Błąd
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character

Tag: Kultura i obyczaje

?wi?to Tet (T?t) - wietnamski Nowy Rok

Najwa?niejszym ?wi?tem dla ka?dego Wietnamczyka jest Tet (T?t Nguyên ?an) – wietnamski Nowy Rok.  Wed?ug kalendarza ksi??ycowego zwykle przypada on na koniec stycznia albo pocz?tek lutego. Oficjalne uroczysto?ci noworoczne trwaj? trzy dni. Wietnam | Podczas obchodów Nowego Roku wietnamskie ulice ton? w kwiatach i kolorowych dekoracjach (by alex-photos ) Noworoczne porz?dki Tet (T?t) jest ?wi?tem rodzinnym. Tradycyjnie przed pierwszym dniem Nowego Roku przeprowadza si? generalne sprz?tanie domu, aby pozby? si? ubieg?orocznych niepowodze?. Nale?y te? oczy?ci? si? duchowo: wybaczy? winy innym i samemu prosi? o przebaczenie. 23 dzie? ostatniego miesi?ca starego roku po?wi?cony jest Duchowi Ziemi i Bogowi Kuchni, który wtedy w?a?nie ulatuje do nieba, do Nefrytowego W?adcy, aby z?o?y? mu roczne sprawozdanie o ca?ej rodzinie. Aby zyska?

Również w kategorii: Nowy Rok (Tet), ?wi?ta i festiwale

Banh Chung przygotowania do ?wi?ta Tet

Podobnie jak u nas w Polsce trudno wyobrazi? sobie Wielkanoc bez mazurka, w Wietnamie nie do pomy?lenia jest ?wi?towanie Nowego Roku (T?t Nguyên ?an) bez ry?owego ciasta banh chung (bánh ch?ng). Wietnamski Nowy Rok obchodzony b?dzie 31 stycznia 2014 r. Wietnam | Przed gotowaniem bánh ch?ng zawijane s? w specjalne li?cie (by C. Karras ) W ostatnich latach wiele rodzin idzie na ?atwizn? i kupuje gotowe ciasto bánh ch?ng, poniewa? w?asnor?czne przygotowanie ?wi?tecznego przysmaku wymaga du?ego nak?adu pracy i czasu. Nie ulega jednak w?tpliwo?ci, ?e najlepsze bánh ch?ng sporz?dzaj? wietnamskie gospodynie domowe. Bánh ch?ng sk?ada si? z ry?u (kleistego), mi?sa wieprzowego i soi. Sk?adniki uk?ada si? warstwami i zawija w li?? ban...

Bo?e Narodzenie w Wietnamie

Bo?e Narodzenie jest jednym z czterech najwa?niejszych ?wi?t w Wietnamie (obok Urodzin Buddy, Nowego Roku i Mid-Autumn Festival). Obchodzone jest jako dzie? narodzin Jezusa Chrystusa, nazywanego tu "Kito". Mimo ?e buddyzm jest dominuj?c? religi? w Wietnamie, a chrze?cijanie stanowi? tylko mniejszo??, Bo?e Narodzenie jest wa?nym i uroczy?cie sp?dzanym okresem, zarówno dla chrze?cijan, jak i wyznawców innych religii. Wietnam | ?wi?ty Miko?aj mi?dzy palmami (by hhoyer ) ?wi?ta Bo?ego Narodzenia w Wietnamie trwaj? w?a?ciwie tylko kilka godzin, w Wigili?. W Pierwszy Dzie? ?wi?t, czyli 25 grudnia, wszystko wraca do normy, sklepy s? otwierane, robotnicy i urz?dnicy pracuj?, a uczniowie i studenci obowi?zkowo uczestnicz? w zaj?ciach, na ten dzie? wyznaczane s? bowi...

Rytua? Hau Dong

H?u ??ng albo te? Lên ??ng (Len dong) jest wietnamskim rytua?em, podczas którego za po?rednictwem medium zostaje nawi?zany kontakt z bogami. Niegdy? ceremonia ta zosta?a uznana za czysty zabobon i dopiero z nastaniem polityki odnowy, pod koniec lat osiemdziesi?tych ubieg?ego stulecia, na nowo powróci?a do ?ycia. Wietnam | Rytua? Hau dong jest elementem niematerialnego dziedzictwa kulturowego Wietnamu (by Cathrin ) Kontakt z bogami Ceremonia H?u ??ng (Hau dong) ma zwi?zek z ??o M?u (Dao Mau), wietnamskimi wierzeniami dotycz?cymi czci ?e?skich bóstw oraz kobiet wyniesionych do rangi bogi?, jak pramatka wszystkich Wietnamczyków Âu C? (Au Co) oraz bohaterki narodowe Hai Bà (Hai Ba) Tr?ng oraz Bà Tri?u (Ba Trieu).

Również w kategorii: Newsy z Wietnamu, Ciekawostki o Wietnamie, Fauna

Tet Trung Thu azjatyckie ?wi?to ?rodka Jesieni

W 15 dniu ósmego miesi?ca ksi??ycowego (czyli, wg naszego kalendarza – w czwartek 19 wrze?nia tego roku) obchodzi si? w Wietnamie wyj?tkowe ?wi?to z ksi??ycowymi ciastkami w roli g?ównej – T?t Trung Thu (ang. Mid-Autumn Festival, niem. Mittherbstfest). Wietnam | Kadry z wietnamskich ulic w czasie ?wi?ta Tet Trung Thu (by C. Karras) Ju? od d?u?szego czasu wystawy sklepowe nie pozwalaj? zapomnie? o tym wydarzeniu. Pocz?tki ?wi?ta Tet Trung Thu (T?t Trung Thu) si?gaj? ponad 3000 lat. Jest ono obchodzone równie? w Chinach i w Korei (w Wietnamie nie jest jednak ?wi?tem oficjalnym).

Niepowtarzalna kuchnia narodu Kinh

Wietnam zamieszkuj? 54 grupy etniczne i ka?da z nich posiada w?asn?, charakterystyczn? kuchni?. Poni?ej przedstawimy krótki przegl?d sztuki kulinarnej narodu Kinh, czyli etnicznych Wietnamczyków. Warto zw?aszcza zwróci? uwag? na ró?norodno?? potraw i przypraw w zale?no?ci od warunków przyrodniczych oraz zwyczajów i obyczajów poszczególnych regionów. Kuchnia Kinh jest odmienna w ka?dym regionie (by toehk ) Kuchnia Wietnamczyków Kuchnia narodu Kinh jest odmienna w ka?dym regionie, dwa g?ówne sk?adniki powtarzaj? si? w niej jednak regularnie: ry? i sos rybny. Wietnamczycy rzadko jedz? pojedyncze potrawy. Ka?dy posi?ek sk?ada si? z licznych, mniejszych da?. Gdyby jedzenie z trzech ró?nych regionów Wietnamu, mog?o znale?? si? na jednym stole, by?aby to niezapomniana uczta. Sztuka kulinarna Wietnamczyków posiada unikatowy koloryt, wyró?niaj?cy j? spo?ród innych...

