Błąd
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character


Wi?kszo?? turystów, którzy przyje?d?aj? do Wietnamu, porusza si? tylko utartymi trasami mi?dzy Hanoi i Sajgonem, z krótk? wycieczk? do zatoki Ha Long, Sa Pa, Delty Mekongu i ewentualnie Da Lat. Podczas 3- lub nawet 4-tygodniowej podró?y po Wietnamie trudno o co? wi?cej, ale mo?e zamiast nierealnej próby zwiedzenia ca?ego kraju, warto rozwa?y? kilka mniej znanych atrakcji?

Wspania?y krajobrac Ma Pi Leng
Wspania?y krajobraz Ma Pi Leng (by haithanh )

Prowincja Ha Giang

We?my na przyk?ad tak? prowincj? Hà Giang (Ha Giang), która posiada chyba najpi?kniejsze i najbardziej niezwyk?e krajobrazy w ca?ym Wietnamie. Le?y ona ca?kiem na pó?nocy kraju, tu? przy granicy z Chinami.

Prze??cz Mã Pí Lèng

Na pó?nocy prowincji znajduje si? 20-kilometrowa prze??cz Mã Pí Lèng (Ma Pi Leng), ??cz?ca dystrykty ??ng V?n (Dong Van) i Mèo V?c (Meo Vac). Kiedy? w?wóz by? mo?liwy do przebycia jedynie konno albo pieszo.

Pierwsza w?ska droga zosta?a zbudowana w ci?gu sze?ciu lat pracy tysi?cy m?odych ochotników z pó?nocnych prowincji Wietnamu, w?ród których by?o wielu przedstawicieli ?yj?cych tutaj mniejszo?ci etnicznych. W latach 1959-1965 musieli oni, g?ównie r?cznie, przemie?ci? prawie trzy miliony metrów sze?ciennych ska?. W mi?dzyczasie droga zosta?a ca?kiem dobrze rozbudowana i nie potrzeba ju? samochodu z nap?dem na wszystkie ko?a, aby ni? przejecha?. Zdarza si?, ?e po ulewnych deszczach droga zostaje zamkni?ta przez obsuwaj?c? si? ziemi?, poniewa? ostatnie drzewo na zboczu dawno ju? zosta?o wyci?te.

Mali mieszka?cy jednej z wiosek w tym regionie
Mali mieszka?cy jednej z wiosek w tym regionie (by meobk )

Najwy?szy punkt drogi le?y na wysoko?ci ok. 1600 m, za? najwy?sze góry si?gaj? 2000 m. W?wóz ma g??boko?? do 800 m i jest najg??bszy w ca?ej Azji Po?udniowo-Wschodniej.

G??boko w dole po?yskuje wst?ga rzeki Nho Qu? (Nho Que), dla mieszka?ców ma?ych wiosek w regionie – jedyne ?ród?o wody dost?pne przez ca?y rok.

Ale nie tylko woda pitna musi by? cz?sto z donoszona daleka. Ci?gle spotyka si? na tej drodze, zwanej "??drog? szcz??cia", pieszych, g?ównie kobiety, cz?sto z ma?ymi dzie?mi, z ci??arami na plecach. Ziemia jest tutaj uboga i sucha, poniewa? woda deszczowa bardzo szybko sp?ywa po krasowym obszarze. Ka?dy mo?liwy skrawek wykorzystywany jest pod upraw?. ?ycia w tym bajecznie pi?knym krajobrazie nie mo?na nazwa? ?atwym.

W Ma Pi Leng odbywa si? wiele sesji ?lubnych
Ma Pi Leng to wspania?e t?o do sesji zdj?ciowych (by haithanh )

Miasteczko ??ng V?n

Na skraju prowincji Hà Giang znajduje si? najdalej na pó?noc wysuni?ta miejscowo?? ??ng V?n (Dong Van). Ze wzgl?du na nadgraniczne po?o?enie, cudzoziemcy musz? zaopatrzy? si? przed podro?? do ??ng V?n w policyjn? przepustk? (w miejscowym hotelu albo na posterunku policji).

W ka?d? niedziel? odbywa si? tutaj wielki tradycyjny targ, w którym bior? udzia? okoliczni przedstawiciele wielu mniejszo?ci etnicznych. Sprzedaje si? tutaj, obok owoców, warzyw i mi?sa, tak?e tradycyjne wyroby rzemie?lnicze. Niezwyk?? atrakcj? stanowi? na targu w ??ng V?n barwne stroje ?yj?cych w regionie mniejszo?ci etnicznych.

Widok Ma Pi Leng zachwyci ka?dego
Widok Ma Pi Leng zachwyci ka?dego (by meobk )