane w pierwszym rz?dzie do religijnych celw rytualnych. Szeroko rozpowszechniony je...

Również w kategorii: P?askowy? Centralny, Narody Wietnamu

Wietnamska herbata

„Pij wino rano, a herbat? w obiad” – mawiaj? Wietnamczycy. Chocia? wielu z nich potrafi zrezygnowa? z codziennej lampki wina, to z herbaty rano, w porze obiadowej i wieczorem – nigdy! Wietnam | Fili?anki z aromatyczn? wietnamsk? herbat? (by ticklemepink) Obowi?zkowa fili?anka Od herbaty zaczyna si? i herbat? ko?czy ka?dy posi?ek. Herbat? umieszcza si? na o?tarzu jako ofiar? i cz?stuje ni? go?ci. Na weselu, pogrzebie, festiwalu czy spotkaniu s?u?bowym – obowi?zkowo musi by? fili?anka gorzkiej zielonej herbaty.

Również w kategorii: Wietnam, Herbata

Tajemnicze Da Chong w grach Ba Vi

D Chng (Da Chong) jest miejscem tajemniczym i niemal nieznanym. Licz?cy 234 ha obszar le?y ok. 64 km na zachd od centrum Hanoi w grach dystryktu Ba Vi. Wietnam | Przez d?ugie lata Da Chong otacza?a g??boka tajemnica (by Cathrin Karras ) Wed?ug legendy w tym miejscu odby?a si? walka ducha gr S?n Tinh i ducha wody Th?y Tinh o przepi?kn? krlewn? M? N??ng (Mi Nuong). Ale nie z tego powodu jest dzisiaj ? Chng historyczn? atrakcj?. W roku 1957 podj?to decyzj?, aby zbudowa? w tym miejscu tajn? kwater? kierownictwa partii i rz?du na wypadek wojny.

Również w kategorii: Ba Vi, Hanoi,

Vinh Xuan Dai Zapomniana Zatoka

W niewielkiej prowincji Phu Yen na wybrze?u Wietnamu Centralnego nie zatrzymuje si? prawe ?aden turysta. Po?o?one w po?owie drogi mi?dzy Quy Nhon i Nha Trang nad rzek? Da Rang miasto Tuy Hoa (Tuy Ha), poza ?wi?tyni? Cham na grze Nhan i ma?? mi?? pla?? nie posiada w zasadzie innych atrakcji. Natomiast na p?nocy prowincji, w pobli?u miasteczka Song Cau (Sng C?u), znajduje si? prawdziwy klejnot: zatoka Xuan Dai, ktrej bajeczny krajobraz do dzi? zachowa? si? w nienaruszonym stanie. Wietnam | Vinh Xuan Dai okre?lana bywa mianem Zapomnianej lub ?pi?cej Zatoki (by Cathrin Karras ) Dzisiejszy Song Cau Jeszcze dzisiaj w Sng C?u jest bardzo niewiele miejsc noclegowych i nie istnieje ?adna infrastruktura turystyczna. Miejscowa ludno?? ?yje z rybo?wstwa i rol...

Również w kategorii: Song Cau, ?rodkowe Wybrze?e

Staro?ytno??

Najstarsze ?lady ludzkiej aktywno?ci na terenie dzisiejszego Wietnamu datowane s? na 300000 – 500000 lat p.n.e. Najstarsz? znan? dot?d kultur? tego regionu jest licz?ca ponad 30000 lat kultura Dieu. G?wnym miejscem znalezisk z tej epoki jest jaskinia Dieu w prowincji Ha Bnh na po?udnie od Hanoi. Wietnam | Najdawniejsze dzieje Wietnamu si?gaj? tysi?cy lat p.n.e. (by dalbera) Od narz?dzi kamiennych po hodowl? byd?a Pocz?wszy od 16000 lat p.n.e. istnia?a, wywodz?ca si? z tego samego regionu, tzw. kultura Ha Bnh. Jej wyroby kamienne znajdowano na terenie ca?ej kontynentalnej Azji Po?udniowej.

Również w kategorii: Wietnam

Fauna w Wietnamie

Mwi si? czasem, ?e fauna danego kraju jest bardzo bogata. Jak w takim razie nale?a?oby okre?li? ?wiat zwierz?t Wietnamu, gdzie niemal do ko?ca XX wieku uchowa? si? nieznany naukowcom gatunek ssaka? Wietnam | Klimat Wietnamu stwarza doskona?e warunki bytowania dla wielu gatunkw gadw (by pruzicka ) Saola Dopiero w 1992 roku odkryto w rejonie V? Quang du?ego ssaka z rodziny kr?torogich. By?a to prawdziwa sensacja XX wieku. Nowo poznane zwierz? wygl?da jak antylopa z rogami oryxa – st?d ?aci?ska nazwa Pseudoryx nghetinhensis. Polskie nazwy zwierz?cia, to „w? Vu Quang” albo „saola”. Saola zamieszkuje doliny rzek w lasach deszczowych, odleg?e od ludzkich osiedli. Osi?ga ci??ar do 100 kg. Niestety, nale?y do najrzadszych zwierz?t kopytnych ?wiata i jest zagro?one wygini?ciem. Populacj? saola szacuje si? na kilkaset sztuk.

Również w kategorii: Wietnam, Fauna

Wietnamskie owoce

Stosy dorodnych owocw na wietnamskich targach zadziwiaj? bogactwem egzotycznych kszta?tw, kolorw i zapachw. W?rd dobrze znanych bananw, ananasw, czy wygl?daj?cych ja wielkie grejpfruty – pomelo, mo?na spotka? mi?dzy innymi: Wietnam | Stosy owocw na wietnamskim targu (by flydime ) Durian (s?u ring) Kolczasty owoc o owalnym kszta?cie. Jego d?ugo?? dochodzi do 40 cm, a waga do 5 kg. Ro?nie na drzewach osi?gaj?cych wysoko?? nawet 40 m, nic wi?c dziwnego, ?e durian ma opini? najniebezpieczniejszego owocu ?wiata – spadaj?cy z du?ej wysoko?ci kilkukilogramowy ci??ar z pewno?ci? mo?e wyrz?dzi? krzywd?.

Również w kategorii: Wietnam

Gdzie smutek si? u?miecha, a rado?? p?acze

Nic nie by?oby w stanie lepiej wyrazi? nastroju grobowcw krlw Nguyen (Nguy?n), ni? te wersy nadpisu. Bez w?tpienia by?y one inspirowane grobami Ming w Pekinie. Ale s? te? wyrazem wietnamskiego pojmowania ?ycia. Wietnam | Grobowiec krla Tu Duc (by C. Karras ) Warto?? historyczna grobowcw Nguy?n obmy?lili i rozpocz?li budow? swoich grobowcw jeszcze za ?ycia. Te niezwyk?e po?miertne pomniki nie tylko propaguj? wietnamsk? sztuk? XIX i XX wieku, ale rwnie? mwi? wiele o osobowo?ci budowniczych, podkre?laj?c jednocze?nie ich donios?e znaczenie historyczne. Lokalizacja ??cznie siedem grobowcw krlw z dynastii Nguyen (Nguy?n) (1802-1945) znajduje si? w odleg?o?ci zaledwie kilku kilometrw na po?udnie od Hue (Hu?).

Nard Ba Na (Ng??i Ba Na)

Nard Ba Na, zwany tak?e Bahnar, osiedli? si? na Wy?ynie Centralnej ju? przed wiekami i tym samym nale?y do najstarszych mieszka?cw tego regionu. Wed?ug spisu ludno?ci z 1.04.1999 r. w Wietnamie ?y?o 174456 osb narodowo?ci Ba Na, obecnie ich liczba wzros?a do ok. 200000. Wioski Ba Na, ktre zawsze le?? nad rzekami, mo?na napotka? w prowincjach Kon Tum i Gia Lai, jak rwnie? granicz?cych regionach grskich prowincji Bnh ??nh i Ph Yn. Ich j?zyk nale?y do grupy mon-khmer i dzieli si? na r?ne dialekty. Wietnam | Ba Na posiadaj? bogate dziedzictwo literackie i artystyczne (by Cathrin Karras ) ?ycie codzienne Ba Na gospodaruj? na polach tarasowych, gdzie uprawiaj? ry?, warzywa, owoce, trzcin? cukrow? i bawe?n?. Oprcz tego hoduj? ?winie, kozy i drb. W ich wioskach powstaj? wyroby kowalskie i ceramiczne. Kobiety tkaj? materia?y z tradycyjnymi motywami, podczas gdy m??czy?ni wyplataj? kosze. Na targach wymienia si? cz?sto towar za towar.

Jaskinie Dam Da (??m ?a)

Dobre sto kilometrw na po?udnie od Hanoi, ca?kiem na po?udniu prowincji Ha Bnh i niedaleko s?ynnej Pagody Perfumowej (Cha H??ng), znajduje si? atrakcja, ktrej na pr?no by szuka? w przewodnikach turystycznych. Wietnam | Bajeczne jaskinie ??m ?a (by C. Karras ) Kompleks Dam Da Kompleks Dam Da (??m ?a) nale?y do gminy Phu Lao (Ph Lo) w dystrykcie Lac Thuy (L?c Th?y) i jest po?o?ony w przepi?knym krajobrazie krasowym na terenach zasiedlonych przez mniejszo?? etniczn? Muong (M??ng). W jego sk?ad wchodz? wzniesione w grach ?wi?tynie i pagody, jak rwnie? oko?o 20 wapiennych grot. W kilku grotach odkryto pami?tki licz?cej ponad 10000 lat starej kultury Ha-Bnh, ktra rozprzestrzeni?a si? w du?ej cz??ci po?udniowo-wschodniej Azji.

Również w kategorii: Lac Thuy, Newsy z Wietnamu, , Okolice Hanoi

Con Dao piek?o/niebo

Nie wszyscy przybywali na wietnamsk? wysp? Con Dao (Cn ??o) dobrowolnie: Marco Polo szuka? tutaj w 1284 roku schronienia przed burz? za? do lat 70. ubieg?ego stulecia na „Diabelsk? Wysp?” internowani byli wi??niowie. Kto przyje?d?a tutaj dzisiaj, robi to z w?asnej woli – i znajduje raj z ciemn? przesz?o?ci?. Wietnam | Cn ??o – rajska wysepka z ciemn? przesz?o?ci? (by C. Karras ) Pami?tki bolesnych czasw Na znajduj?cym si? na wyspie cmentarzu Hang Duong (Hng D??ng), pochowana zosta?a bohaterka narodowa V Th? Su. W 1949 roku, w wieku zaledwie 17 lat, po akcji zbrojnej przeciwko francuskim kolonistom, zosta?a schwytana i jako pierwsza Wietnamka skazana na ?mier?. Jej nazwisko zna w Wietnamie ka?de dziecko. Idylliczne pi?kno cmentarza zak?ca ?wiadomo??, ?e wielu spoczywaj?cych tu ludzi zgin??o w znajduj?cym si? na wyspie wi?zieniu, mieszcz?cym si? w willi by?ego francuskiego gubernatora. Ma?a wystawa z mrocznych czasw, ktre przynios?y temu miejscu miano „Diabelskiej Wys...

Również w kategorii: Wyspy, Con Dao, Ho Chi Minh (Sajgon)

Hoi An (H?i An) port na jedwabnym szlaku

Stare miasto Hoi An (H?i An) w Wietnamie Centralnym, w prowincji Qu?ng Nam, le?y otoczone polami ry?owymi, przy uj?ciu rzeki Thu B?n do Morza Po?udniowochi?skiego. Od Da Nang (? N?ng) oddalone jest jedynie o 30 km i liczy ok. 75 tys. mieszka?cw. Wietnam | Japo?ski most Cha C?u – symbol miasta Hoi An (by dgmckelvey ) Spokojne miejsce spotka? H?i An (co w przybli?eniu znaczy: „spokojne miejsce spotka?”) by?o niegdy? najwi?kszym portem w Azji Po?udniowo-Wschodniej i stacj? „morskiej drogi jedwabnej”. W czasach krlestwa Champa miasto nosi?o nazw? Lm ?p Ph? (miasto Ch?mpa), p?niej Hi Ph? (miejsce nad morzem), a pod panowaniem Francuzw – Faifo (z?a wymowa starej nazwy Hi Ph?). Nazwa Hoi An (H?i An) pojawi?a si? na mapie po raz pierwszy w 1630 roku.

Również w kategorii: ?rodkowe Wybrze?e, Hoi An

Wietnamski kapelusz non la (nn l)

W Wietnamie kapelusz jest czym? wi?cej, ni? tylko nakryciem g?owy. Pleciony sto?kowy kapelusz stanowi? od wiekw symbol Wietnamu. Czy nadal jest noszony? Wietnam | Sto?kowy kapelusz jest symbolem Wietnamu (by envizion ) Z czym kojarzy Wam si? s?owo „Azja” poza Budd?, niskimi zarobkami i chaosem na ulicach? By? mo?e w?a?nie ze sto?kowatym kapeluszem – nakryciem g?owy z jasnej plecionki, znanym w dalekich stronach po?udniowo-wschodniej Azji, szczeglnie w Wietnamie. Tradycyjny wietnamski kapelusz non la (nn l) posiada idealn? form? geometryczn? trjk?ta prostok?tnego i jest podtrzymywany na g?owie przy pomocy jedwabnego paska pod brod?. Kapelusze s? wyplatane z li?ci palmowych na bambusowych ramkach, s? ?wiat?o- i wodoszczelne, chroni? zarwno przed s?o?cem, jak i przed deszczem. Nn l mo?e by? te? wykorzystywany jako naczynie do picia albo przenoszenia wody. Podczas upa?w, zamoczony w wodzie, mo?e s?u?y? jako zaimprowizowany „sch?adzacz” g?owy. Jak podpowiadaj? nasi i...