Filologia wietnamska

Czy przysz?o wam kiedy? do g?owy, aby studiowa? j?zyk wietnamski? Wspó?cze?ni maturzy?ci maj? to szcz??cie, ?e mog? wybiera? w?ród naprawd? imponuj?cej liczby filologii, w tym: azjatyckich. Filologia wietnamska jest jednym z kierunków znajduj?cych si? w ofercie Instytutu J?zykoznawstwa UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Wietnam | Czy marzy?o wam si? kiedy? studiowanie której? z filologii azjatyckich? (by Mart1n ) Dlaczego warto? niemal 800 godzin j?zyka na I stopniu studiów, stypendia semestralne i roczne do Wietnamu, profesjonalna kadra – najlepsi polscy specjali?ci i profesorowie z Wietnamu, pe?ny zakres wiedzy filologicznej na temat Wietnamu – j?zyk, kultura, literatura, szeroki wybór wyk?adów w ca?ym Instytucie, wietnamska sala tematyczna w Instytucie, atmosfera, elitarno??.

Dni Kultury Wietnamskiej czerwiec 2013

„Otwórz serce na Wietnam, otwórz serce na wielokulturowo??” – to motyw przewodni tegorocznych Tu?n l? v?n hóa Vi?t Nam t?i Krakow, czyli Dni Kultury Wietnamskiej w Krakowie. Poszczególne wydarzenia organizowane w ramach festiwalu odb?d? si? na przestrzeni pierwszych trzech tygodni czerwca 2013 roku. Wietnam | Festiwal sprzyja integracji Polaków i Wietnamczyków (by DKW KRK ) Cele i misja festiwalu: Celem nadrz?dnym festiwalu jest integracja Wietnamczyków i Polaków oraz promowanie kultury wietnamskiej w?ród m?odzie?y wietnamskiej wychowuj?cej si? poza ojczyzn?. Misj? DKW KRK jest tak?e dzia?anie przeciwko rasizmowi, obalanie stereotypów, uwra?liwienie na ró?nice kulturowe i zmniejszanie szoku kulturowego. A wszystko to w celu polepszenia komunikacji mi?dzykulturowej.

Wietnamskie imiona i nazwiska

Wietnamczycy posiadaj? nazwisko rodowe, drugie nazwisko i imi?. Nazwisko rodowe nie ma w zasadzie wi?kszego znaczenia. W Wietnamie wyst?puje zaledwie 300 nazwisk, w?ród których najcz??ciej wyst?puje Nguyen (Nguy?n) - nazywa si? tak co trzeci Wietnamczyk. Wietnam | W j?zyku wietnamskim imi? nie zawsze jednoznacznie okre?la p?e? cz?owieka, gdy? mo?e brzmie? jak nazwa kwiatu, zwierz?cia czy uczucia (by Emilio Labrador) Drugi cz?on nazwiska wskazuje zwykle na p?e? cz?owieka, jako ?e imi? nie zawsze jednoznacznie j? okre?la. W przypadku kobiet jest to Thi (Th?), a w przypadku m??czyzn - Van (V?n). Jest te? kilka nazwisk „uniwersalnych”, jak Duc (??c), Kim albo Ngoc (Ng?c). Przy wyborze imion nie istniej? z kolei ?adne ograniczenia: kwiaty, zwierz?ta, uczucia,...

Kolonia ?piewaj?cych ma?p

W naturalnym ?rodowisku gibony bia?olice (bia?or?kie) prawie nie wyst?puj?. W?rd ma?p s? romantykami, poniewa? wy?piewuj? sobie wzajemnie serenady. Ostatnio naukowcy odkryli w Wietnamie jedyn? zdoln? do samodzielnego przetrwania koloni? zagro?onych wymarciem gibonw bia?olicych. Wietnam | Ma?pka z okolic Ha Long Bay - ?piewaj?ca, a mo?e tylko zdziwiona? (by danale9) G?o?ne poranne wo?ania ma?p rzadkiego gatunku doprowadzi?y uczonych w Wietnamie do nieznanej dot?d kolonii. W trudno dost?pnych lasach grzystej p?nocy kraju, na granicy z Laosem, ?yje razem ponad 450 p?nocnych gibonw bia?olicych (Nomascus leucogenys) – potwierdzili naukowcy z Conservation International (CI). Stanowi? one dwie trzecie wszystkich gibonw tego gatunku w Wietnamie i tworz? jedyn? znan? zdoln? do prze?ycia populacj? tych zwierz?t na ?wiecie.

Również w kategorii: Newsy z Wietnamu, Fauna, Ciekawostki o Wietnamie

Kandyzowane owoce lotosu

Je?li kupili?my pestki lotosu na ?wi?teczne ksi??ycowe ciasteczka i troch? nam ich zosta?o, mo?emy przyrz?dzi? pewien s?odki przysmak. Wietnam | Kandyzowane pestki lotosu idealnie pasuj? do zielonej herbaty (by Tien Do ) Jak przyrz?dzi? mut sen (m?t sen) – czyli owoce lotosu w cukrze? Musimy odwa?y? suszone pestki lotosu i cukier w proporcji 1:2, nast?pnie namoczy? pestki i pozostawi? na 1-2 godziny. Potem pestki lekko pocieramy, aby usun?? resztki skorupek i dok?adnie myjemy. Kolejnym krokiem jest w?o?enie pestek do wrz?cej wody i gotowanie na ma?ym ogniu a? do mi?kko?ci. Kiedy s? ju? gotowe, odla? wod? i przela? zimn? wod?. Cukier wsypa? do wody (ok. 100 ml wody przy 2 kg cukru – chodzi o zrobienie syropu cukrowego). W naczyniu do sma?enia, na ma?ym ogniu,...

Również w kategorii: Wietnam, Kuchnia wietnamska

Wietnamska kawa mro?ona Ca Phe Sua Da

Wietnam cz?sto kojarzony jest z egzotycznymi smakami kuchni azjatyckiej, z ciastkami ry?owymi, „wietnamskim ros?em” – zup? pho oraz oczywi?cie z sajgonkami, rzadziej jednak z aromatyczn? kaw?. Tymczasem kraj ten jest drugim po Brazylii najwi?kszym producentem kawy na ?wiecie. Wietnam | Kawa z zaparzacza skapuje do szklanki ze skondensowanym mlekiem (by sfllaw ) Saigon coffee Kawa jest symbolem najwi?kszego z wietnamskich miast – Sajgonu (dzisiejsze Ho Chi Minh City). Na ten temat powstaj? nawet piosenki! Na ka?dym kroku spotkamy tu ludzi siedz?cych przy ma?ych stolikach lub na plastikowych krzese?kach przed sklepem i s?cz?cych kaw? z wysokiej szklanki lub z plastikowego kubeczka.