Również w kategorii: Ciekawostki o Wietnamie, Kultura i obyczaje,

Cesarska Cytadela z Wie?? Flagow? symbol Hanoi

Cesarska Cytadela Than Long (Th?ng Long) zosta?a zbudowana przez dynasti? Ly (Lý) w XI wieku, na pozosta?o?ciach chi?skiej twierdzy z VII wieku, jako oznaka niezale?no?ci pa?stwa Dai Viet (??i Vi?t). Ta interesuj?ca budowla znajduje si? w stolicy Wietnamu – Hanoi. Wietnam | Wie?a Flagowa jest jednym z zachowanych elementów Cytadeli w Hanoi oraz charakterystycznym symbolem wietnamskiej stolicy (by jlascar) Cesarska Cytadela – Hoàng thành Th?ng Long Nazwa tego obiektu brzmi: Hoàng thành Th?ng Long, gdzie Thang Long, to dawna nazwa Hanoi, a hoang thanh oznacza po prostu "cytadel?". Budowla ta by?a rezydencj? wielu wietnamskich dynastii królewskich, pod których panowaniem miasto Th?ng Long pozostawa?o stolic? od 1010 r. do 1802 r., zmieniaj?c tylko w mi?...

Również w kategorii: Wietnam, Hanoi, Wie?a Flagowa

Nha Trang

Nha Trang [wymowa: nia czang], nazywane te? "Nice? Wietnamu", jest najcz??ciej odwiedzanym wietnamskim k?pieliskiem. Le?y w prowincji Khanh Hoa (Khnh Ha) na po?udniowym wybrze?u. Jest oddalone ok. 450 km na p?nocny wschd od miasta Ho Chi Minh. Wietnam | Pla?a w Nha Trang (by infanticida ) Infrastruktura turystyczna Szeroka piaszczysta pla?a z promenad? ci?gnie si? ponad cztery kilometry wzd?u? miasta. W pobli?u wody znajduje si? mnstwo hoteli wszystkich kategorii, restauracje, biura podr?y i o?rodki sportw wodnych, oferuj?ce m. in. kursy nurkowania. Pi?kna pla?a i dobra zabawa Turystw zach?caj? przede wszystkim uliczki w po?udniowej cz??ci miasta, gdzie koncentruj? si? lokale, w ktrych pulsuje intensywne nocne ?ycie. Wi?kszo?? zagranicznych i wietnamskich urlopowiczw ??czy tutaj pla?owy wypoczynek z jednym z najlepszych nightlifes w kraju. Nha Trang jest jedyn? w swoim rodzaju mieszank? ?ycia pla?owego i imprezowego, ktra przyci?ga t?umy turystw. W ci?gu dnia go?cie z r?nych stron ?wiata k?pi? si? i opalaj? na pla?y, ...

Gra Yen Tu

W pobli?u miasteczka Ung B w prowincji Qu?ng Ninh (p?nocny Wietnam), oddalona o ok. 125 km od Hanoi, znajduje si? gra Yen Tu (Yn T?), b?d?ca od stuleci istotnym centrum wietnamskiego buddyzmu. Wietnam | Wspinaczka na gr? Yen Tu (Yn T?) (by johnlemon ) Na szczycie wzniesienia o wysoko?ci 1 068 metrw nad poziomem znajduje si? budowla ?wi?tynna – pagoda Dong (Cha ??ng). Historia grskich ?wi?ty? Trzeci krl dynastii Tran (1225-1400) – Tr?n Nhn Tng (1258-1308), po zrzeczeniu si? tronu na rzecz swojego syna – Tr?n Anh Tng’a (1276-1320), uda? si? na gr? Yen Tu (Yn T?) i za?o?y? tam buddyjsk? sekt? zwan? Szko?? Bambusowego Lasu (Trc Lm Yn T?). By?y krl w ciekawy sposb zagospodarowa? grskie tereny: zarz?dzi? tam budow? setek obiektw religijnych, ktre s?u?y?y zarwno jako szko?a, jak i do celw religijnych.

Ly Son "Krlestwo Czosnku"

W okolicach Da Nang znajduj? si? trzy malownicze wyspy L S?n, ktre coraz cz??ciej staj? si? przedmiotem zainteresowania przybywaj?cych do Wietnamu turystw. Miejsce to kusi wspania?ym krajobrazem, male?k? skryt? w?rd ska? ?wi?tyni? i plantacjami aromatycznego czosnku. Wietnam | L S?n to nazwa ma?ego archipelagu trzech wysp. Najwi?ksza z nich to ??o L S?n, mniejsza – ??o B a najmniejsza – M Cu (by C. Karras ) Grupa wysp Ly Son (L S?n) znajduje si? na Morzu Po?udniowochi?skim w odleg?o?ci ok. 30 km od wybrze?a prowincji Qu?ng Ngi w centralnym Wietnamie. Sk?ada si? ona z trzech wysp o powierzchni ok. 10 km2. Na g?wnej wyspie Dao Ly Son (??o L S?n) i po?o?onej na p?noc od niej mniejszej wyspie Dao Be (??o B) ?yje ponad 20000 ludzi (skupionych w trzech gminach), ktrych g?wnym ?rd?em utrzymania jest po?w ryb i owocw morza o...

Również w kategorii: Wietnam, Da Nang, ?rodkowe Wybrze?e

Phan Thiet

Miasto Phan Thiet (Phan Thi?t) jest stolic? prowincji Binh Thuan (Bnh Thu?n), a przy tym jej centrum politycznym, ekonomicznym i kulturalnym. Le?y nad Morzem Po?udniowochi?skim w odleg?o?ci ok. 198 km na p?nocy-wschd od Ho Chi Minh. Wietnam | Phan Thiet to malowniczy wietnamski kurort, ch?tnie odwiedzany tak?e przez Polakw (by 414vn ) Popularny kurort Wietnamu Phan Thiet (Phan Thi?t) z bajecznym p?wyspem Mui Ne (M?i N), g??boko wci?t? zatok? i palmami kokosowymi rozwin??o si? w popularny kurort Wietnamu. Niezliczone hotele, restauracje i biura podr?y konkuruj? ze sob? wzd?u? 16-kilometrowej, przypominaj?cej nadmorski bulwar, ulicy. Na bardzo w?skiej miejscami pla?y bez przerwy spotyka si? rybakw z ich kutrami, koszami i sieciami. D?ugie przepe?nione s?o?cem wy...

Da Nang (? N?ng)

Najwi?ksze miasto centralnego Wietnamu le?a?o niegdy? na obszarze krlestwa Ch?m. Wietnamska nazwa miasta wywodzi si? od historycznego okre?lenia tej miejscowo?ci jako „Daknan”, co znaczy?o „Rozleg?y obszar wody”. Ma to zwi?zek z po?o?eniem Da Nang (? N?ng) nad delt? rzeki Hn. Wietnam | Da Nang znajduje si? w 10 najch?tniej odwiedzanych miast Wietnamu (by archer10 ) Jedno z wa?niejszych miast po?udniowo-?rodkowego wybrze?a Wietnamu Obok Da Nang (zapisywanym czasem tak?e jako: Danang) przebiega pa?stwowa trasa nr 1, ??cz?ca Hanoi z miastem Ho Chi Minh: do stolicy jest st?d 763 km, a do Ho Chi Minh – 982 km. Poza po??czeniem drogowym istniej? dogodne po??czenia kolejowe oraz lotnicze (lotnisko w Da Nang posiada status lotniska mi?dzynarodowego). W pobli?u Da Nang znajduj? si? dwa najbardziej popularne w?rd turystw miasta centralnego Wietnamu: Hue ...

Również w kategorii: Wietnam, Da Nang

Dworzec kolejowy w Da Lat

Czy wiesz, co jest prawdziw? architektoniczn? pere?k? miejscowo?ci Da Lat (? L?t)? O dziwo nie chodzi tu o ?adn? pi?kn? ?wi?tyni?… Wietnam | Stacja kolejowa w ? L?t (by C. Karras) Miejscem, ktre koniecznie musimy odwiedzi?, wybieraj?c si? do ? L?t, jest tutejszy dworzec kolejowy. Architektura tego niezwyk?ego dworca harmonijnie ??czy elementy zachodnie (Art Deco) ze stylem egzotycznego budownictwa Indochin. Budynek zaprojektowany zosta? w 1932 r. przez francuskich architektw, a jego uroczyste otwarcie mia?o miejsce w 1938 r.

Również w kategorii: Wietnam, Da Lat

Park Narodowy Ba Be (Ba B?)

Ju? francuskich kolonialistw zachwyci?o pi?kno krajobrazu roztaczaj?cego si? wok? jeziora Ba Be (Ba B?) w prowincji Bac Kan na p?nocy Wietnamu. Ten malowniczy grski region, bogaty w rzeki, jeziora i wodospady, wznosi si? na wysoko?? ok. 1100 metrw n.p.m. Wietnam | Jeden z mieszka?cw Parku Narodowego Ba Be (Ba B?) (by C. Karras) Jezioro Ba Be, d?ugie na osiem kilometrw, osi?gaj?ce szeroko?? do dwch kilometrw i g??bokie na 35 m, otaczaj? strome ska?y krasowe. Sam zbiornik le?y na wysoko?ci 150 m n.p.m. Nazwa Ba B? oznacza, ?e ten zbiornik wodny sk?ada si? z trzech oddzielnych jezior (P L?m, P L i P Lng).

Delta Mekongu magnesem dla turystw

Rok 2010 by? dobrym rokiem dla turystyki w Delcie Mekongu: ??cznie w regionie tym naliczono 1,46 mln zwiedzaj?cych, czyli o 20% wi?cej ni? w roku poprzednim. Jak podaj? statystyki, jedna trzecia wszystkich zagranicznych go?ci Wietnamu odwiedza to malownicze miejsce. Wietnam | Jedna trzecia wszystkich zagranicznych go?ci Wietnamu odwiedza Delt? Mekongu (by dgmckelvey) Szeroko rozga??zione uj?cie rzeki oferuje mnstwo turystycznych atrakcji. Najbardziej znane s? p?ywaj?ce targi w Cai Be (Ci B) i Cai Rang (Ci R?ng, ko?o C?n Th?). Inne osobliwo?ci, to m. in. p?ywaj?ce wioski ko?o Long Xuyen (Long Xuyn) i Chau Doc (Chu ??c), osiedla Khmerw i khmerskie pagody po drodze do Kambod?y oraz rybne farmy, w ktrych pod p?ywaj?cymi domami hoduje si? cenione w Europie pangi.

Pagoda ?wi?tego ?wiat?a

W samym ?rodku delty Rzeki Czerwonej, w wiosce Duy Nhat (oko?o 10 km od miasta Thai Binh i ok. 110km od Hanoi), znajduje si? jeden z najpi?kniejszych klasztorw buddyjskich P?nocnego Wietnamu – Chua Keo (Cha Keo), czyli Pagoda ?wi?tego ?wiat?a. Wietnam | Buddyjska ?wi?tynia Cha Keo (by C. Karras) W Cha Keo czczony jest otaczany legend? mnich D??ng Khng L? (1016-1094), ktry uleczy? z ci??kiej choroby krla L Thnh Tng. Za ten czyn mnich otrzyma? od w?adcy honorowy tytu? L Qu?c S?, czyli: Zas?u?ony Nauczyciel Narodu.

Podziemne krlestwo

Gigantyczna sie? jaski? odkryta dwa lata temu w sercu wietnamskiej d?ungli okaza?a si? na tyle wielka, ?e do tej pory nie uda?o si? zbada? jej w ca?o?ci. Dotychczasowe wyniki pozwalaj? jednak pokusi? si? o stwierdzenie, ?e jest to jedno z najwi?kszych odkry? w dziejach speleologii. Wietnam | Tajemnicze zak?tki Parku Narodowego Phong Nha - Ke Bang (by longo) W 2009 roku brytyjscy speleolodzy odkryli wej?cie do jaskini Hang Son Dong (Hang S?n ??ng) le??cej w obr?bie wietnamskiego Parku Narodowego Phong Nha - Ke Bang (Phong Nha-K? Bng). Pocz?tkowo jej rozmiary szacowano na raczej skromne: 150 m d?ugo?ci i 60 m wysoko?ci. Dwie nast?pne ekspedycje zaowocowa?y jednak zaskakuj?cym odkryciem ukrytych przej?? w g??b sieci jaski?, ktrych wn?trza okaza?y sie niebywale przestronne, bogate i pi?kne (nie tylko dla mi?o?nikw speleologii).

Den Quan Thanh (??n Qun Thnh) ?wi?tynia Niebia?skiego Stra?nika w Hanoi

Jest to najwa?niejsza ?wi?tynia taoistyczna w Hanoi. Zosta?a zbudowana w 1010 r. i po?wi?cona jednemu z najpot??niejszych bogów taoizmu - Xuan Wu (wiet. Tr?n V?). Wietnam | Taoistyczna ?wi?tynia Quán Thánh (by cmiller) Zgodnie z wierzeniami wyznawców taoizmu, oddawanie bogu nale?ytej czci ma uchroni? miasto przed wszelkim nieszcz??ciem.

Również w kategorii: Wietnam, Hanoi

Krtka wizyta u lekarza medycyny tropikalnej w pytaniach i odpowiedziach

Wielu turystów, szczególnie tych wybieraj?cych si? w tropiki po raz pierwszy, nurtuj? pytania dotycz?ce bezpiecze?stwa i zdrowia w podró?y. Przed udaniem si? na egotyczn? wycieczk? warto skontaktowa? si? z lekarzem, specjalizuj?cym si? w zapobieganiu i leczeniu chorób specyficznych dla warunków tropikalnych. Do lekarza medycyny tropikalnej najlepiej uda? si? na 2 miesi?ce przed planowan? podró?? (by mc4army) Poni?ej prezentujemy mini-wizyt? lekarsk? uj?t? w formie pyta? i odpowiedzi:

Również w kategorii: Wietnam

Poczta G?wna w Sajgonie

Wybudowany w latach 1886-1891 budynek g?ównego urz?du pocztowego H? Chí Minh znajduje si? na wschód od katedry Notre Dame. Starannie odrestaurowana Poczta G?ówna stanowi znacz?c? osobliwo?? miasta. Wietnam | Zabytkowy budynek poczty (by eustaquio) Koniecznie nale?y zwiedzi? wn?trze gmachu, gdzie gigantyczna hala z okienkami przypomina stare czasy, a ogromny portret „Wujka Ho” (Nguy?n Sinh Cunga znany tak?e jako H? Chí Minh) – pó?niejsze dzieje miasta.

Również w kategorii: Wietnam, Ho Chi Minh (Sajgon)

Ao Yem (o Y?m) kobieco i praktycznie

Pe?ne wdzi?ku kobiety i dziewcz?ta w narodowym stroju o Di s? symbolem Wietnamu. Obok o Di istnieje jeszcze jedna niezb?dna cz??? kobiecej garderoby – o Y?m. Wietnam | Kobiece okrycie wierzchnie zwane o Y?m (by C. Karras) o Y?m to grna cz??? damskiego okrycia, bez plecw, podtrzymywan? w?sk? ta?m? na karku, noszon? cz?sto – ale nie tylko – jako bielizna. Pierwowzr pochodzi z Chin i nazywa si? tam d d?u ( ?? ).

Również w kategorii: Wietnam, , Kultura i obyczaje

Wietnam P?nocny

Wy?ynne i grskie rejony p?nocnego Wietnamu zamieszkuj? liczne mniejszo?ci etniczne. Zlokalizowane tu wypy i zatoki s? interesuj?cym celem wypraw turystycznych. Region ten odegra? tak?e niebanaln? rol? w historii Wietnamu. Wietnam | Mieszkanka p?nocnego Wietnamu (by snips) Region P?nocno-Wschodni (Vng ?ng B?c) Region obejmuje tereny 11 prowincji na p?noc od Delty Rzeki Czerwonej. Na p?nocy graniczy z Chinami. Ten grski i wy?ynny region Wietnamu zamieszkuj? liczne mniejszo?ci etniczne. Wapienne ska?y uformowa?y odnog? Zatoki Tonki?skiej – s?ynn? Zatok? Ha Long. Skaliste wyspy i wysepki, stromo wznosz?ce si? nad morzem, stanowi? cel wycieczek krajowych i zagranicznych.

Również w kategorii: Wietnam, , Regiony Wietnamu, Geografia

Najciekawsze muzea

Pasjonaci wietnamskiej historii i kultury, poza empirycznym poznawaniem poszczególnych zak?tków kraju, nie mog? omin?? najciekawszych muzeów Hanoi, gdzie dane okresy dziejów podawane s? wr?cz „na tacy”, w formie atrakcyjnych i niezwykle ciekawych wystaw. Wietnam | Muzeum Etnologiczne (by yarra64) Muzeum H? Chí Minh - otwarte w dniu 100 urodzin H? Chí Minha (19.05.1990 r.). Przedstawia zarówno osob? "Wujka Ho", jak i czasy, których dzia?a?. Mo?na obejrze? interesuj?ce zdj?cia, r?kopisy itp.

Również w kategorii: Wietnam, Hanoi

Ulice i bulwary Ho Chi Minh (H? Ch Minh)

Poza zwiedzaniem zabytków i ?wi?ty?, ciekaw? atrakcj? mo?e by? zwyk?y spacer uliczkami H? Chí Minh. To one najwierniej odzwierciedlaj? charakter miasta, wprost t?tni? ?yciem. Rowerzy?ci w s?omkowych kapeluszach, przydro?ne kolorowe stragany, dzieci graj?ce w pi?k?, a wszystko to na tle tradycyjnych wietnamskich budowli i kolonialnych kamienic – ulice dawnego Sajgonu s? atrakcj? sam? w sobie i niewyczerpanym ?ród?em przepi?knych fotograficznych  kadrów. Wietnam | Malownicze ulice Sajgonu (by bernardoh) Ulica ??ng Kh?i Za czasów kolonialnych nazywa?a si? „Rue Cartinat” i by?a malownicz? promenad?. W czasie wojny ameryka?skiej jej opinia zosta?a mocno nadszarpni?ta poprzez otwierane dla ameryka?skich ?o?nierzy bary i domy publiczne.

Również w kategorii: Wietnam, Ho Chi Minh (Sajgon)

Katedra ?w. Jzefa - Nha tho chinh toa Thanh Giuse (Nh th? chnh ta Thnh Giuse)

W 1873 r. biskup Hanoi Paul-Francois Puginier otrzyma? od w?adz miejsce pod budow? ko?cio?a. Drewniany budynek stan?? na miejscu pagody Bào Thiên, zrujnowanej podczas wojny. Wietnam | Figura Matki Boskiej przed Katedr? ?w. Józefa w Hanoi (by eustaquio) W 1882 r. biskup Puginier zacz?? realizowa? plan budowy ko?cio?a, który dzisiaj stanowi jedn? z wa?niejszych atrakcji Hanoi.

Również w kategorii: Wietnam, Hanoi

J?zyk wietnamski - wymowa i intonacja

J?zyk wietnamski nale?y do grupy j?zyków tonalnych, a to oznacza, ?e nie wystarczy samo odczytanie zapisanych liter, ale trzeba jeszcze wypowiedzie? s?owo w odpowiednim tonie. Pierwszy kontakt z mówionym j?zykiem wietnamskim mo?e nas troch? zaskoczy? i zdezorientowa?. Najdrobniejsza zmiana intonacji zmienia bowiem znaczenie danego wyrazu. Wietnam | Aby zosta? zrozumianym przez miejscowych nie wystarczy samo odczytanie wietnamskich liter, niezwykle istotna jest tak?e intonacja (by flydime) Nie nale?y si? jednak poddawa? – im trudniejszy j?zyk, tym wi?ksza satysfakcja z opanowania ka?dego obcego s?owa.

Również w kategorii: Wietnam

Warzywa Azji Po?udniowo-Wschodniej

Warzywa s? powszechnie u?ywane w kuchni wietnamskiej. Ro?liny o zupe?nie neutralnym lub przeciwnie - bardzo wyrazistym, oryginalnym smaku, stanowi? podstaw? wielu potraw, szczególnie zup i sa?atek. Wietnam | Zbiór kolczochów (by CIAT - International Center for Tropical Agricultu's photostream ) Kolczoch (po wietnamsku: "su su"; inne nazwy: chayote, choko) Gatunek z rodziny dyniowatych. Jedna z nielicznych ro?lin, których wszystkie cz??ci s? jadalne. Kolczoch ma neutralny smak i mo?e by? dodatkiem do wielu potraw.

Również w kategorii: Wietnam

Klimat Wietnamu

{jcomments on}

Również w kategorii: Wietnam

Fajka dieu cay (?i?u cy)

Palenie bambusowej fajki ?i?u cày (przybli?ona wymowa: [dieu kaj]) jest znan? wietnamsk? tradycj?. Fajk? pali si? zwyczajowo po jedzeniu w czasie picia herbaty. Wietnam | Palenie tytoniu jest znan? wietnamsk? tradycj? (by paolobosonin) ?i?u cày mo?na nazwa? wietnamsk? fajk? wodn?, jako ?e dym przechodzi tutaj równie? przez wod?, któr? nalewa si? do pierwszego odcinka fajki przez otwór na sto?ek. Kulk? tytoniu (thu?c lào) wk?ada si? w sto?ek i podpala bambusowym ?uczywem.

Również w kategorii: Wietnam

Szalony Dom w Da Lat

W odleg?o?ci oko?o 1 km na po?udnie od jeziora Xuân H??ng znajduje si? oryginalna budowla rodem z fantastycznej ba?ni lub wyj?ta prosto z planu filmu Tima Burtona… Wietnam | Szalony Dom w ?à L?t (by hiyori13) Ten niezwyk?y architektoniczny twór nosi nazw? „Szalonego Domu”.  Autork? pomys?u jest ekscentryczna wietnamska artystka ??ng Vi?t Nga.  Budynek przez ni? zaprojektowany wzniesiono w 1990 roku, ale prace nad jego wyko?czeniem trwa?y jeszcze kilka lat.

Również w kategorii: Wietnam, Da Lat

Piwo - Bia hoi (Bia h?i)

W Wietnamie wyró?ni? mo?na kilka gatunków dobrego miejscowego piwa, które jest sprzedawane w butelkach. Bia h?i jest jednak czym? wyj?tkowym. Chodzi tutaj o lekkie piwo beczkowe o zawarto?ci alkoholu rz?du 4-4,5 %. Wietnam | Bia h?i dostaniemy niemal?e wsz?dzie (by rocrowley) Bia h?i  jest dost?pne w ca?ym kraju. Litr tego piwa kosztuje ok. 4000 VND, co równa si? ok. 20 centom ameryka?skim.

Również w kategorii: Wietnam

Zatoka Ha Long (H? Long)

Zatoka H? Long (V?nh H? Long) to obszar 1500 km2 w Zatoce Tonki?skiej na p?nocy Wietnamu. Le?y w odleg?o?ci 3 godzin jazdy samochodem z Hanoi na wschd. Wietnam | Kajobrazy Zatoki H? Long (by marfis75) Przyrodnicze dziedzictwo ?wiata Tutejszy krajobraz tworz? tysi?ce ska? wapiennych, wystaj?cych z morza na wysoko?? kilkuset metrw oraz mnstwo mniejszych i wi?kszych wysp, w wi?kszo?ci niezamieszkanych przez ludzi. W roku 1994 Zatoka H? Long zosta?a wpisana na list? ?wiatowego Dziedzictwa UNESCO.

Również w kategorii: Wietnam, Hanoi, Okolice Hanoi

Jak dotrze? do Wietnamu?

Do po?o?onego na Dalekim Wschodzie Wietnamu dotrze? mo?na zarówno drog? powietrzn?, jak i l?dow?. To, jaki sposób wybierzemy na przemierzenie tysi?cy kilometrów dziel?cych Polsk? od Wietnamu, zale?y od naszych podró?niczych preferencji. Wietnam | Wietnamskie wybrze?e z lotu ptaka (by nlann) Podró? samolotem Do Wietnamu mo?na dosta? si? samolotem, albo – je?li kto? ma du?o czasu – tak?e drog? l?dow?. Z lotniska Ok?cie w Warszawie (WAW) istniej? po??czenia z mi?dzynarodowymi portami lotniczymi w Hanoi (HAN) i Ho Chi Minh (SGN) z przesiadkami Moskwie, Londynie albo Frankfurcie nad Menem. Cz?sto mo?na te? dolecie? do Wietnamu przez Hongkong albo Bangkok.

Również w kategorii: Wietnam

Wietnam zdrowie

Poziom opieki medycznej w Wietnamie odbiega generalnie od standardów europejskich. Jedynie w du?ych miastach, jak Hanoi i Ho Chi Minh, czynne s? prywatne kliniki medyczne, gdzie poziom us?ug medycznych stoi na wysokim poziomie, ale te? koszt pobytu w nich jest bardzo wysoki. Konsultacja w takiej klinice kosztuje ok. 80 USD. Wietnam | Okresowe badania stanu zdrowia mieszka?ców prowincji Bac Ninh (by soldiersmediacenter) Najlepszym rozwi?zaniem jest wykupienie ubezpieczenia, które pokryje koszty leczenia, oraz unikanie sytuacji, które mog? zagra?a? naszemu zdrowiu.

Również w kategorii: Wietnam

Wietnam informacje dla kierowcw

Przepisy ruchu drogowego w Wietnamie nie ró?ni? si? zasadniczo od naszych, nie oznacza to jednak, ?e mo?na sobie wynaj?? samochód, na przyk?ad w Hanoi, i przemierza? beztrosko kraj wzd?u? i wszerz. Wietnam | Na wietnamskich drogach wiele mo?e nas zaskoczy? (by wirralwater) W?adze wietnamskie nie uznaj? ani krajowego (polskiego), ani mi?dzynarodowego prawa jazdy. Mo?liwe jest uzyskanie wietnamskiego prawa jazdy na podstawie polskiego, ale decyzj? o samodzielnym prowadzeniu samochodu po wietnamskich drogach i ulicach dobrze jest dwa razy przemy?le?.

Również w kategorii: Wietnam

Warunki naturalne i krainy geograficzne Wietnamu

58 prowincji oraz 5 miast wydzielonych o statusie prowincji tworzy 8 regionw Wietnamu, zr?nicowanych pod k?tem warunkw naturalnych, krajobrazu i rozwoju gospodarczego. Nale?? do nich: Region Delty Mekongu, Region Delty Rzeki Czerwonej, Region Po?udniowo-Wschodni, Region P?nocno-Wschodni, Region P?nocno-Zachodni, Region P?askowy?u Centralnego, Region Wybrze?a Po?udniowo-?rodkowego i Region Wybrze?a P?nocno-?rodkowego. Wietnam | W granicach Wietnamu wyr?nia si? 8 regionw geograficznych (by noosles33)

Również w kategorii: Wietnam, Regiony Wietnamu, Geografia

P?askowy? Centralny

Region P?askowy?u Centralnego (Vng Ty Nguyn), granicz?cy z Laosem i Kambod??, nie posiada dost?pu do morza. Obecnie P?askowy? Centralny dzieli si? na 5 prowincji (przed zjednoczeniem Wietnamu by?o ich 7). Wietnam | P?askowy? Centralny jest jednym z ubo?szych regionw Wietnamu (by CIAT - International Center for Tropical Agricultu's) Problemy regionu Grskie i wy?ynne tereny ?rodkowego Wietnamu zamieszkuj? liczne mniejszo?ci narodowe. Wed?ug spisu ludno?ci z 2009 r. region zamieszkuje 5107400 osb. Oznacza to ponad trzykrotny przyrost ludno?ci w porwnaniu z rokiem 1976.

Phan Rang - bajeczne pla?e i wci?? ?ywa kultura Cham (Ch?m)

Ma?e miasteczko Phan Rang le?y ok. 350 km na pó?noc od Miasta H? Chí Minh, 108 km na po?udniowy wschód od ?à L?t i 105 km na po?udnie od znanego kurortu Nha Trang. Tworzy ono wraz s?siednim Thàp Chàm podwójne miasto, okre?lane cz?sto wspólnym mianem Phan Rang/Thap Cham, licz?ce 160 000 mieszka?ców i jest stolic? prowincji Ninh Thu?n. Wietnam | Pla?a Ninh Ch? (by  C. Karras) Dzieje regionu W tym regionie znajdowa?o si? niegdy? po?udniowe królestwo Ch?m (Czampa), które w XVII wieku zosta?o ostatecznie podbite przez Wietnamczyków.