Również w kategorii: Kawa, Ho Chi Minh (Sajgon), Kuchnia wietnamska

S?owiki, kanarki i inni uliczni ?piewacy...

Wietnamczycy znani s? ze swojej s?abo?ci do kanarków, s?owików i innych ptaszków, które trzymaj? w klatkach. Klatki o ró?nych rozmiarach i kszta?tach wywieszane s? w oknach, na balkonach, a tak?e we frontach sklepów, na straganach i w restauracjach. Wietnam | Kolorowe ptaszki w klatkach s? bardzo popularne w Wietnamie (by loridstone ) ?piewaj?ce ptaki w klatkach s? bardzo popularne w Wietnamie. Ich ?piew harmonizuje z ulicznym gwarem, d?wi?kami klaksonów, odg?osami zat?oczonych straganów, nadaj?c wietnamskim ulicom niepowtarzalny charakter. Wielu turystów wracaj?cych z egzotycznej wycieczki po tym pi?knym kraju wspomina niespotykany widok ptasich klatek wisz?cych niemal wsz?dzie, cz?sto w najbardziej niespodziewanych miejscach.

Mro?ona kawa z Sajgonu lekcja 18

Czas na kolejn? lekcj? wietnamskiego z serii „?piewaj?c-uczy?”. O zaletach takiej metody w nauce j?zyka wspominali?my ju? tutaj. Dzi? Annie zapozna nas z piosenk? o mro?onej kawie – to jeden z charakterystycznych wietnamskich przysmaków! ?wiat znad fili?anki Je?li Wy równie? kochacie kaw?, b?dziecie mieli okazj? zobaczy?, jak pi?knie mo?na wyrazi? s?owami przyjemno?? jej picia. Je?li nie jeste?cie fanami tego napoju, by? mo?e dowiecie si?, ile tracicie i jak ciekawy mo?e wydawa? si? ?wiat widziany znad fili?anki, a raczej znad wysokiej szklanki ze s?omk? lub plastikowego kubeczka – tak najcz??ciej serwowana jest kawa mro?ona w Wietnamie.

Po?egnanie z bogiem kuchni

Z wietnamskim Nowym Rokiem wi??e si? wiele legend. Na tydzie? przed tym ?wi?tem Wietnamczycy ?egnaj? si? z bogiem kuchni Ong Tao (Ông Táo albo Táo Quân, jak te? bywa nazywany). Udaje si? on w tym czasie do nieba, aby przed Nefrytowym Cesarzem z?o?y? doroczne sprawozdanie, a do domu wraca dopiero w wigili? Nowego Roku. Wietnam | Wierzchowcem boga Kuchni Ong Tao jest karp – dlatego na tydzie? przed ?wi?tem Tet na ka?dym kroku mo?emy zakupi? ryby pod ró?n? postaci? (by C. Karras ) Legenda o wietnamskim bogu (bogach?) kuchni Ka?da legenda ma to do siebie, ?e powtarzana jest w wielu wersjach. Je?li chodzi o boga kuchni (zwanego tak?e bogiem domu) charakterystyczne jest to, ?e czasem przedstawiany jest on jako jedna osoba, a czasem jako trzy postacie opiekuj?ce si? danym domem. Wietnamczycy wierz?, ?e owe ...

Również w kategorii: ?wi?ta i festiwale, Bajki i legendy

Noworoczne ciastka ry?owe

Obchody Nowego Roku by?yby w Wietnamie nie do pomy?lenia bez s?ynnych ry?owych ciastek. Czworok?tne Banh chung (Bánh ch?ng) symbolizuje Ziemi?, a s?odkie i okr?g?e Banh day (Bánh d?y), bardziej popularne na po?udniu kraju, jest symbolem Nieba. Kiedy? wi?kszo?? rodzin sporz?dza?a je sama, dzisiaj coraz cz??ciej s? kupowane w sklepie. Wietnam | Czy znacie histori? wietnamskich ciasteczek ry?owych? (by avlxyz ) Legenda o ry?owych ciastkach Historia ciastek ry?owych si?ga wed?ug pewnej legendy a? do czasów królów Hung (Hùng) i ich dynastii Hong Bang (H?ng Bàng) panuj?cej w latach 2879-258 p.n.e. Jak ka?da prastara legenda, tak?e ta opowiadana bywa w wielu wersjach. Oto jedna z nich: Dwudziestu dwóch królewskich synów Kiedy szósty król Hung postarza? si?, postanowi?, jak ka?dy m?dry król,...

Wietnamskie imiona i nazwiska lekcja 14

Lekcje wietnamskiego prowadzone przez Annie – urocz? nauczycielk? z Ho Chi Minh, to nie tylko nauka s?ówek i wymowy, ale tak?e wiele tre?ci kulturowych, które s? nam niezb?dne do sprawnego pos?ugiwania si? j?zykiem wietnamskim. W poni?szym filmiku Annie zapozna nas z ciekawym w?tkiem wietnamskich imion i nazwisk. Let’s talk about... Vietnamese names! (Przypominamy, ?e lekcje prowadzone s? w j?zyku angielskim). Porozmawiajmy o wietnamskich imionach i nazwiskach!

Kalendarz ksi??ycowy w Wietnamie

W kalendarzu ksi??ycowym – Âm l?ch (Am lich) – dacie 20.01.2013 r. odpowiada niedziela 9.12.4649 r., co oznacza, ?e mieszka?cy Dalekiego Wschodu znacznie wyprzedzaj? europejsk? rachub? czasu. Wietnam | ?wi?to Tet – wietnamski Nowy Rok, wed?ug kalendarza ksi??ycowego zwykle przypada na koniec stycznia albo pocz?tek lutego (by motiqua ) Dwa kalendarze Wprawdzie codzienne ?ycie w Wietnamie przebiega wed?ug kalendarza gregoria?skiego, jednak kalendarz ksi??ycowy wcale nie znikn?? z wietnamskiej kultury i tradycji. W kalendarzach ci?gle podawane s? obie daty. Kalendarz ksi??ycowy, który wed?ug przekazów zosta? wprowadzony w Wietnamie w 2637 roku p.n.e. dla wielu ludzi stanowi nadal istotn? cz??? ?ycia. Wi?kszo?? ?wi?t jest okre?lana w?a?nie wed?ug tego kalendarza.

Również w kategorii: Newsy z Wietnamu, ?wi?ta i festiwale

Ao Dai tradycyjny wietnamski strj kobiecy

Tradycyjny wietnamski strój kobiecy ao dai (áo dài) to d?uga, czasem prosta, czasem bogato zdobiona tunika, noszona na lu?nych spodniach. Ao dai jest strojem niezwykle kobiecym, delikatnym i pi?knie podkre?laj?cym figur?. Cho? zas?ania niemal ca?e cia?o, widoczny czasem mi?dzy po?ami skrawek skóry potrafi – jak powiedzia?a w swej ksi??ce wietnamska autorka Kim Thúy – przyprawi? o zawrót g?owy. Wietnam | Ao dai jest strojem niezwykle kobiecym (by tunglycan ) Zwiewne ao dai Tajemnica ao dai tkwi w dopasowanym kroju i wysokim rozci?ciu tuniki, która, cho? narzucona na spodnie i zapi?ta pod szyj?, idealnie podkre?la kszta?ty i rozbudza wyobra?ni?. Ao dai szyte s? z delikatnych tkanin, które powiewaj?c na wietrze pot?guj? zjawiskowy efekt. Jest to strój niewinny i skromny, a jednocze?nie zachwycaj?cy – mo?e w?a?nie z powodu tego kontrastu robi tak du?e wra?enie...

Również w kategorii: Wietnam, Przewodnik po Wietnamie,

?piewamy po wietnamsku lekcja 12

Chyba ?adna porz?dna nauka j?zyka nie mo?e si? oby? bez piosenki. Pami?tacie „There Was A Farmer Who Had A Dog...” z angielskiego, “O Tannenbaum” z niemieckiego i „Domne Jane” z... ?aciny? No w?a?nie. Piosenki pozwalaj? na lepsze zapami?tanie s?ów czy zwrotów w danym j?zyku przede wszystkim dzi?ki swej atrakcyjnej formie, wpadaj?cej w ucho linii melodycznej i wielokrotnym powtórzeniom. A nuci? sobie po wietnamsku mo?emy przecie? zawsze i wsz?dzie: i w drodze do pracy i przy zmywaniu, dziecku na dobranoc lub odkurzaj?c (je?li jeszcze nie czujemy si? w pe?ni gotowi, by zaprezentowa? talenty domownikom). Annie –nauczycielka wietnamskiego z Ho Chi Minh (dawny Sajgon), której lekcje video prowadzone po angielsku prezentujemy w naszym serwisie, tak?e wierzy w moc piosenek w nauce j?zyka obcego.

Również w kategorii: Przydatne zwroty, Lekcje wietnamskiego, Piosenki

Dom Allacha w Hanoi

Islam jest jedn? z najwi?kszych religii ?wiata, jednak w Wietnamie odgrywa raczej podrz?dn? rol?. Jedynie cz?onkowie mniejszo?ci narodowej Ch?m (Cham), ktrych przodkowie byli hinduistami, nale?? do tolerancyjnego islamu kierunku sunnickiego. Wietnam | Dom Allacha w Hanoi (by cathrinka ) Islam a ?ycie codzienne Po podbiciu pa?stwa Ch?mpa (Champa) przez Wietnamczykw w XV wieku pozostali na obszarze kraju Ch?mowie (Chamowie) przeszli na islam, ktry na wybrze?e Wietnamu przywie?li morscy kupcy z Jawy i Sumatry. W oddaleniu od centrw ortodoksyjnego islamu wykszta?ci? si? tutaj jego wariant mocno nacechowany sufizmem, islamsk? mistyk?, w ktrym Koran i sunna nie s? bezwarunkowo najwy?szym autorytetem. W ten sposb, wype?nianie pi?ciu obowi?zkowych modlitw dziennych jest praktykowane tylko w pi?tek. Tak?e pierwotnie 30-dniowy okres postu w czasie Ramadanu zredukowano do zaledwie trzech dni. Podczas spisu ludno?ci w 2009 r. tylko ok. 75000 osb zadeklarowa?o przynale?no?? do islamu. W przewa?aj?cej mierze ?ycie religijne muz...

Również w kategorii: Religia, Islam

Niezr?czne pytania lekcja 7

Zapraszamy na kolejn? lekcj? j?zyka wietnamskiego z Annie – urocz? nauczycielk? z Sajgonu. Przypominamy, ?e lekcje prowadzone s? w j?zyku angielskim w lekkiej, czytelnej formie, niepozbawionej pewnej dozy humoru. Annie umiej?tnie przeplata trudniejsze bloki tematyczne, dotycz?ce nauki wietnamskiej wymowy z ciekawostkami kulturowymi i nieco bardziej rozrywkow? nauk? zwrotów j?zykowych przydatnych w ?yciu codziennym, a niekoniecznie wyst?puj?cych w s?ownikach. Nauka wietnamskiego to prawdziwe wyzwanie i gimnastyka dla j?zyka, ale pó?niejsza satysfakcja jest bezcenna! Kilka s?ów o niezr?cznych pytaniach zadawanych przez Wietnamczyków Dzisiejsza lekcja nale?y do bloku kulturowego i dotyczy osobistych pyta? cz?sto zadawanych turystom przez Wietnamczyków, które wywo?uj? u obcokrajowców co najmniej zdziwienie. W naszym kr?gu kulturowym nie przywykli?my bowiem do przekraczania pewnych granic w konwersacji z niemal obcymi osobami.

Wietnamskie dyftongi lekcja 5 (cz??? 2)

Czas na trzeci? lekcj? wietnamskiej wymowy i drug? po?wiecon? samog?oskom i dyftongom. Dzi? razem z nasz? nauczycielk? Annie skupimy si? na wietnamskich dwug?oskach. Annie zapoznaje nas z j?zykiem stopniowo, mieszaj?c lekcje dotycz?ce wymowy i gramatyki z nauk? popularnych i przydatnych w ?yciu codziennym zwrotów w j?zyku wietnamskim. Nim przyst?pimy do gimnastyki j?zyka, warto przypomnie? sobie czym jest dyftong. Jak podaje S?ownik wyrazów obcych i zwrotów obcoj?zycznych W?adys?awa Kopali?skiego, dyftong to „dwug?oska, po??czenie dwóch samog?osek w jednej sylabie”. Przyk?adem mo?e by? polski wyraz „auto”, dziel?cy si? na sylaby „au-to”.

200 dolarw za jeden poca?unek

Na Dalekim Wschodzie okazywanie czu?o?ci w miejscach publicznych jest bez w?tpienia mocno problematyczne. Przekona? si? o tym na w?asnej skrze ?m V?nh H?ng (Dam Vinh Hung), najbardziej znana gwiazda wietnamskiej muzyki pop. Tym bardziej, ?e jednocze?nie naruszy? dwa tabu: publicznie poca?owa? mnicha! Wietnam | ?m V?nh H?ng (Dam Vinh Hung) - gwiazda wietnamskiej muzyki pop (by quaconyenyen ) 41 letni ?m V?nh H?ng wystawi? w listopadzie na licytacj? butelk? wina, aby zebra? pieni?dze na leczenie chorej na nowotwr ?piewaczki Wanbi Tu?n Anh. Zapowiedzia?, ?e zwyci?zca otrzyma wino i … dwa poca?unki. Okaza?o si?, ?e najwi?ksz? sum? za butelk? wina, a? 55 mln ??ng (oko?o 2000 euro), wylicytowali dwaj mnisi buddyjscy. H?ng poca?owa? starszego mnicha w r?k?, a m?odszego w usta.