Również w kategorii: Wietnam, Da Lat

Jarmark mi?o?ci w Khau Vai

Raz w roku, zawsze 27 dnia trzeciego miesi?ca ksi??ycowego, czyli mi?dzy ko?cem kwietnia i po?ow? maja, w miejscowo?ci Khau Vai w prowincji Hà Giang, tu? przy granicy z Chinami odbywa si? niezwyk?y jarmark. Wietnam | Doroczny jarmark mi?o?ci jest ?wi?tem niezwykle barwnym i pe?nym emocji (by C. Karras) Prowincja Ha Giang (Hà Giang) s?siaduje z prowincj? Lao Cai (Lào Cai), znajduj?c? si? po jej zachodniej stronie. Od ponad 100 lat do Khau Vai przybywaj? osoby stanu wolnego, by na dorocznym jarmarku pozna? potencjalnego ?yciowego partnera lub tylko spotka? si? z ukochan? osob?, z któr? z ró?nych wzgl?dów (przewa?nie finansowych) nie mog? by? razem.

Również w kategorii: Wietnam, Sa Pa

Perfumowa pagoda Chua Huong (Cha H??ng)

Na po?udnie od Hanoi w prowincji H Ty, w?rd przepi?knych krajobrazw wapiennych gr, wije si? zakosami rzeka ?y. Ko?o gry H??ng Tch znajduje si? imponuj?cy zesp? pagd i ?wi?ty? zbudowanych w jaskiniach, grotach i uskokach skalnych. Wietnam | Cha H??ng, czyli Perfumowa Pagoda (by anthea) Kompleks pagd, ktrego pocz?tki si?gaj? XV wieku, jest jednym z najwa?niejszych miejsc buddyjskich pielgrzymek. Dotrze? tam mo?na jedynie ?odzi?.

Również w kategorii: Wietnam, Hanoi, Okolice Hanoi

Phuoc Tich (Ph??c Tch) wie?, w ktrej od 500 lat lepi si? garnki

W prowincji Th?a Thin-Hu?, nad spokojn? rzek? Lu, le?y wie? s?yn?ca od stuleci ze swych wyrobw ceramicznych. Miejscowo?? Ph??c Tch powsta?a w XV wieku za panowania krla L Thnh Tng. Wietnam | Wietnamska ceramika (by goosmurf) Ka?dy dom we wsi Ph??c Tch zwi?zany jest z histori? jakiej? rodziny. Mieszka?cy tej miejscowo?ci cz?sto przechowuj? przer?ne rodowe relikwie - zabytkowe przedmioty, wykonane kilka wiekw temu.

Również w kategorii: Wietnam, Hue

Can Tho (C?n Th?) serce Delty Mekongu

Na po?udniowym brzegu Dolnego Mekongu (Sng H?u Giang), 170 km na po?udniowy-wschd od miasta H Ch Minh, le?y najwi?ksze miasto Delty Mekongu - C?n Th?. Jest ono nie tylko geograficznym ?rodkiem Delty, ale tak?e znacz?cym centrum gospodarczym Wietnamu. Wietnam | P?ywaj?cy targ w Delcie Mekongu (by C. Karras) Dzieje miasta Pierwsze wzmianki dotycz?ce tej miejscowo?ci pochodz? z 1739 r. Miasto nosi?o wwczas nazw? Tr?n Giang, a pod francuskim panowaniem awansowa?o do rangi portu prze?adunkowego ry?u i innych produktw rolnych.

Również w kategorii: Wietnam, Ho Chi Minh (Sajgon), Can Tho

My Son (M? S?n) wietnamski Angkor Wat

U wybrze?y ?rodkowego Wietnamu zachowa?y si? ukryte po?rd d?ungli ruiny kompleksu ?wi?tynnego dawnego Krlestwa Ch?mpa (Czampa). Monumentalne kamienne bloki i zachowane tajemnicze p?askorze?by s? ?wiadectwem barwnej historii tych ziem i wspomnieniem dawnej pot?gi. Wietnam | Wspanie?e p?askorze?by ruin M? S?n (by C. Karras) Pa?stwa narodu Ch?m zamieszkiwa?y, pocz?wszy od II wieku, ziemie mi?dzy Hue (Hu?) i Phan Thiet (Phan Thi?t) w centralnej i po?udniowej cz??ci dzisiejszego Wietnamu. Krlestwo Ch?mpa prze?ywa?o swj rozkwit od VIII do XIV wieku. Jego upadek nast?pi? po licznych wojnach z Khmerami i napieraj?cymi wzd?u? wybrze?a na po?udnie Wietnamczykami.

Również w kategorii: Wietnam

Wietnam pogoda - pogoda w Wietnamie. Prognoza pogody w Wietnamie

{jcomments on}

Również w kategorii: Wietnam

Rze?ba wietnamska

Wietnamskie rze?biarstwo wykazuje ten sam dualizm, co inne wietnamskie sztuki: z jednej strony ulega zagranicznym wp?ywom, z drugiej za? pozostaje wierne narodowemu duchowi. Wietnam | Rze?ba wietnamska zdradza wp?ywy chi?skie (by srgblog) Ze wszystkich zagranicznych wp?ywów, które wzbogaci?y wietnamsk? sztuk? rze?biarsk?, najwi?ksze by?y te pochodz?ce z Chin. To wida? zarówno w wyborze postaci, jak i w motywach rze?b. Zarówno w chi?skim, jak i wietnamskim rze?biarstwie tworzono pos?gi do ozdabiania wn?trz pagód - dzie?a sztuki s?u??ce skupieniu i modlitwie. Wybór motywów tak?e wskazuje na wzory chi?skie: 4 ulubione ba?niowe zwierz?ta i 4 pory roku. Wietnam | Delikatne, p?ynne linie p?askorze?by Królestwa Cham (by

Również w kategorii: Wietnam

Pa?stwo i polityka

Wietnam jest pa?stwem jednopartyjnym, w którym monopol na w?adz? posiada Komunistyczna Partia Wietnamu. Wietnam | Wn?trza pa?acu prezydeckiego w Ho Chi Minh City (by jamehealy) Forma rz?du Wietnam jest rz?dzony przez trzyosobowe kolegium, sk?adaj?ce si? z przewodnicz?cego KPW, premiera i prezydenta. Wszystkie decyzje tego kolegium s? podejmowane jednomy?lnie. Przewodnicz?cy partii jest te? z regu?y przewodnicz?cym Biura Politycznego KPW, które liczy 15 cz?onków. Wed?ug konstytucji, Zgromadzenie Narodowe, czyli jednoizbowy parlament Wietnamu, jest najwy?szym organem w?adzy pa?stwowej. Deputowani do Zgromadzenia Narodowego wybierani s? na pi?cioletni? kadencj?. W ostatnich wyborach 20.05.2007 r. wybrano 493 deputowanych.

Również w kategorii: Wietnam

Sport w Wietnamie

Reprezentacja Wietnamu rzadko bywa widoczna podczas wielkich wydarze? sportowych. Chocia? sport jest w Wietnamie zjawiskiem masowym, to jednak sport wyczynowy, z braku infrastruktury i ?rodków finansowych, jest s?abo rozwini?ty. Wietnam | Najpopularniejszym sportem w Wietnamie jest pi?ka no?na (by themanzomandisastersquadron) Wojna najpierw z Francj?, a potem ze Stanami Zjednoczonymi , uniemo?liwia?a normalne funkcjonowanie pa?stwa. Dopiero po zjednoczeniu kraju powsta?y warunki do tworzenia struktur sportowych od nowa. Krokiem do integracji ze ?wiatowym ruchem sportowym by?o powo?anie Komitetu Olimpijskiego.

Również w kategorii: Wietnam

Religie Wietnamu

W Wietnamie g??boko zakorzenione s? rozmaite wierzenia i religie, ktre od tysi?cy lat stanowi? wa?n? cz??? ?ycia jego mieszka?cw. Poszczeglne wierzenia mieszaj? si? ze sob? lub istniej? rwnolegle. Co ciekawe, w Wietnamie nigdy nie by?o ?adnych wojen religijnych, ani masowych prze?ladowa? innowiercw. Wietnam | Wiele ?rde? podaje, ?e a? 80% spo?ecze?stwa Wietnamu to osoby bez wyznania. W rzeczywsto?ci funkcjonuje tu wiele wierze? religijnych, ktre wzajemnie si? przenikaj? (by nerdcoregirl) Animizm Animizm to wiara w to, ?e wszystko w przyrodzie posiada dusz?, ?e we wszystkich rzeczach i zjawiskach codziennego ?ycia mieszkaj? duchy. Na podstawie tego, czy drzewo, gra, kamie? na polu, s?o?ce, deszcz, wiatr itd. przynosz? cz?owiekowi korzy?ci czy te? zmartwienia, mo?na wnioskowa?, ?e mieszkaj? w nich dobre lub z?e duchy. Z wierze? tych wynika pewien pragmatyzm Wietnamczyk...

Również w kategorii: Wietnam, Religia

Gospodarka Wietnamu

Wietnam nale?y do tych krajów, które przechodz? od planowej gospodarki socjalistycznej do gospodarki rynkowej. Ten proces przyczyni? si? do znacznego rozwoju gospodarczego Wietnamu i sprawi?, ?e kraj sta? si? atrakcyjnym miejscem inwestycji. Wietnam | M??czyzna na polu ry?owym (by mauricekoop) Historia Po zjednoczeniu Wietnamu gospodarka kraju stan??a przed powa?nym problemem: dwie po?owy kraju by?y zorganizowane wed?ug kompletnie ró?nych zasad. Komunistyczna Pó?noc z planow? gospodark? i spó?dzielczym rolnictwem, totalne zniszczona ameryka?skimi bombardowaniami i Po?udnie, wprawdzie z gospodark? rynkow?, ale ca?kowicie uzale?nione od dop?ywu ameryka?skich pieni?dzy, który oczywi?cie si? sko?czy?.

Również w kategorii: Wietnam

Hre (Hr)

Nard Hr ?yje w grzystych rejonach prowincji Qu?ng Ngi oraz Bnh ??nh w po?udniowej cz??ci Wietnamu Centralnego. Wed?ug spisu ludno?ci z 1.04.1999 r. Hr liczyli 113111 osb, dzisiaj ich liczba si?ga ok. 120000. Wietnam | Tkaczka z plemienia Hr ?ycie codzienne Hr trudni? si? przede wszystkim upraw? ry?u, stosuj?c przy tym podobne techniki co ludzie z nizin. Zwierz?ta hoduj? g?wnie na ofiary z okazji r?nych ceremonii i rytua?w. Bawo?y s?u?? jednak rwnie? jako pomoc w gospodarstwie. Hr poszczyci? si? mog? dobrze rozwini?tym koszykarstwem i tkactwem.

Również w kategorii: Wietnam, Narody Wietnamu

Architektura Wietnamu

Wietnamska architektura, cho? zdradza wp?ywy zagraniczne, w gruncie rzeczy jest niezwykle oryginalna. Cz?sto sztuka wietnamska jest mylona z chi?sk? - niektórzy twierdz? nawet, ?e jest kiepsk? kopi? chi?skiej, rodzajem sztuki kolonialnej. Wycofuj? si? jednak z tego mylnego stwierdzenia, kiedy tylko bli?ej poznaj? zabytki Wietnamu. Wietnam | Tradycyjne budownictwo wietnamskie (by McKay Savage) Materia?y budowlane Na czym polega oryginalno?? wietnamskiej architektury? Na sposobie pojmowania ?ycia przez naród wietnamski. Wietnamczycy najch?tniej osiedlaj? si? na terenach delt rzek. Poniewa? nie s? zbyt bogaci i nie posiadaj? zbyt wiele przestrzeni ?yciowej aby si? rozwin??, ograniczaj? budow? pagód, ?wi?ty?, miejsc kultu i w?asnych mieszkania do materia?ów, które znajduj? w okolicy. Poniewa? drewno i bambus s? najbardziej dost?pnymi materia?ami budowlanymi, wszystkie budowle, bez wzgl?du na ich przeznaczenie, sk?adaj? si? w zasadzie z jednego...

Również w kategorii: Wietnam

Hanoi miasto po?rd rzek

Hanoi – najstarsze istniej?ce do dzisiaj miasto sto?eczne Azji Po?udniowej – obchodzi w roku 2010 tysi?czn? rocznic? powstania. Wietnam | Huc Bridge w Hanoi (by phillipo) Po?o?enie i klimat Stolica Wietnamu Hanoi le?y w ?yznej delcie Rzeki Czerwonej ok. 100 km od jej uj?cia do Zatoki Tonki?skiej. Panuje tutaj klimat zwrotnikowo-monsunowy z upalnymi i wilgotnymi latami, oraz z suchymi i gor?cymi zimami. Od maja do wrze?nia ?rednia temperatura powietrza wynosi w Hanoi 29,2°C. W ci?gu roku jest tu przeci?tnie 114 dni deszczowych.

Również w kategorii: Wietnam, Hanoi

Cesarstwo wietnamskie

Pod koniec X wieku upad?a w Chinach dynastia Tang. Wietnamczycy wykorzystali ten okres s?abo?ci, aby wyzwoli? si? spod panowania chi?skiego. Wietnam | Pierwsze wolne pa?stwo wietnamskie rozwija?o si? od X w. (by Everjean) Wolne pa?stwo wietnamskie Pierwsze wolne pa?stwo wietnamskie, po trwaj?cej ponad 1000 lat okupacji chi?skiej, powsta?o po zwyci?skiej bitwie nad rzek? B?ch ??ng w roku 938. Umacnianie pa?stwa prowadzi? do 968 roku w?adca Dinh Bo Linh. Przez nast?pnych 31 lat do w?adzy dochodzi?y ró?ne krótkotrwale dynastie.