Również w kategorii: Newsy z Wietnamu, Ciekawostki o Wietnamie, Fauna

Wietnamskie samog?oski lekcja 5 (cz??? 1)

Po chwili odpoczynku i nauce kilku przydatnych zwrotów w restauracji czy na targu, wracamy do zg??biania tajników wietnamskiej wymowy. Jest to druga lekcja z tego bloku tematycznego, dodatkowo podzielona na dwie cz??ci. Mieli?my ju? okazj? pozna? wietnamskie spó?g?oski, teraz zajmiemy si? samog?oskami i dyftongami. Jak dowiemy si? z pierwszej cz??ci lekcji pi?tej, w j?zyku wietnamskim wyró?nia si? 11 samog?osek, które dodatkowo mo?na podzieli? na dwie grupy: samog?oski przednie i tylne (w zale?no?ci od u?o?enia j?zyka). Samog?oski tylne dziel? si? jeszcze na zaokr?glone i niezaokr?glone (w zale?no?ci od kszta?tu naszych ust w chwili ich wymawiania).

Rachunek prosz?! lekcja 4

Jak idzie wam nauka wietnamskiego? Próbowali?cie uczy? si? razem z Annie – nauczycielk? z Sajgonu, której filmiki publikujemy na naszej stronie? Annie nie tylko potrafi zainteresowa? j?zykiem, ale do tego prowadzi lekcje w sposób czytelny (po angielsku), zabawny i wywa?ony. Dlaczego wywa?ony? Otó? po ostatnich zmaganiach z wietnamsk? wymow? (lekcja ta by?a nieco d?u?sza i sporo trudniejsza ni? poprzednie), daje nam chwil? oddechu na poznanie kolejnej porcji wyra?e? przydatnych w wietnamskim ?yciu codziennym.

J?zyk wietnamski wymowa lekcja 3

No i ?arty si? sko?czy?y! Po dwóch lekcjach wietnamskiego na rozgrzewk?, gdzie nauczyli?my si? kilku zwrotów przydatnych w ?yciu codziennym i w ?yciu mi?osnym, nieuchronnie przyszed? czas na... nauk? wietnamskiej wymowy. Warto zaznaczy?, ze jest to pierwsza z czterech lekcji przewidzianych w tym bloku tematycznym. Annie – nauczycielka wietnamskiego z Sajgonu rozpoczyna trzeci? lekcj? j?zyka od z?owrogiego s?ówka „pronunciation” (przypominamy, ?e lekcje prowadzone s? po angielsku). Jak przekonuje nas Annie, warto uczy? si? wymowy, dzi?ki której b?dziemy mogli przeczyta? ka?de s?owo zapisane w j?zyku wietnamskim, nawet nie znaj?c jego znaczenia. Trudno temu zaprzeczy?, wszak wymowa jest podstawowym elementem j?zyka mówionego.

Nauka wietnamskiego Kocham Ci? lekcja 2

Dzi? b?dzie bardzo romantycznie. Annie – nauczycielka j?zyka wietnamskiego z Ho Chi Minh (mieli?cie okazj? pozna? j? przy okazji Lekcji 1.), zdradzi nam, jak powiedzie? po wietnamsku „Kocham Ci?”. Gotowi na wielkie wyznania? Jak informuje nas czo?ówka z przejmuj?cym podk?adem muzycznym (wszak mi?o?? to rzecz nieb?aha), powinni?my wczu? si? w sytuacj? i spróbowa? wyobrazi? sobie, ?e pewnego dnia zakochali?my si? w dziewczynie z Wietnamu.

Ru recenzja ma?a ksi??ka o wielkich sprawach

Po lekturze ksi??ki „Ru” autorstwa kanadyjskiej pisarki wietnamskiego pochodzenia, Kim Thuy (Kim Thúy), mog? powiedzie? tylko jedno: to trzeba przeczyta?! Kto? powiedzia?, ?e ta opowie?? „mie?ci w sobie ca?? wielko?? ?ycia” – i trudno si? z tym nie zgodzi?. Kim Thúy podpisuje swoj? ksi??k? na spotkaniu w ksi?garni Wrzenie ?wiata w Warszawie ( fot. Amin Nooralivand/Instytut Reporta?u ) Bez po?piechu Bior?c „Ru” po raz pierwszy do r?ki, pomy?la?am, ?e tak? krótk? ksi??eczk? (160 str.) przeczytam w mgnieniu oka. Szybko si? przekona?am, jak bardzo si? myli?am. Na d?u?? chwil? zatrzyma?a mnie ju? sama ok?adka: po tym jak nacieszy?am oczy surowymi, ch?odnymi krajobrazami Kanady (ty? i wewn?trzna cz??? ok?adki), usilnie próbowa?am odgadn?? znaczenie niesamowitej ilustracji na froncie, przedstawiaj?cej wyrastaj?ce z bry?y lodu o kszta?cie ?odzi trzy zielone ro?linki – zgaduj?,...

Również w kategorii: Newsy z Wietnamu, Ciekawostki o Wietnamie, Fauna

Learn Vietnamese With Annie lekcja 1

Czy próbowali?cie kiedykolwiek nauczy? si? j?zyka wietnamskiego? Je?li tak, z pewno?ci? zauwa?yli?cie, jak wa?na jest w tym wypadku pami?? s?uchowa. Nie wystarczy poznanie liter i odczytanie ich ci?gu, wietnamski jest j?zykiem tonalnym i dane s?owo musi odpowiednio brzmie?, aby mog?o zosta? zrozumiane. Aby spróbowa? swoich si? w wietnamskim, proponujemy zapoznanie si? z ciekawymi lekcjami prowadzonymi po angielsku przez Annie – nauczycielk? z Ho Chi Minh. Lekcje maj? form? filmików, dzi?ki czemu mo?emy si? z j?zykiem os?ucha? i nauczy? si? wykorzystywa? go w praktyce. Annie zach?ca nas ju? na samym pocz?tku, proponuj?c nauk? pi?ciu popularnych wyra?e?, których nie znajdziemy w ?adnym s?owniku, a które z pewno?ci? przydadz? si? nam w codziennej komunikacji.

Spotkanie z Kim Thuy

We wtorek 27 listopada w warszawskiej ksi?garni Wrzenie ?wiata odb?dzie si? spotkanie z kanadyjsk? pisark? wietnamskiego pochodzenia, Kim Thuy, autork? przet?umaczonej na 15 j?zykw ksi??ki „Ru”. To niesamowita opowie?? o ucieczce z ogarni?tego wojn? Wietnamu i poszukiwaniu ocalenia w Kanadzie, opowie?? o tu?aczce i zderzeniu ze sob? dwch, zupe?nie odmiennych ?wiatw. Warszawa | Wydawnictwo Drzewo Babel i Instytut Reporta?u zapraszaj? na spotkanie z Kim Thy, autork? ksi??ki RU (by www.drzewobabel.pl ) Ksi?garnia Wrzenie ?wiata mie?ci si? w Warszawie przy ulicy Ga?czy?skiego 7. Na spotkanie zaprasza Wydawnictwo Drzewo Babel i Instytut Reporta?u, a poprowadzi je Jakub Krlikowski – dyrektor Festiwalu Filmowego Pi?? Smakw.