Również w kategorii: Wietnam

Literatura

Najstarsze zachowane pami?tki pisanej literatury wietnamskiej datowane s? na X-XII wiek. W nast?pnych stuleciach rozwin??a si? te? poezja dworska. Wietnam | Najstarsze zabytki wietnamskiej literatury pochodz? z X w. (by laurent_jegou ) Dawne legendy i pierwsze dzie?a pisane Najstarsze dzieje Wietnamu zachowa?y si? m.in. w przekazywanych z pokolenia na pokolenie legendach o W?adcy-Smoku L?c Long Quân i narodzinach pierwszych ludzi z jaj, w bohaterskich ba?niach o Phu Dong, w podaniach o wojowniczych siostrach Tr?ng (legendarne przywódczynie antychi?skiego powstania – 40-42 n.e.) i budowie twierdzy Co loa. Zachowa? si? te?  cykl epickich opowie?ci „Narodziny Wody i Ziemi”.

Również w kategorii: Wietnam

Teatr wietnamski

W Wietnamie wyró?nia si? kilka charakterystycznych form sztuki teatralnej. Poszczególne ich zasady, wytyczne i sceniczne tajemnice, przekazywane s? ustnie z pokolenia na pokolenie. Wietnam | Wietnamskie lalki teatralne wyst?puj?ce na tafli wody (by charles_chan ) Chèo Najstarsza forma teatralna Wietnamu nazywa si? Chèo. Za scen? dla Chèo s?u?y?o dawniej podwórze wspólnego domu we wsi. Wyst?powa?y na nim amatorskie albo pó?profesjonalne zespo?y. Teatr Chèo wykorzystuje ludowe melodie i ta?ce. Orkiestra towarzysz?ca przedstawieniu gra na  ludowych instrumentach. Tre?? sztuki stanowi? w?tki opowie?ci ludowych i tematy popularnych poematów. Równie? dzisiaj teatr Chèo zajmuje wa?ne miejsce w ?yciu kulturalnym wietnamskiej wsi.

Również w kategorii: Wietnam

Muzyka

Muzyczno-taneczna kultura Wietnamu liczy sobie wiele stuleci. Na br?zowych b?bnach pochodz?cych z czasów ?ông S?n (staro?ytna kultura z epoki br?zu) przedstawiono wizerunki ludzi ta?cz?cych przy akompaniamencie bambusowego kèn b?u (tradycyjny instrument d?ty). Wietnam | Koncert tradycyjnej muzyki wietnamskiej (by eustaquio ) Instrumenty muzyczne Najstarszy znaleziony przez archeologów instrument muzyczny, u?ywany w epoce kamiennej, sk?ada? si? z 8 dok?adnie obrobionych p?ytek kamiennych.

Również w kategorii: Wietnam

Katedra Notre Dame w Ho Chi Minh (H? Ch Minh)

Rzymsko-katolicki ko?ció? katedralny jest najwi?ksz? i najbardziej okaza??  ?wi?tyni? w Sajgonie. Wietnam | Katedra Notre Dame w H? Chí Minh (by eustaquio) Katedra znajduj?ca si? na Placu Komuny Paryskiej wzniesiona zosta?a w  latach 1877-1883. Budowla reprezentuje styl neoroma?ski.

Również w kategorii: Wietnam, Ho Chi Minh (Sajgon)

Park Kultury ?am Sen (??m Sen)

Najwi?kszy park miasta Công viên V?n hoá ??m Sen le?y na zachód od Pa?acu Zjednoczenia. Miejsce to urzeka pi?knem przyrody i beztrosk? atmosfer?. Wietnam | Công viên V?n hoá ??m Sen, czyli w skrócie: Park Kultury Dam Sen (by miniviews) Wspania?y park rozrywki Dam Sen to g?ówny kierunek rodzinnych wypraw do H? Chí Minh. Oczywi?cie nie tylko najm?odsi  mog? si? tu dobrze bawi?.

Również w kategorii: Wietnam, Ho Chi Minh (Sajgon)

Wyprawa do Delty Mekongu

Wycieczka do Delty Mekongu jest dla zwiedzaj?cych Sajgon absolutn? konieczno?ci?. Liczne odnogi tej najpot??niejszej rzeki Indochin wp?ywaj? tam do Morza Po?udniowochi?skiego. Wietnam | Zachwycaj?ce krajobrazy Delty Mekongu (by dgmckelvey) Krajobraz tej cz??ci Wietnamu bez chwili wahania zaliczy? mo?na do kategorii „zapieraj?cych dech w piersiach”. Zaznamy tu ukojenia i spokoju na tle natury, co pozwoli nam cho? na chwil? zapomnie? o nerwowym programie wycieczki.

Również w kategorii: Wietnam, Ho Chi Minh (Sajgon)

Place i skwery Ho Chi Minh (H? Ch Minh)

H? Chí Minh to t?tni?ce ?yciem miasto, a zatem nie mo?e w nim zabrakn?? mniejszych i wi?kszych, mniej lub bardziej malowniczych placów i skwerów, gdzie znajdziemy chwil? wytchnienia od miejskiego zgie?ku i, zasiad?szy na ?awczce, b?dziemi mieli czas na spokojn? kontemplacj? atmosfery dawnego Sajgonu. Wietnam | Hotel Continental (by calflier001) Plac Lam S?n Ten wspania?y plac le?y w odleg?o?ci oko?o 200 metrów na po?udnie od katedry Notre Dame. Tam rozszerza si? nieco ulica ??ng Kh?i, przy której koncentruj? si? luksusowe sklepy i centra handlowe.

Również w kategorii: Wietnam, Ho Chi Minh (Sajgon)

Wodospady

Okolice ?à L?t s?yn? z naturalnego pi?kna: urzekaj?ce doliny, kwiatowe dywany i malownicze wodospady, to cechy wyró?niaj?ce krajobraz tej cz??ci Wietnamu. Wietnam | Kaskady Pongour (by C. Karras) Wodospad Pongour Niezwykle pi?kny wodospad Pongour znajduje si? oko?o 50 km od ?à L?t. Wspó?tworzy on naprawd? czaruj?c? sceneri?: liczne kaskady pob?yskuj? w?ród ska? na bajkowym tle zielonej puszczy.

Również w kategorii: Wietnam, Da Lat

Dolina Mi?o?ci

Kilka kilometrów na pó?noc od ?à L?t le?y malownicza Dolina Mi?o?ci (Thung L?ng Tình Yêu). Zgodnie z oczekiwaniami zachwyc? nas tutejsze krajobrazy i by? mo?e nieco zaskocz?… wietnamscy kowboje. Wietnam | "Dolina Mi?o?ci" - co kryje miejsce o tak romantycznej nazwie? (by teijo) Mo?na tu zaczerpn?? ?wie?ego powietrza, przespacerowa? si? po lesie, w którym polowa? niegdy? sam król B?o ??i (ostatni cesarz Wietnamu panuj?cy w latach 1926-1945) albo skusi? si? na przeja?d?k? ?odzi? po malowniczym jeziorze ?a Thi?n.

Również w kategorii: Wietnam, Da Lat

Wojna Indochi?ska (1946-1954)

Próba ponownego podporz?dkowania sobie niepodleg?ego Wietnamu Pó?nocnego przez Francj? doprowadzi?a w 1946 roku do wybuchu Wojny Indochi?skiej. Wietnam | Pomnik Wojny Indochi?skiej znajduj?cy si? we francuskiej miejscowo?ci Fréjus (by Alain Michot) Walki partyzackie W Wietnamie Po?udniowym, pod kontrol? Francji, zosta? utworzony w 1948 r. rz?d opozycyjny. Na jego czele postawiono by?ego cesarza B?o ??i. Rozpocz??y si? wieloletnie walki partyzanckie zako?czone decyduj?c? bitw? pod ?i?n Biên Ph?. Bitwa oddzia?ów Vi?t Minh, pod dowództwem genera?a Võ Nguyên Giáp o francusk? twierdz? trwa?a od 13 marca do 7 maja 1954 roku.

Również w kategorii: Wietnam

Ludno?? Wietnamu

Wietnam liczy ok. 85,5 mln mieszka?ców. Spo?ecze?stwo wietnamskie jest bardzo m?ode: ok. 30% ludno?ci jest poni?ej 14 roku ?ycia, a tylko 5,6% powy?ej 65 roku. Wietnam | A? 30% mieszka?ców Wietnamu to osoby poni?ej 14 roku ?ycia (by knobil) Demografia Przeci?tna d?ugo?? ?ycia wynosi w Wietnamie 67,8 lat dla m??czyzny i 73,6 lat dla kobiety. Wi?kszo?? Wietnamczyków ?yje w g?sto zaludnionych deltach Rzeki Czerwonej i Mekongu.

Również w kategorii: Wietnam

Historia nowo?ytna

W po?owie XIX wieku dosz?o do rozruchów zubo?a?ej ludno?ci, a jej gniew skierowa? si? przeciwko francuskim misjonarzom i miejscowym chrze?cijanom. Dla zademonstrowania si?y i ochrony swoich zakonników francuskie kanonierki zaj??y w 1858 r. port Da Nang i delt? Mekongu. Wkrótce potem wp?yn??y na wody Rzeki Perfumowej, p?yn?cej przez ówczesn? stolic? Hu?. Wietnam | Francuscy kolonizatorzy u brzegów Da Nang - ze zbiorów Musée National de la Marine w Pary?u (by dalbera) Protektorat francuski W 1862 roku cesarz zosta? zmuszony do uznania protektoratów francuskich: Annam, Cochi-China  i Tonkin. W ten sposób Wietnam dosta? si? pod panowanie kolonialne Francuzów.

Również w kategorii: Wietnam

Pagoda Linh Phuoc (Linh Ph??c)

W pobli?u ? L?t, w miejscowo?ci Tr?i Mt, znajduje si? najpi?kniejsza w tym regionie pagoda Linh Ph??c. Budowla zosta?a wzniesiona w latach 1949-1952 i odrestaurowana w 1990 r. przez mnicha Thich Tam Vi. Wietnam | Zjawiskowa pagoda Linh Ph??c (by C. Karras) Wewn?trz ?wi?tyni znajduje si? pos?g Buddy prawie pi?ciometrowej wysoko?ci, ukazuj?cy mistrza wdzi?cznie zasiadaj?cego w pozycji zwanej "kwiatem lotosu".

Również w kategorii: Wietnam, Da Lat

Mauzoleum Ho Chi Minh (H? Ch Minh)

Mauzoleum „Wujka Ho” (Bc H?), jak pieszczotliwie nazywaj? swego przywdc? Wietnamczycy, znajduje si? na placu Ba ?nh. Zwiedzaj?cy i czciciele H? Ch Minha mog? tutaj zobaczy? jego zabalsamowane zw?oki. Do wej?cia do mauzoleum ustawia si? zawsze d?uga kolejka. Wietnam | Mauzoleum H? Ch Minh (by marfis75) Od wrze?nia do grudnia mauzoleum jest zamykane. W tym czasie odbywa si? konserwacja doczesnych szcz?tkw H? Ch Minha.

Również w kategorii: Wietnam, Hanoi, Ho Chi Minh (posta?)

Katedra Notre Dame

Katedra Notre Dame, zwana te? – ze wzgl?du na znajduj?c? si? na szczycie dachu metalow? figurk? – „kogucim ko?cio?em”, zosta?a wy?wi?cona w 1964 r. Wietnam | Katedra w ?à L?t (by a_of_doom) Ko?ció? ma 65m d?ugo?ci i 14 m szeroko?ci. Jego wysoka na 47 m dzwonnica robi imponuj?ce wra?enie i jest jednym z charakterystycznych punktów miasta, poniewa? doskonale wida? j? z wielu zak?tków ?à L?t.

Również w kategorii: Wietnam, Da Lat

?wi?tynia Literatury

W stolicy Wietnamu znajduje si? oko?o 180 ?wi?ty? i pagód. ?wi?tynia Literatury jest bez w?tpienia najwi?ksz? i najpi?kniejsza ?wi?tyni? Hanoi.  Znajduje si? w dzielnicy ??ng ?a i jest oddalona od centrum miasta o 2-3 km (zobacz na mapie). Wietnam | ?wi?tynia Literatury jest najwspanialszym zabytkiem stolicy Wietnamu (by dalbera) Oaza spokoju Bez problemu mo?na si? tam dosta? na piechot?, autobusem albo taksówk?. Chocia? otacza j? zewsz?d chaotyczny ruch ulic, to skryta za prawie dwumetrowym murem ?wi?tynia, jawi si? jako oaza spokoju w tym pe?nym po?piechu mie?cie.

Również w kategorii: Wietnam, Hanoi

Stare Miasto w Hanoi

Stare Miasto Hanoi, po?o?one na pó?noc od jeziora H? Hoàn Ki?m, jest kolorow? mieszanin? w?skich domów, t?tni?cych ?yciem restauracji, przytulnych kawiarni i oczywi?cie s?awnych w?skich uliczek, zape?nionych sklepami z pami?tkami i stoiskami ze specja?ami kuchni wietnamskiej. Wietnam | W wielu zak?tkach Starego Miasta (Old Quarter) Hanoi kwitnie tradycyjne r?kodzielnictwo (by yeowatzup) Najstarsza cz??? stolicy Wietnamu po?o?ona jest w pobli?u jeziora Hoan Kiem. Zachowa? si? tu oryginalny uka?d ulic i wiele zabytków architektury mieszkalnej i ?wiatynnej.

Również w kategorii: Wietnam, Hanoi

Zabytkowe budowle Ho Chi Minh (H? Ch Minh)

Dawny Sajgon, miasto po?o?one na po?udniu Wietnamu, charakteryzuje niezwykle ciekawa i zró?nicowana architektura. Spotkamy tu nie tylko ?wi?tynie ró?nych wyzna?, ale tak?e wiele zabytków okresu kolonialnego, które wprowadzaj? niesamowity europejski powiew do tego rejonu Indochin. Wietnam | Ratusz miejski z pomnikiem bohatera narodowego (by adforce1) Ratusz Przy ulicy Nguy?n Hu? znajduje si? dawny ratusz Sajgonu (dzisiejsze H? Chí Minh), wspania?a budowla wzniesiona w 1906 roku we francuskim stylu kolonialnym.