Wietnam na festiwalu Pi?? Smakw

Wietnamska kinematografia nie jest zbyt popularna w Europie. Niewielu z nas potrafi wskaza? jakichkolwiek re?yserw czy tytu?y produkcji filmowych z tego kraju. Na tegorocznym przegl?dzie kina Azji Po?udniowo-Wschodniej "Pi?? Smakw" b?dziemy mieli okazj? zapozna? si? z dwoma filmami produkcji wietnamskiej i wietnamsko-kanadyjskiej: "List pisany krwi?" i "Per?y Dalekiego Wschodu". Kanada, Wietnam 2011 | Per?y Dalekiego Wschodu w re?yserii Cuong Ngo (by www.piecsmakow.pl ) Historia walecznego potomka rodu mandary?skiego W sekcji Atak Wodnego Smoka, dotycz?cej kina sztuk walki, obejrzymy m. in. List pisany krwi? w re?yserii Victora Vu. Victor Vu, z pochodzenia Wietnamczyk, wychowa? si? w Stanach Zjednoczonych. Jest jednym z wietnamskich re?yserw, ktrzy powrcili do rodzinnego kraju po to, aby wspomc swoim talentem podnosz?cy si? z upadku przemys? filmowy.

Również w kategorii: Newsy z Wietnamu, Polska i Azja, Kino azjatyckie

Nard Ba Na (Ng??i Ba Na)

Nard Ba Na, zwany tak?e Bahnar, osiedli? si? na Wy?ynie Centralnej ju? przed wiekami i tym samym nale?y do najstarszych mieszka?cw tego regionu. Wed?ug spisu ludno?ci z 1.04.1999 r. w Wietnamie ?y?o 174456 osb narodowo?ci Ba Na, obecnie ich liczba wzros?a do ok. 200000. Wioski Ba Na, ktre zawsze le?? nad rzekami, mo?na napotka? w prowincjach Kon Tum i Gia Lai, jak rwnie? granicz?cych regionach grskich prowincji Bnh ??nh i Ph Yn. Ich j?zyk nale?y do grupy mon-khmer i dzieli si? na r?ne dialekty. Wietnam | Ba Na posiadaj? bogate dziedzictwo literackie i artystyczne (by Cathrin Karras ) ?ycie codzienne Ba Na gospodaruj? na polach tarasowych, gdzie uprawiaj? ry?, warzywa, owoce, trzcin? cukrow? i bawe?n?. Oprcz tego hoduj? ?winie, kozy i drb. W ich wioskach powstaj? wyroby kowalskie i ceramiczne. Kobiety tkaj? materia?y z tradycyjnymi motywami, podczas gdy m??czy?ni wyplataj? kosze. Na targach wymienia si? cz?sto towar za towar.

Najpi?kniejsza pagoda Khmerw w Delcie Mekongu

?wi?tynia Cha Pitu Khsa R?ngsy (po wietnamsku: Cha Vi?n Quang) zosta?a zbudowana w roku 1948 w mie?cie Can Tho (C?n Th?) przez ludno?? mniejszo?ci etnicznej Khmerw. Wcze?niej na tym terenie znajdowa?y si? tylko nieliczne budynki kryte strzech?. Wietnam | Przyk?ad khmerskiego budownictwa sakralnego w Delcie Mekongu – ?wi?tynia Cha Ph?t H?c z C?n Th? (by anthonli ) Burzliwe dzieje ?wi?tyni Podczas walk wyzwole?czych z Francuzami, a przede wszystkim w czasie wojny przeciwko Amerykanom, pagoda by?a miejscem schronienia dla wielu setek m?odych m??czyzn z Sajgonu i ca?ej Delty, ktrzy chcieli unikn?? wcielenia do marionetkowej armii po?udniowowietnamskiej. Jednocze?nie pagoda rozwin??a si? w punkt wsparcia Narodowego Frontu Wyzwole?czego. Podczas ofensywy T?t w 1968 r. ?wi?tynia zosta?a prawie kompletnie zniszczona atakiem rakietowym ameryka?skich ?mig?owcw. wczesny prze?o?...

Również w kategorii: Newsy z Wietnamu, Can Tho, Delta Mekongu

Wietnamski kapelusz non la (nn l)

W Wietnamie kapelusz jest czym? wi?cej, ni? tylko nakryciem g?owy. Pleciony sto?kowy kapelusz stanowi? od wiekw symbol Wietnamu. Czy nadal jest noszony? Wietnam | Sto?kowy kapelusz jest symbolem Wietnamu (by envizion ) Z czym kojarzy Wam si? s?owo „Azja” poza Budd?, niskimi zarobkami i chaosem na ulicach? By? mo?e w?a?nie ze sto?kowatym kapeluszem – nakryciem g?owy z jasnej plecionki, znanym w dalekich stronach po?udniowo-wschodniej Azji, szczeglnie w Wietnamie. Tradycyjny wietnamski kapelusz non la (nn l) posiada idealn? form? geometryczn? trjk?ta prostok?tnego i jest podtrzymywany na g?owie przy pomocy jedwabnego paska pod brod?. Kapelusze s? wyplatane z li?ci palmowych na bambusowych ramkach, s? ?wiat?o- i wodoszczelne, chroni? zarwno przed s?o?cem, jak i przed deszczem. Nn l mo?e by? te? wykorzystywany jako naczynie do picia albo przenoszenia wody. Podczas upa?w, zamoczony w wodzie, mo?e s?u?y? jako zaimprowizowany „sch?adzacz” g?owy. Jak podpowiadaj? nasi i...

W Wietnamie zgin?? ju? ostatni nosoro?ec

Nielegalny handel rogami nosoro?ca kwitnie w najlepsze. Powd: w Azji, gdzie coraz wi?cej ludzi sta? na drogi proszek z rogu nosoro?ca, uwa?any jest on za ?rodek na zwi?kszenie potencji i leczenie raka. W rzeczywisto?ci jednak posiada identyczne dzia?anie, jak... ?ucie paznokci. Wietnam | Azjaci wierz?, ?e rg nosoro?ca pomaga w leczeniu nowotworw (by jnissa ) K?usownikom chodzi tylko o rogi zwierz?cia. S? one zbudowane z keratyny, tej samej substancji, co nasze paznokcie albo w?osy. Na ich lecznicze dzia?anie nie ma ?adnych naukowych dowodw. Fakt, ?e popyt od pewnego czasu ro?nie wynika przede wszystkim ze wzrostu poziomu ?ycia w Azji, a co za tym idzie, coraz wi?ksza liczba ludzi mo?e sobie pozwoli? na zakup tego proszku. Co wi?cej, pewien wysokiej rangi urz?dnik wietnamski og?osi?, ?e zosta? wyleczony z choroby nowotworowej w?a?nie dzi?ki proszkowi z rogu nosoro?ca. Odt?d nast?pi? w Wietnamie prawdziwy boom na ten specyfik.