Również w kategorii: Wietnam, Ho Chi Minh (Sajgon)

Hanoi miasto jezior i staww

W dziewi?ciu dzielnicach wietnamskiej stolicy znajduje si? ??cznie 110 ma?ych i du?ych jezior. Oko?o 50 z nich za?o?ono sztucznie albo powi?kszono. Razem z Rzek? Czerwon? i mniejszymi rzekami, które p?yn? przez miasto, Hanoi dysponuje - w porównaniu z innymi miastami - ogromn? powierzchni? wody. W Mie?cie Ho Chi Minh, które jest dwa razy wi?ksze od Hanoi, jest tylko jedno jedyne ma?e jezioro. Wietnam | Zachód s?o?ca w Hanoi (by longo) Jeziora, stawy, sadzawki i rzeki pe?ni? w Hanoi funkcj? pot??nej klimatyzacji. Ogrzewaj? miasto w zimie i ch?odz? je latem. A podczas obfitych opadów deszczu szybko odprowadzaj? wod? z zalanych ulic.

Również w kategorii: Wietnam, Hanoi

Wodny Teatr Lalek w Hanoi

Wodny Teatr Lalek (Múa r?i n??c) to szczególny rodzaj inscenizacji, które istniej? tylko w Wietnamie. Trudno jest ustali?, kiedy odby?o si? pierwsze przedstawienie lalkowe na wodnej scenie. Pewne jest tylko to, ?e od niepami?tnych czasów, szczególnie w okresie monsunów, odgrywane by?y na stawach i jeziorach Wietnamu barwne, oryginalne i zapieraj?ce dech w piersiach spektakle. Wietnam | Bohaterowie niezwyk?ego teatru (by kudumomo ) Przedstawienie teatru lalek wodnych, po wietnamsku Múa R?i N??c, jest jedyn? w swoim rodzaju form? sztuki, która powsta?a w delcie Rzeki Czerwonej ponad 1000 lat temu. W tym regionie element wody zawsze mia? ogromny wp?yw na ?ycie cz?owieka i jego kultur?. Pocz?tkowo przedstawienia lalkowe odbywa?y si? na wiejskich stawach albo zalanych polach ry?owych.

Również w kategorii: Wietnam, Hanoi

Flora Wietnamu

?wiat ro?linny Wietnamu Du?e zró?nicowanie Wietnamu pod wzgl?dem klimatycznym, spowodowane jego ponad 1600 kilometrow? rozpi?to?ci? wzd?u? po?udnika,  poci?ga za sob? znaczn? ró?norodno?? w ?wiecie ro?lin. Wietnam | Zachwycaj?ca ro?linno?? Wietnamu (by kentgoldman ) Lasy Przed francusk? kolonizacj? niemal ca?y kraj pokrywa?y wiecznie zielone lasy – wilgotne monsunowe na pó?nocy i równikowe na po?udniu.  Intensywne wycinanie lasów pod plantacje doprowadzi?o do tego, ?e dzisiejsza lesisto?? Wietnamu wynosi zalewie 24%. W?ród ponad 1500 gatunków ro?lin drzewiastych wyst?puj? m.in. cenne drzewa palisandrowe, ?elazne, lakowe, kamforowe, mahoniowe i wiele innych. Drzewa, liczne pn?cza i niezliczone gatunki ro?lin zielnych tworz? tropikaln? d?ungl?.

Również w kategorii: Wietnam

Geografia

Geografi? Wietnamu mo?na ?artobliwie ale celnie opisa? jednym zdaniem: „bambusowy pr?t z dwiema miseczkami ry?u”. Bardzo ?yzne i urodzajne równiny delty Czerwonej Rzeki na pó?nocy i Mekongu na po?udniu ??czy – cienki niczym bambus – w?ski pas górzystego l?du. Wietnam | Ba?niowe krajobrazy Delty Mekongu (by TheMalt ) Po?o?enie geograficzne Wietnam le?y we wschodniej cz??ci Pó?wyspu Indochi?skiego. Od wschodniej, po?udniowej i po?udniowo-zachodniej strony oblewaj? go wody, kolejno: Zatoki Tonki?skiej, Morza Po?udniowochi?skiego i Zatoki Tajlandzkiej. Od pó?nocy Wietnam graniczy z Chinami, od zachodu za? z Laosem i Kambod??.

Również w kategorii: Wietnam

Parki Narodowe Wietnamu

Zdecydowana wi?kszo?? obj?tych ochron? obszarw Wietnamu le?y w grach. Jeszcze w 2002 r. na terenie kraju znajdowa?o si? 25 parkw narodowych, dzi? jest ich ponad 30. Wietnam | Wyspiarskie krajobrazy Cat Ba (by VascoPlanet.com) W trosce o zachowanie bezcennych skarbw flory i fauny, Wietnam otacza specjaln? ochron? coraz to nowe obszary kraju, nadaj?c im status Parku Narodowego. Z wyj?tkiem Parku Narodowego Cc Ph??ng, ktry zosta? za?o?ony w 1966 roku i Ct B (1986), pozosta?e powsta?y w latach 1991-2004.

Również w kategorii: Wietnam

Tradycyjne wesele wietnamskie

Wsp?czesne, ale tradycyjnie pojmowane wesele, r?ni si? mocno od tego z przesz?o?ci. G?wn? r?nic? stanowi? pieni?dze – istnieje spo?eczna presja, aby „zastawi? si?, a postawi?”, co prowadzi niektre rodziny do wydatkw rwnych 10-letnim dochodom. Wietnam | Wsp?czesna wietnamska Para M?oda tu? po ?lubie (by eustaquio ) Ma??e?stwo dawniej i dzi? Istotn? r?nic? jest wiek przysz?ych ma??onkw. Wcze?niej za idealn? par? uwa?ano 20-letniego m??czyzn? i 18-letni? kobiet?. Obecnie, ze wzgl?du na kszta?cenie si? m?odzie?y, emancypacj? kobiet oraz konieczno?? budowania w?asnej kariery zawodowej, wiek zawierania ma??e?stwa przesun?? si? o 5 do 10 lat. Tradycja swatania m?odych ludzi wysz?a ju? w?a?ciwie z mody, ale wi?kszo?? rodzicw nadal chce decydowa?, czy przysz?y partner ?yciowy ich dziecka jest odpowiednim kandydatem do tej roli. M?odzi Wietnamczycy bior? zwykle pod uwag? zastrze?enia swoich rodzicw.

Również w kategorii: Wietnam

Wietnam - informacje oglne

Wietnam jest pa?stwem Azji Po?udniowo-Wschodniej, rozci?gaj?cym si? wzd?u? wybrze?y Morza Po?udniowochi?skiego. Jego geografi? malowniczo przyrównuje si? do dwóch miseczek ry?u (rozleg?e, ?yzne delty rzek na pó?nocy i po?udniu kraju) zawieszonych na bambusowym pr?cie (pasmo gór Annamskich). Wietnam | Wietnamskie kobiety w tradycyjnych kapeluszach (by vincenthudry ) Warunki naturalne Krajobraz Wietnamu tworz? przede wszystkim urodzajne delty rzek: Czerwonej (na pó?nocy kraju) i Mekongu (na po?udniu), po??czone w?skim pasmem Gór Annamskich. Znaczne rozci?gni?cie kraju wzd?u? po?udnika decyduje o zró?nicowaniu klimatycznym, przyrodniczym i gospodarczym poszczególnych regionów Wietnamu.

Również w kategorii: Wietnam

Wp?ywy kulturowe

Wietnam nale?y do najstarszych krajów Azji Po?udniowo-Wschodniej, a jego kultura wywodzi si?  w prostej linii z kultury ?ông S?n, sprzed oko?o 3000 lat. Wietnam, posiadaj?cy tak bogate tradycje, stanowi integraln? cz??? dorobku kulturowego ca?ej Azji Wschodniej. Wietnam | Taniec tradycyjny (by wanhoff ) Wp?ywy chi?skie Wietnamska kultura rozwin??a si? na styku dwóch cywilizacji: chi?skiej i indyjskiej. Z Chin dotar?o tutaj pismo hieroglificzne, u?ywane do po?owy XX wieku (zanim Wietnam wprowadzi? alfabet oparty na ?aci?skim).

Również w kategorii: Wietnam

Rzeki Wietnamu

Do najwi?kszych rzek Wietnamu nale??: Rzeka Czerwona i Mekong. W ich rozleg?ych dolinach doskonale rozwija si? rolnictwo, komunikacja wodna i handel. Pot??ne masy wd uchodz? do Morza Po?udniowochi?skiego, tworz?c rozga??zione, malownicze delty. Wietnam | Liczne kana?y rzeczne Wietnamu tworz? g?st? sie? komunikacyjn? (by chiccops ) Rzeka Czerwona - Sng H?ng Niesione przez rzek? osady zawieraj? du?e ilo?ci tlenku ?elaza, ktry barwi jej wody na kolor czerwono-br?zowy – st?d nazwa rzeki. D?ugo?? Rzeki Czerwonej wynosi 1149 km, co daje jej 204. pozycj? na li?cie najd?u?szych rzek ?wiata. P?ynie ona przez terytorium Chin (639 km) i Wietnamu (510 km). Rzeka Czerwona wyp?ywa z p?nocnej cz??ci chi?skiej prowincji Yunnan, w pobli?u wietnamskiego miasta Lo Cai przekracza granic? i wp?ywa do regionu Tonkin. G?wnym dop?ywem Rzeki Czerwonej jest Rzeka Czarna (Sng ?). Ona rwnie? ma ?rd?a w Yunnan i w rejonie prowincji Ph Th? wpada do Rzeki Czerwonej.

Również w kategorii: Wietnam, Mekong, Rzeka Czerwona

Kalendarium dziejw Wietnamu

Najdawniejsze dzieje Wietnamu si?gaj? trzeciego tysi?clecia p.n.e. Historia kraju na przestrzeni kolejnych wieków by?a niezykle barwna, burzliwa, a momentami - tragiczna. Wietnam | Przedstawienie teatralne ilustruj?ce dzieje dynastii Le, która rz?dzi?a Wietnamem a? do 1789 r. (by gregw66 ) 2879 p.n.e.        Wed?ug tradycji ustnej pocz?tek zorganizowanego pa?stwa wietnamskiego ok. 500 p.n.e.    Pierwsze pisemne wzmianki o istnieniu wietnamskich pa?stw 258 p.n.e.          Utworzenie zjednoczonego królestwa Âu L?c 207 p.n.e.          Genera? Tri?u ?à og?asza si? w?adc? niepodleg?ego pa?stwa Nam Vi?t 111 p.n.e.          Zaj?cie Wietnamu przez ...

Również w kategorii: Wietnam

Jezioro Westchnie?

Trzeba przyzna?, ?e Wietnamczycy maja talent do nadawania pewnym miejscom niezwykle romantycznych nazw. Któ? s?ysz?c o Dolinie Mi?o?ci czy Jeziorze Westchnie? powstrzyma si? od odwiedzenia tych magicznych zak?tków? Wietnam | Jezioro Westchnie? - tu w?a?nie rozegra? si? dramat legendarnych kochanków (by C. Karras) Ma?e jeziorko, zwane Jeziorem Westchnie?, Ho Than Tho (H? Than Th?), le?y kilka kilometrów na wschód od Doliny Mi?o?ci, malowniczo ulokowane w?ród lasu piniowego. To wspania?e miejsce, aby nacieszy? si? cisz? i pi?knem przyrody, na przyk?ad udaj?c si? na w?drówk? wokó? jeziora. Nie zaznamy tu jednak nudy. Do okolicznych atrakcji nale?y m. in.  mo?liwo?? przeja?d?ki na kucyku i oczywi?cie barwne stoiska z pami?tkami.

Również w kategorii: Wietnam, Da Lat

Po?egnanie zmar?ego

Uroczysto?ci ?a?obne trwaj? w Wietnamie 3 dni, poniewa? wed?ug starych wierze?, dusza opuszcza cia?o cz?owieka dopiero po tym czasie. Wietnam | Wonne kadzide?ka s? wa?nym elementem ceremonii pogrzebowych (by windo ) Wszyscy krewni, przyjaciele, znajomi i s?siedzi s? powiadamiani o ?mierci tak szybko, jak to mo?liwe. Tym sposobem wok? zmar?ego gromadzi si? czasem sto i wi?cej ?a?obnikw. W ci?gu tych trzech dni rozbrzmiewa bez przerwy ?a?obna muzyka, wykonywana przez orkiestr? z?o?on? ze skrzypiec, cytry, instrumentw d?tych drewnianych i b?bna. Do tego dochodzi monotonny ?piew. Nieprzerwanie musz? p?on?? kadzide?ka, aby nie utraci? ??czno?ci ze zmar?ym.

Również w kategorii: Wietnam

Wietnam - transport

Dwa du?e miasta Wietnamu - Hanoi i Ho Chi Minh, maj? mi?dzynarodowe porty lotnicze, oferuj?ce po??czenia z wi?kszo?ci? miast azjatyckich i kilkoma europejskimi. Istniej? te? po??czenia kolejowe z Chinami i drogowe ze wszystkimi s?siadami. Wietnam | ?aden ?rodek transportu nie mo?e równa? si? z jazd? na rowerze (by bergertime) Przej?cia graniczne s? czynne  zazwyczaj tylko w ci?gu dnia. Cudzoziemcy, je?li tylko maj? wszystkie niezb?dne dokumenty, mog? korzysta? z dowolnego przej?cia granicznego.

Również w kategorii: Wietnam

?wi?tynia Nefrytowej Gry i Most The Huc (Th Hc)

Nefrytowa ?wi?tynia (Ng?c S?n) wznosi si? na ma?ej wysepce, na pó?nocnym kra?cu s?ynnego jeziora Hoàn Ki?m w Hanoi. Wietnam | ?wi?tynia Nefrytowej Góry - ??n Ng?c S?n (by dalbera) Ze wschodniego brzegu jeziora prowadzi na wysp? przepi?kny drewniany most z czerwonymi balustradami - ulubiony motyw niezliczonej ilo?ci zdj?? z wietnamskich woja?y. „Most Wschodz?cego S?o?ca” - C?u Thê Húc – jest niew?tpliwie jedn? z najwa?niejszych atrakcji tej cz??ci miasta.

Również w kategorii: Wietnam, Hanoi

Kuchnia wietnamska

Kuchnia wietnamska, przez wielu znawców uwa?ana za najlepsz? kuchni? Azji - je?li nie ca?ego ?wiata, ??czy wp?ywy kuchni chi?skiej, indyjskiej i francuskiej. Wietnam | Krewetki, makaron i listki mi?ty, czyli ró?norodno?? smaków kuchni wietnamskiej (by Alpha Lau/avlxyz) Z Chin pochodzi wok – specjalne naczynie do szybkiego gotowania potraw na ogniu, pa?eczki do jedzenia (??a) oraz niektóre sposoby przyrz?dzania potraw rozpowszechnione zw?aszcza na pó?nocy Wietnamu. Jedzenie pa?eczkami wi??e si? ze zwyczajem dzielenia potraw na ma?e kawa?eczki, na pojedyncze k?sy.

Również w kategorii: Wietnam

Festiwal Perfumowej Pagody

Uroczysto?ci zwi?zane z pewn? wyj?tkow? wietnamsk? ?wi?tyni? zaczynaj? si? 6 dnia pierwszego miesi?ca ksi??ycowego i ko?cz? wraz z trzecim miesi?cem. Wietnam | Perfume Pagoda - jeden ze wspanialszych zabytków Wietnamu (by anthea ) W roku 2010 pocz?tek ?wi?ta przypada na 30 marca. Jest to najd?u?sze ?wi?to Wietnamu – trwa ponad dwa miesi?ce. Perfumowa Pagoda jest jedn? z najstarszych  ?wi?ty? w Wietnamie, zosta?a zbudowana w XV wieku. Znajduje si? ok. 70 km na po?udniowy-zachód od Hanoi. Ka?dego roku stanowi cel buddyjskich pielgrzymek ze wszystkich zak?tków Wietnamu.

Również w kategorii: Wietnam

Narody Wietnamu

Obok etnicznych Wietnamczykw (Kinh) w Wietnamie wyr?nia si? a? 53 mniejszo?ci narodowe, stanowi?ce ok. 13% ludno?ci. Wietnam | Grskie rejony Wietnamu zamieszkuj? tradycyjne plemiona (by AnalogST) Wi?kszo?? tych narodw zamieszkuje grskie regiony Wietnamu P?nocnego.

Również w kategorii: Wietnam, Narody Wietnamu

Wymiana waluty informacje praktyczne

Wietnamski dong i ameryka?ski dolar s? dominuj?c? walut? rozliczeniow? w Wietnamie. Ze wzgl?du na niestabilno?? donga wiele cen jest podawana w dolarach, co szcz??liwie zwalnia ci? z konieczno?ci ?mudnego liczenia zer. Wietnam | Dolar jest walut? bardzo mile widzian? w Wietnamie (by McKay Savage ) P?atno?? w dolarach Dongi i dolary istniej? równolegle - w sklepach i na targach mo?esz zap?aci? dolarami, a otrzyma? reszt? w dongach. Za hotel mo?esz zap?aci? dolarami i resztk? dongów (na przyk?ad w ostatnim dniu pobytu).

Również w kategorii: Wietnam

Pagoda Jednej Kolumny

Pagoda Jednej Kolumny (Chùa M?t C?t) zosta?a zbudowana w 1049 roku przez cesarza Lý Thái Tông. Za wzór konstrukcji ?wi?tyni pos?u?y? kwiat lotosu. Wietnam | Pagoda Jednej Kolumny - Chùa M?t C?t (by charlottemarillet) Ta forma wzi??a si?, wed?ug legendy, ze snu bezdzietnego cesarza Lý Thái Tông: ?ni? on o boginii Quan Âm, która przepowiedzia?a mu syna – ujrza? dziecko siedz?ce na kwiecie lotosu.

Również w kategorii: Wietnam, Hanoi

Dom Ho Chi Minha (H? Ch Minha)

W parku w pobli?u placu Ba ?nh znajduje si? dom, w ktrym mieszka? Bc H? ("Wujek H?"). Wietnam | Drewniany dom H? Ch Minha (by abbeyman2002) Chodzi tu o skromny drewniany dom postawiony na palach. Budynek stoi obok prywatnego schronu przeciwlotniczego i pokazuje pe?en prostoty styl ?ycia legendarnego przywdcy Wietnamczykw.

Również w kategorii: Wietnam, Hanoi, Ho Chi Minh (posta?)

J?zyk wietnamski - podstawowe zwroty

J?zyk wietnamski nie nale?y do naj?atwiejszych, warto jednak, zanim wybierzemy si? w podró?, nauczy? si? kilku jego podstawowych zwrotów. Cho? j?zyk wietnamski na przestrzeni wieków czerpa? wiele z chi?skiego, obecnie do jego zapisu stosuje si? alfabet ?aci?ski, co dla turystów europejskich mo?e by? ma?ym u?atwieniem. Wietnam | Tury?ci podejmuj?cy prób? nauczenia si? cho? kilku zwrotów w ojczystym j?zyku Wietnamczyków s? odbierani bardzo pozytywnie (by flydime) Spotkanie Witaj/dzie? dobry – Xin cha?o ?(Sin ciao)    Jak si? Pan/Pani miewa? – Anh/Chi? co? kho?e không? ?(A? (do m??czyzny) Czi (do kobiety) ko h?e hong?) Dobrze, dzi?kuj? – Kho?e, cam ?n ?(H?e, kam on)

Również w kategorii: Wietnam

Wietnam - przepisy celne

Przez granice Wietnamu, podobnie jak ma to miejsce w przypadku wielu innych krajów, mo?na  przewozi? bez c?a rzeczy osobiste w ilo?ciach nie wskazuj?cych na przeznaczenie handlowe. Wietnam | Tan Son Nhat International Airport w Ho Chi Minh (by midorisyu ) Warto?ciowe przedmioty Gotówk? w ilo?ci powy?ej 3000 USD oraz przedmioty o du?ej warto?ci nale?y zg?osi? w deklaracji celnej. Kopi? otrzymanego tam dokumentu nale?y zachowa? do czasu wyjazdu. Kontroli podlegaj? te? wwo?one i wywo?one ksi??ki, czasopisma, kasety wideo i magnetofonowe oraz p?yty CD.

Również w kategorii: Wietnam

Poradnik turysty

Planuj?c podró? do Wietnamu warto zapozna? si? nie tylko z ofert? turystyczn?, ale równie? z niektórymi przepisami, które w tym kraju obowi?zuj?. Wietnam | Wietnam jest krajem niezwykle egzotycznym dla turystów z Zachodu (by jowalmu71 ) Szczepienia, s?u?ba zdrowia ?wiatowa Organizacja Zdrowia zaleca szczepienia przeciwko durowi brzusznemu, t??cowi, dendze, ?ó?taczce typu A i B oraz boreliozie.

Również w kategorii: Wietnam

Kim by? Ho Chi Minh (H? Ch Minh)?

H? Ch Minh to znany wietnamski rewolucjonista i polityk, jedna z najwybitniejszych osobisto?ci XX wieku. Ten niez?omny bojownik o jedno?? i niepodleg?o?? Wietnamu, nie doczeka? niestety ostatecznego zwyci?stwa nad Amerykanami i zjednoczenia kraju. Wietnam | Portret H? Ch Minha, czyli Nguy?n Sinh Cunga (by joxeankoret) ?y? w latach 1890-1969. By? premierem (1945-1955) i prezydentem (1955-1969) Demokratycznej Republiki Wietnamu. Jego prawdziwe nazwisko z lat dzieci?stwa to Nguy?n Sinh Cung. „H? Ch Minh” jest jednym z oko?o 50 pseudonimw, jakimi si? pos?ugiwa?. W Wietnamie do dzisiaj nazywany jest pieszczotliwie "Bc H?" (Wujek H?).

Również w kategorii: Wietnam, Ho Chi Minh (posta?)

?wi?ta i festiwale

Jedn? z osobliwo?ci ?ycia w Wietnamie, zw?aszcza w rejonach wiejskich, s? liczne festiwale. Niektóre z nich maj? wielowiekow? tradycj? i  si?gaj? korzeniami tysi?ca lat, inne pojawi?y si? stosunkowo niedawno. Wietnam | Huczne festiwale odbywaj? si? kilka razy do roku (by victorphung ) Wietnamskie festiwale mog? mie? przeró?n? tematyk?: znane s? festiwale morskie, festiwale po?wi?cone danemu owocowi lub ?wi?tyni, walki byków czy wy?cigi na s?oniach.

Również w kategorii: Wietnam

?wi?to Krlw Hung (Hng)

To niezwyk?e ?wi?to rozpoczyna si? zwykle dziesi?tego dnia trzeciego miesi?ca ksi??ycowego (czyli w okolicach kwietnia) i trwa przez ca?y tydzie?. Wietnam | ?wi?tuj?cy t?um zebrany u bram ?wi?tyni legendarnego w?adcy Wietnamu (by MINHNGOC photographer) G?ówne uroczysto?ci ?wi?to Królów Hùng odbywaj? si? w kompleksie królewskich ?wi?ty? w prowincji Phú Th?. Legendarni królowie Wietnamu Królowie Hùng s? uwa?ani w Wietnamie za za?o?ycieli pa?stwa V?n Lang – pierwszego pa?stwa narodu Wietów, które istnia?o w epoce br?zu ok. 2000 lat p.n.e. Legendarni bohaterowie Wietnamu zajmuj? wa?ne miejsce w historii kraju.

Również w kategorii: Wietnam

Flaga i god?o Wietnamu

Zarówno Narodowa flaga Wietnamu, jak i god?o pa?stwowe, przedstawiaj? z?ot? pi?cioramienn? gwiazd? na czerwonym tle. Pi?? ramion gwiazdy, to pi?? klas spo?ecznych wspólnie buduj?cych socjalizm: robotnicy, ch?opi, ?o?nierze, inteligencja i m?odzie?. Wietnam | Flaga pa?stwowa Wietnamu (by mariachily ) Flaga Obecna forma flagi narodowej ustanowiona zosta?a 30 listopada 1955 roku. Gwiazda symbolizuje kierownicz? rol? Komunistycznej Partii Wietnamu, czerwony kolor za? – sukces rewolucji. Z?oto i czerwie?, jako barwy narodowe Wietnamu, by?y u?ywane równie? w czasach historycznych. Flaga cesarstwa Annam mia?a kolor ?ó?ty (Annam, to historyczna nazwa Wietnamu, która Wietnamczykom kojarzy si? jednak z okupacj? najpierw chi?sk?, a potem francusk? i z tego wzgl?du ma dla nich wyd?wi?k pejoratywny). Na bazie tej flagi w?adze kolonialne utworzy?y flag? Francuskich Indochin.  Na ?ó?tym tle, w lewym górnym rogu umieszczono niebiesko-bia?o-czerwony prostok?t.

Również w kategorii: Wietnam

Pagoda Quan Su (Qun S?) w Hanoi

Pagoda ambasadorów (Chùa Quán S?) powsta?a w XV wieku za panowania dynastii Lê, jako cz??? kompleksu budowli, w których przyjmowani byli zagraniczni wys?annicy. Wietnam | Pagoda ambasadorów - Chùa Quán S? (by C. Karras)

Również w kategorii: Wietnam, Hanoi

Kiedy jecha? do Wietnamu?

Wybieraj?c si? do Wietnamu musimy pami?ta? o znacznym zró?nicowaniu tutejszego klimatu pomi?dzy pó?noc? i po?udniem kraju, a tak?e o wyst?powaniu pory deszczowej (IV-XI). Wietnam | S?onecznej, ?agdnej pogody mo?emy spodziewa? si? wiosn? lub jesieni? (by vsf ) Najlepsza pora na wyjazd do Wietnamu to miesi?ce wiosenne - od marca do kwietnia lub jesienne - od wrze?nia do grudnia. Letnie upa?y dochodz?ce czasem do 40°C, po??czone z du?? wilgotno?ci? powietrza, mog? by? bardzo uci??liwe.

Również w kategorii: Wietnam

Brau (Bru, Brao)

Cz?onkowie ludu Bru (Brau, Brao) przyw?drowali do Wietnamu ponad 100 lat temu. Najwi?ksza ich liczba zamieszkuje Laos (od 13 do 24tysi?cy) i Kambod?? (ok. 14tysi?cy). W Wietnamie Bru, licz?cy zaledwie kilkuset cz?onkw, nale?? do najmniejszej z mniejszo?ci narodowych. Wietnam | Charakterystyczn? cech? ludu Bru jest ich umi?owanie do palenia tytoniu (by Christian Erni - IWGIA) W roku 1982 Wietnam zamieszkiwa?o zaledwie 282 cz?onkw narodu Bru. Spis ludno?ci z 1.04.1999 r. wykaza? 313 osb tej narodowo?ci (155 m??czyzn i 158 kobiet), za? wed?ug ostatnich szacunkw z 2010 r., nard Bru w Wietnamie liczy 350 osb. Wszyscy jego cz?onkowie ?yj? na terenie kilku wsi w prowincji Kon Tum, w pobli?u granicy z Laosem i Kambod??.

Również w kategorii: Wietnam, Narody Wietnamu

Park Narodowy Cat Ba (Ct B) w Zatoce H? Long

Cát Bà to urocza wyspa i chyba najpi?kniejszy park narodowy Wietnamu. Znajdziemy tu mnóstwo jezior, wodospadów i tajemniczych grot ukrytych w wapiennych górach. Wietnam | Park Narodowy Cát Bà (by rapidacid) Krajobraz Najwy?sze wzniesienia Cát Bà si?gaj? 331 m n.p.m. Wi?kszo?? tutejszych rzek i jezior tylko okresowo wype?nia si? wod?, poniewa? spora jej ilo?? wsi?ka w ziemi? i p?ynie podziemnymi korytami prosto do morza.