Również w kategorii: Newsy z Wietnamu, Ciekawostki o Wietnamie

Chua Tram Gian Pagoda Stu Izb

Odwiedzana tylko przez nielicznych turystw pagoda Chua Tram Gian (Cha Tr?m Gian), nazywana te? Cha Qu?ng Nghim albo Cha Tin L?, le?y na 50-metrowym wzgrzu Tin L? (gmina Tin Ph??ng w dystrykcie Ch??ng M?, ktry dzisiaj nale?y do obszaru miasta Hanoi). Od centrum stolicy Wietnamu ?wi?tynia oddalona jest oko?o 35 km. Wietnam | ?wi?tynia Cha Tr?m Gian (by C. Karras ) Jazda w?skimi uliczkami i grzbietami grobli daje dobre wyobra?enie o ?yciu ludzi w tym regionie. Wizyt? w tej pagodzie mo?na bardzo dobrze po??czy? ze zwiedzaniem le??cych ca?kiem niedaleko znanych pagd Thay (Th?y) i Tay Phuong (Ty Ph??ng). Ze swoim ?wi?tynnym ogrodem, w ktrym stoj? ma?e stupy (budowle o funkcji relikwiarzy) z doczesnymi szcz?tkami mnichw i ze starymi, licz?cymi daleko ponad sto lat drzewami, stwarza Cha Tr?m Gian wra?enie metafizycznego spokoju.

Religie w Wietnamie przegl?d

Wielu Europejczykw uwa?a Wietnam za kraj buddyjski. Nie jest to jednak tak do ko?ca prawd?. Buddyzm nigdy nie osi?gn?? w Wietnamie takiego zasi?gu i wp?yww jak w krajach o?ciennych: w Kambod?y, Laosie czy Tajlandii. Wietnam | Buddyzm nigdy nie osi?gn?? w Wietnamie tak silnej pozycji jak w krajach o?ciennych (by ultimateslug ) Mniej ni? 10 procent mieszka?cw Wietnamu deklaruje si? jako buddy?ci. Wi?kszo?? Wietnamczykw praktykuje mieszank? kultu przodkw, buddyzmu, daoizmu, konfucjanizmu i animizmu, przy czym najwa?niejszy jest w tym wszystkim kult przodkw. Nowy Rok T?t Nguyn ?n tak?e nie jest ?wi?tem buddyjskim – jest zdecydowanie starszy od buddyzmu. Buddyjski Nowy Rok przypada w kwietniu.

Również w kategorii: Spo?ecze?stwo, Religia, Newsy z Wietnamu, Wietnam

Nowy Rok u plemienia Hmong

Podobnie jak dla Wietnamczyków, tak?e dla narodu Hmong (H’Mông) Nowy Rok jest najwa?niejszym ?wi?tem w roku. W ich j?zyku nosi on nazw?: „Tsa Hauv Toj”. Wietnam | Podczas noworocznych uroczysto?ci nie brak muzyki, ta?ców i tradycyjnych zabaw (by C. Karras ) Noworoczne uroczysto?ci u Hmongów nie maj? jednak jednego sta?ego terminu. ?wi?tuje si?, kiedy ry? jest ju? zebrany i wszystkie prace zwi?zane ze ?niwami zako?czone. Najcz??ciej przypada to gdzie? w grudniu. ?wi?to trwa 10 do 14 dni i cz?sto bior? w nim udzia? s?siaduj?ce ze sob? wioski.  

2012 Rok Smoka

Rok 2012 dotar? punktualnie równie? do Wietnamu. Dla Wietnamczyków o wiele wa?niejsze jest jednak noworoczne ?wi?to Tet (T?t Nguyên ?an), którego termin wyliczany jest wed?ug kalendarza ksi??ycowego. Wietnam | Taniec smoka jest szczególnie popularny podczas obchodów ?wi?ta T?t (by victorphung ) W tym roku wypada ono bardzo wcze?nie – w nocy z 22 na 23 stycznia ?egna si? Kot (no w?a?nie – Kot czy Królik?) i ust?puje miejsca Smokowi. Przygotowania id? pe?n? par?, rado?ci z tego wa?nego ?wi?ta nie m?ci nawet niska w tym roku temperatura.

Festiwal Kwiatw w Da Lat

4 stycznia 2012 r. zako?czy? si? Festiwal Kwiatw w Da Lat (? L?t). Ka?dego roku to niezwykle barwne... i wonne wydarzenie gromadzi t?umy. Da Lat Flower Festival 2012 rozpocz?? si? w sobot?, 31 grudnia, wielkim przedstawieniem przed 12-tysi?czn? publiczno?ci?: ponad 2000 artystw wyst?pi?o w kolorowych, kwiatowych strojach na Lam Vien Stadion. Wietnam | Kwiatowy Jeep (by functoruse ) Podczas uroczystej ceremonii przez miasto przejecha?o kilka pojazdw pi?knie ozdobionych kwiatami. Auta przewozi?y zas?u?onych rolnikw (i hodowcw kwiatw) do g?wnej sceny. Na imprezie byli tak?e obecni wysocy urz?dnicy pa?stwowi oraz sponsorzy festiwalu. Da Lat znane jest w kraju i za granic? jako miasto wyj?tkowych krajobrazw i pi?knych kwiatw. Nazywane jest cz?sto: "Miastem Kwiatu Mimozy", "Miastem Kwiatu Wi?ni" czy "Miastem Tysi?ca Kwiatw".

Animizm

Bardzo wyrazisty animizm rozwin?? si? w Wietnamie na skutek uzale?nienia rolniczego spo?ecze?stwa od ?aski i nie?aski natury. Obok kultu przodkw zajmuje on wa?n? pozycj? w wietnamskiej religijno?ci. Wietnam | Animizm cz?sto rozwija si? w spo?ecze?stwach rolniczych uzale?nionych od ?aski i nie?aski natury (by noosles33 ) Na pierwszym miejscu w wietnamskim ?wiecie bogw i duchw stoi pramatka u C? i praojciec L?c Long Qun, grska wieszczka i smok, jak rwnie? duch gr Th?n Ni oraz duch wody Th?n Th?y.