Również w kategorii: Wietnam

Delta Mekongu

Delta Mekongu (Vng ??ng b?ng sng C?u Long) jest regionem po?udniowo-zachodniego Wietnamu, gdzie rzeka Mekong, wraz z ca?? sieci? odng po??czonych kana?ami, wpada do Morza Po?udniowochi?skiego. Delta obejmuje powierzchni? ok. 39000 km2. Wietnam | Odpoczynek w Delcie Mekongu (by Helen Flamme) Spichlerz Wietnamu Obszar Delty Mekongu jest g?sto zaludniony, panuje tu bujna zielona ro?linno??, a urodzajne gleby osadowe sprzyjaj? rolnictwu. Rocznie produkuje si? tutaj ok. 16 mln ton ry?u w trzech zbiorach, zatem popularne okre?lenie regionu mianem „Po?udniowego spichlerza Wietnamu” jest ca?kowicie uzasadnione. Oprcz ry?u hoduje si? tu owoce tropikalne, trzcin? cukrow? i orzechy kokosowe. Du?? rol? odgrywa te? po?w i hodowla ryb oraz owocw morza. Przy tej dzia?alno?ci nie bierze si? niestety pod uwag? ochrony ?rodowiska i hodowla krewetek prowadzi do nieodwracalnych strat w lasach mangrowych.

Również w kategorii: Wietnam, Delta Mekongu, Regiony Wietnamu, Geografia

Delta Rzeki Czerwonej

Vng ??ng b?ng sng H?ng to kraina geograficzna Wietnamu p?nocnego, zwi?zana z systemem Rzeki Czerwonej i jej delt? utworzon? z naniesionych osadw. Najwa?niejsze miasta regionu to: stolica – Hanoi, H?i Phng, Thi Bnh oraz Nam ??nh. Wietnam | Rybak na wodach Rzeki Czerwonej (by mauricekoop) Historia regionu Po?o?enie delty rzeki ulega?o du?ym zmianom w historii naszej planety. Ponad 4000 lat temu, kiedy poziom morza by? 5-6 metrw wy?szy ni? dzisiaj, uj?cie Rzeki Czerwonej znajdowa?o si? na zachd od Hanoi. Ilo?? osadw niesionych przez rzek? wzros?a znacznie w ostatnim czasie z powodu erozji gleby, wylesie? nadbrze?nych terenw oraz intensywnego rolnictwa. Rzeka Czerwona niesie corocznie ok.10 milionw ton osadw, czyli ok. 1,5 kg w ka?dym m3 wody. Tak ogromna masa osadw powoduje wzrost delty o ok. 100 m rocznie.

?rodkowe Wybrze?e

Zasoby naturalne regionu stanowi? podstaw? dla jego rozwoju gospodarczego, g?wnie grnictwa i przemys?u materia?w budowlanych. D?uga linia brzegowa, pi?kne pla?e, parki narodowe i zabytki architektury, to z kolei g?wne atuty regionu w zakresie turystyki. Wietnam | Wybrze?e ?rodkowego Wietnamu (Prowincja Khnh Ha) (by jywhite) Cz??? p?nocna W sk?ad Regionu Wybrze?a P?nocno-?rodkowego (Vng B?c Trung B?) wchodzi 5 prowincji i jedno miasto wydzielone Hu?. Region ma kluczowe znaczenie dla gospodarki Wietnamu jako o? p?noc-po?udnie dla transportu kolejowego oraz trasy po??cze? Laosu z Morzem Po?udniowochi?skim. Wyd?u?ony kszta?t regionu sprawia, ?e warunki klimatyczne s? tu bardzo zr?nicowane. W regionie znajduje si? kilka uj?? rzek, ktre mog? sta? si? portami wa?nymi dla wymiany towarowej zarwno regionalnej i krajowej, jak i mi?dzynarodowej.

Również w kategorii: Wietnam, Regiony Wietnamu, ?rodkowe Wybrze?e

Ha Nhi (H Nh)

Pierwotn? ojczyzn? narodu H Nh by?a tybeta?ska wy?yna dzisiejszej chi?skiej prowincji Qinghai. W III wieku lud ten rozpocza? d?ug? w?drwk? na po?udnie. Wietnam | Przedstwicielki tzw. Kwiatowego H Nh w barwnych strojach Ponad 90% H Nh zamieszkuje Po?udniowozachodnie Chiny, a konkretnie prowincj? Yunnan. Tylko niewielka ich cz??? osiedli?a si? w wietnamskich prowincjach Lai Chu i Lo Cai, w bezpo?redniej blisko?ci Chin. W 1999 r. oszacowano, ?e na obszarze tym ?yje 17535 osb narodowo?ci H Nh, dzisiaj jest ich ponad 20tys.

Również w kategorii: Wietnam, Narody Wietnamu

Festiwal w Hue (Hu?)

Co dwa lata (od 2000 r.) w Hu? odbywa si? huczny i barwny festiwal zaliczany do najwa?niejszych wydarze? kulturalnych Wietnamu. Wietnam | Festiwal w Hue (by wuinvietnam) Geneza festiwalu jest do?? oryginalna: pewne francusko-wietnamskie spotkanie kulturalne zorganizowane w 2000 roku przerodzi?o si? w wielkie mi?dzynarodowe wydarzenie. Ju? dwa lata pó?niej w uroczystym festiwalu wyst?powali arty?ci z wielu krajów azjatyckich, a z czasem do??czy?y do nich grupy z Argentyny, Australii, Niemiec i USA.

Również w kategorii: Wietnam, Hue

Park Narodowy B?ch Ma (B?ch M - Hu?)

Mi?o?ników przyrody z pewno?ci? zainteresuje wycieczka do oddalonego o ok. 45 km od Hu? Parku Narodowego B?ch Mã, gdzie na powierzchni ok. 40 000 ha lasu deszczowego znajduje si? wielki rezerwat przyrody. Wietnam | Bach Ma National Park (by youngshanahan) Park rozci?ga si? od Gór Annamskich (Tr??ng S?n) a? do wybrze?a. Najwy?szym wzniesieniem jest tutaj B?ch Mã (1450 m n.p.m.), sk?d przy dobrej pogodzie roztacza si? wspania?y widok a? po wybrze?e.

Również w kategorii: Wietnam

Hue (Hu?) - Cytadela i Zakazane Miasto

Cytadela nad brzegami Perfumowej Rzeki, czyli dominuj?ca nad miastem twierdza, zawdzi?cza swoj? s?aw? wspania?ej krlewskiej przesz?o?ci i p?niejszym perypetiom wojennym. Wietnam | Cytadela w Hu? znajduje si? na li?cie ?wiatowego Dziedzictwa UNESCO (by jacqueline) Cesarski dwr w Hue Budow? ogromnej twierdzy-pa?acu rozpocz?? Gia Long – pierwszy cesarz z dynastii Nguyen (Nguy?n). Jego nast?pcy kontynuowali wyposa?anie i zdobienie cytadeli, a? sta?a si? jednym z najwspanialszych dworw cesarskich Azji. Zajmowa?a powierzchni? ponad pi?ciu kilometrw kwadratowych, z labiryntem wewn?trznych dziedzi?cw i pasa?y.

Również w kategorii: Wietnam, Hue

Hue (Hu?) - Groby cesarzy Nguy?n

Jako „synowie niebios“, wietnamscy krlowie uwa?ali swoje istnienie na ziemi za chwilowy pobyt, a ?mier? za wej?cie do wiecznego raju, gdzie mieli uzyska? najwy?szy cel ?ycia, zjednoczenie z bosk? ide?. Wietnam | Przedstawiciele Dynastii Nguy?n rz?dzili Wietnamem ??cznie a? 143 lata (by daverugby83) Aby wi?c tak?e po ?mierci zapewni? sobie wszelki dostatek, nie ?a?owali ani wydatkw z pa?stwowej kasy, ani wysi?ku poddanych, by miejsce zamieszkania w ?yciu wiecznym odpowiednio przygotowa?.

Również w kategorii: Wietnam, Hue, Dynastia Nguyen

?wi?tynia Thien Mu (Thin M?)

?wi?tynia niebia?skiej bogini Thien Mu (Thin M?) - symbol miasta Hu? - stoi na wzgrzu na p?nocnym brzegu Rzeki Perfumowej, oddalona niespe?na 5 km od centrum. Naj?atwiej dop?yn?? do niej ?odzi?. Wietnam | ?wi?tynia niebia?skiej bogini Thin M? w Hu? (by dalbera) Legenda Wed?ug legendy, niebia?ska bogini objawi?a si? tutaj w roku 1601 jednemu z ksi???cych przodkw dynastii Nguy?n i przepowiedzia?a mu, ?e to miejsce stanie si? w przysz?o?ci stolic? ich pa?stwa. Od tego czasu urz?dzano na wzgrzu r?ne ?wi?tynie, ktre niszczy?y tajfuny i powodzie, ale by?y one wci?? na nowo odbudowywane.

Również w kategorii: Wietnam, Hue

Da Lat (? L?t) - "Ma?y Pary?"

Miasto sto?eczne prowincji Lâm ??ng, po?o?one na wysoko?ci 1500 m n.p.m., ma wiele nazw: „Ma?y Pary?”, ”Miasto artystów”, „Miasto wiecznej wiosny” lub te? skrót ?aci?skiego zwrotu „Dat Aliis Laetitiam Aliis Temperiem” (co w przybli?eniu oznacza: „da? jednemu pi?kno, innemu ?wie?o??”). Wietnam | Przedziwny dom z ?à L?t (by djrue) Jak zawsze w takim wypadku, wszystkie nazwy s? mniej albo wi?cej trafne. Najbardziej prawdopodobne, chocia? prozaiczne, jest t?umaczenie nazwy ?à L?t jako „Rzeka (narodu) L?t”. Miasto i jego mieszka?cy Miasto ?à L?t liczy ok. 256 600 mieszka?ców (wg stanu na 2009 r.), a zaludnienie wynosi tutaj 469 osób/km2. Klimat Ze wzgl?du na po?o?enie panuje tutaj klimat zbli?ony do umiarkowanego - ?rednia temperatura wynosi 18-21°C, przy czym najwy?sza nie przekracza 30°C, a najni?sza nie spada poni?ej 5°C. ?rednia ilo?? opadów w roku, to 1562 ...

Również w kategorii: Wietnam, Da Lat

Sa Pa

Ma?e miasto w pó?nocno-zachodniej, przygranicznej prowincji Lào Cai rozwin??o si? w ostatnich latach w wa?ne centrum turystyczne. „Sa Pa” oznacza w chi?skim j?zyku mandary?skim „piaszczysta pla?a”. Wietnam | Sa Pa z lotu ptaka (by hierundsonstwo) Po?o?enie i klimat Sa Pa le?y na wysoko?ci ok. 1600m, dlatego te? przeci?tne temperatury s? tu ni?sze o 10-15° w porównaniu z Hanoi. Szczególnie podczas lata jest Sa Pa idealnym miejscem, aby schroni? si? przed upa?ami panuj?cymi na nizinach. ?rednia roczna temperatura wynosi tutaj tylko 15°C. W lecie nie ma upa?ów (20-25°C w ci?gu dnia), natomiast zim? temperatura spada nawet poni?ej 0°. ?rednia roczna ilo?? opadów waha si? od 1800 do 2200 mm (najwi?cej opadów jest od maja do sierpnia). Sa Pa jest jednym z nielicznych miejsc w Wietnamie, gdzie spotyka si? ?nieg. Najwi?cej ?niegu spad?o tutaj w lutym 1968 roku – a? 20cm grubo?ci.

Również w kategorii: Wietnam, Sa Pa

Hue (Hu?) nad Perfumow? Rzek?

Miasto Hue (Hu?) le?y prawie dok?adnie w centrum Wietnamu: w linii prostej jest oddalone od H N?i o 540 km i o 650 km od H? Ch Minh. Roz?o?one jest w pagrkowatym krajobrazie po obu stronach Rzeki Perfumowej (albo: Aromatycznej). Wietnam | Hue - dawne miasto cesarskie (by dalbera) Perfumowa Rzeka Rzeka Perfumowa (H??ng Giang albo Sng H??ng) ma swoje ?rd?a w Laosie i p?ynie przez gry Tr??ng S?n. Po oko?o 80 km wpada do Morza Po?udniowochi?skiego 20 km na p?nocny-wschd od Hu?. Znajduje si? tam pi?kna piaszczysta pla?a, rzadko jeszcze odwiedzana przez zagranicznych turystw.

Również w kategorii: Wietnam, Hue

Region Po?udniowo-Wschodni

Region Po?udniowo-Wschodni (Vng ?ng Nam B?) graniczy na p?nocy i zachodzie z Kambod??, na po?udniowym zachodzie - z Delt? Mekongu, na p?nocnym wschodzie - z P?askowy?em Centralnym, na wschodzie - z Regionem Wybrze?a Po?udniowo-?rodkowego i z Morzem Po?udniowochi?skim. Wietnam | miasteczko V?ng Tu (by functoruser) Ludno?? regionu Region dzieli si? na 7 prowincji. W jego sk?ad wchodzi miasto wydzielone H? Ch Minh. Wed?ug stanu na 1.04.2009 r. Region Po?udniowo-Wschodni zamieszkuje 14025380 mieszka?cw, co stanowi 16,3% ludno?ci Wietnamu. Przemys? i turystyka Jest to region bardzo rozwini?ty przemys?owo, a stopie? jego urbanizacji si?ga 50%. W strefie przybrze?nej znajduje si? wiele atrakcyjnych turystycznie miejscowo?ci, a ciep?a woda, liczne ?owiska ryb i bogactwo owocw morza zach?caj? do odwiedzenia tego regionu.