Również w kategorii: Wietnam, Spo?ecze?stwo, Przyroda Wietnamu, Religia

Mi?towa herbata zamiast jedzenia

Badania jednego z pacjentw szpitala w Can Tho okaza?y si? szokuj?ce dla lekarzy – m??czyzna nie mia? w swoim ?o??dku ?adnych ?ladw obecno?ci sokw trawiennych, a w jego jelitach nie znaleziono najmniejszych nawet resztek jedzenia. Wietnam | Mro?ona, mi?towa, s?odka herbata - oto, co pije Phan Tan Loc (by seelensturm ) Co?, czego lekarze nie potrafili wyt?umaczy?, dla pana Phan Tan Loc nie by?o niczym niezwyk?ym – w ko?cu od niemal 20 lat spo?ywa on wy??cznie... herbat?. Najcz??ciej mro?on? herbat? mi?tow?. Trudno si? zatem dziwi?, ?e z dnia na dzie? Phan Tan Loc sta? si? s?awny. Ten 65-letni rolnik z Au Lac w po?udniowym Wietnamie wiedzie zwyczajne, spokojne ?ycie, jest ojcem pi?tki dzieci i czci Budd?.

Również w kategorii: Newsy z Wietnamu, Wietnam, Herbata

Jarmark w Meo Vac (Mo V?c)

Prowincja Ha Giang (H Giang) le?y w najbardziej na p?noc wysuni?tej cz??ci Wietnamu. Oprcz zapieraj?cych dech w piersiach krajobrazw, miejsce to oferuje dwa s?ynne targi mniejszo?ci narodowych. Jeden odbywa si? w ka?d? niedziel? w ma?ej miejscowo?ci Dong Van (??ng V?n), a drugi – oko?o 20 km dalej – w Mo V?c (te? zawsze w niedziel?, tak wi?c niestety trudno odwiedzi? oba targi jednego dnia). Wietnam | Dzie? targowy w Meo Vac (by dickstock ) Targ w Mo V?c jest przede wszystkim targiem byd?a. Ch?opi nawet z najodleglejszych wiosek prowadz? tu swoje zwierz?ta na sprzeda?. Niektrzy sp?dzaj? w drodze ca?? noc, aby dotrze? na miejsce punktualnie o godzinie pi?tej rano, kiedy targ si? rozpoczyna.

Również w kategorii: Newsy z Wietnamu, Ciekawostki o Wietnamie, Fauna

Najpi?kniejsze kobiety Azji Po?udniowo-Wschodniej

Azjatki s?yn? ze swej delikatnej i oryginalnej urody. Ciemnow?ose i ciemnookie pi?kno?ci o filigranowej budowie co roku godnie reprezentuj? swoje kraje na mi?dzynarodowych wyborach Miss Universe. Wietnam | W roku 2011 Tajlandi? reprezentowa?a 20-letnia Chanyason Sakhonchan, a Wietnam – 23-letnia Vu Thi Hoang My (by Bruce Casanova Photography opmbworldwide.com) Miss Tajlandii 12. wybory Miss Thailand Universe 2011 odby?y si? w marcu br w Bangkoku. Fina?owa gala mia?a miejsce w Siam Paragon, jednym z najwi?kszych centrw handlowych w Azji, w przestronnej sali nosz?cej nazw? Royal Paragon Hall, specjalnie zaprojektowanej na potrzeby masowych imprez, konferencji i wystaw. Spo?rd 44 kandydatek za najpi?kniejsz? uznano 20-letni? studentk? Chanyason Sakhonchan z Chonburi (na zdj?ciu po lewej). Zdoby?a ona tak?e tytu? miss fotogeniczno?ci. W nagrod? na...

Rekordowa mi?o??

Dla wielu par 25. rocznica ma??e?stwa jest wynikiem trudnym do osi?gni?cia. Polscy ma??onkowie z takim sta?em, na swoje „Z?ote Gody” otrzymuj? zwykle uroczyste dokumenty od w?adz. Ostatnie wie?ci z Wietnamu donosz? jednak, ?e tam to dopiero dos?ownie rozumie si? romantyczne stwierdzenie: mi?o?? na ca?e ?ycie. Wietnam | Wszyscy m?odzi i zakochani marz? o tym, by ich szcz??cie trwa?o wiecznie (by linhngan) Pewna para z Wietnamu postanowi?a pod wzgl?dem d?ugo?ci ma??e?skiego sta?u pobi? rekord Guinnessa...  110-letni Huynh Van Lac (Hu?nh V?n L?c) i jego 106-letnia ma??onka Nguyen Thi Lanh (Nguy?n Th? Lành) s? ma??e?stwem od 82 lat.

Również w kategorii: Ciekawostki o Wietnamie, Newsy z Wietnamu

Pogrzeb wieloryba

Na pocz?tku lipca setki Wietnamczykw wzi??y udzia? w uroczystym po?egnaniu wieloryba, ktry zako?czy? ?ywot na wodach terytorialnych kraju. Wietnam | Wed?ug wierze? mieszka?cw Wietnamu, oddanie czci martwemu morskiemu zwierz?ciu przynosi pomy?lno?? na morzu (by kymmie_xox) Jak poinformowa? przedstawiciel w?adz prowincji Ninh Thu?n (Region Po?udniowo-Wschodni), wa??ce siedem ton cia?o zwierz?cia odkryli rybacy oko?o stu kilometrw od wybrze?a. Doholowali je i wyci?gn?li na brzeg. Nie wiadomo, sk?d wieloryb dosta? si? do brzegw Wietnamu, nie ustalono te? przyczyn jego ?mierci.

Ao Yem (o Y?m) kobieco i praktycznie

Pe?ne wdzi?ku kobiety i dziewcz?ta w narodowym stroju o Di s? symbolem Wietnamu. Obok o Di istnieje jeszcze jedna niezb?dna cz??? kobiecej garderoby – o Y?m. Wietnam | Kobiece okrycie wierzchnie zwane o Y?m (by C. Karras) o Y?m to grna cz??? damskiego okrycia, bez plecw, podtrzymywan? w?sk? ta?m? na karku, noszon? cz?sto – ale nie tylko – jako bielizna. Pierwowzr pochodzi z Chin i nazywa si? tam d d?u ( ?? ).

Również w kategorii: Wietnam, Przewodnik po Wietnamie,

Piekielne pieni?dze

Kult przodkw jest praktykowany w ka?dej wietnamskiej rodzinie, bez wzgl?du na to, jak? wyznaje si? w niej religi?. W ka?dym domu i w ka?dym mieszkaniu znajduje si? o?tarz z podobiznami przodkw, naczyniami na kadzide?ka i wazonami kwiatw. Dym kadzide? niesie modlitwy i pro?by do ?wiata cieni przodkw. Wietnam | Podarunki dla zmar?ego cz?onka rodziny (by C. Karras) W Nowy Rok rytua?y te nabieraj? szczeglnego znaczenia. Aby umo?liwi? zmar?ym krewnym beztroskie ?ycie w za?wiatach, pali si? w tym wyj?tkowym dniu tzw. „piekielne pieni?dze”. Chodzi tutaj o fa?szywe banknoty dolarowe albo krajowe, w ostatnim czasie tak?e banknoty euro.

Również w kategorii: Newsy z Wietnamu, Religia, Waluta